Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Digitális kompetenciák

  A tantárgy angol neve: Digital Skills

  Adatlap utolsó módosítása: 2023. szeptember 4.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  mérnökinformatikus, villamosmérnök, üzemmérnök-informatikus
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUAA02 1 2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kővári Bence András,
  4. A tantárgy előadója
  Dr. Kővári Bence, egyetemi docens, VIK, AUT

  Dr. Kata János, mestertanár, GTK, MPT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM
  ( TárgyTeljesítve_Képzésen("BMEGT52A400") VAGY
  TárgyTeljesítve_Képzésen("BMEVIAUBA01") )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése

  Általános műszaki mérnöki munkához szükséges szakmai (biztonságos számítógép és internethasználat, szövegszerkesztés, táblázatkészítés és prezentációkészítés, verziókezelés) és humán ismeretek (médiatudatosság, tanulási technikák a digitális térben) elsajátítása.

  Témák:

  -              Tudatos számítógéphasználat alapjai (K3)

  -              Szövegszerkesztés alapjai (Microsoft Word, Google Docs) (K3)

  -              Táblázatkezelés alapjai (Microsoft Excel, Google Sheets) (K3)

  -              Prezentációkészítés alapjai (Microsoft PowerPoint) (K3)

  -              Online kollaboráció (Office 365, Google Drive (K2)

  -              Tudatos tanulás, vizsgafelkészülés (K2)
  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. Bevezetés, BME VIK, középiskola-egyetem átmenet kérdései, a felsőoktatás rendszere, tantervi háló
  2. Csapatmunka és egyéb elektronikus eszközök az oktatásban (Microsoft Teams és Moodle)
  3. Szövegszerkesztés 1 (dokumentumtípusok, szoftverek, Word, szövegszerkesztés alapjai)
  4. Szövegszerkesztés 2 (stílusok, tipográfiai alapok, karakterkódolás, hivatkozások, képek, formátumok)
  5. A hatékony tanulás feltételei és módszerei. A tanulás megtervezése és megvalósítása. Tanulási stratégiák és stílusok.
  6. Táblázatkezelés 1 – Excel alapfogalmak, formázás, alapműveletek
  7. Táblázatkezelés 2 – Diagramok, abszolút és relatív hivatkozások, képletek, egyszerű függvények
  8. Táblázatkezelés 3 - Összetett képletek és kimutatások
  9. Internet- és médiatudatosság. A tanulás digitális eszközei. Tanulás online és offline környezetben. A tanulás online közösségi felületei.
  10. Prezentáció készítés (PowerPoint, diasablonok, animációk, prezentációs technikák)
  11. Az operációs rendszerek felépítése, gyakori feladatok megoldása Windows és Linux környezetben  
  12. Online kollaboráció (Microsoft365, Google szolgáltatások)
  13. Hogyan kell felkészülni a zárthelyi dolgozatra, a vizsgára? Mi a teendő, ha az nem sikerül? A BME Etikai kódexe.
  14. Kötetlen konzultáció a tárgy anyagával kapcsolatban
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás

  Az előadások keretében, illetve a kiadott digitális segédanyagok által a hallgatók elsajátíthatják a tárgy tananyagát. A folyamatos tanulás ellenőrzését három kis házifeladat segítségével végezzük. Az elméleti anyag elsajátítását a szorgalmi időszak végén zárthelyi dolgozat segítségével értékeljük.
  10. Követelmények

  A tárgyhoz három kis házi feladat (részteljesítmény értékelés) tartozik. Ezek megoldásához a hallgatóknak az előadásokon megszerzett ismereteket kell alkalmazniuk. Mindhárom házi feladatra 20-20 pont kapható, melyből az értékeléshez 10 pont elérése szükséges feladatonként. A házi feladatok utólagos leadására, javítására lehetőség nincs, ugyanakkor a három feladat közül csak kettő teljesítése elvárt, amennyiben a hallgató mindhárom feladatot teljesíti a két legjobbat vesszük figyelembe a félévközi jegy számításakor.

   

  A kari ZH ütemterv szerint nagyzárthelyi dolgozatot (összegző értékelés) írunk, mely a teljes félév anyagát kéri számon. A dolgozatra 60 pont kapható, melyből legalább 30 pontot kell elérni.

   

  Az osztályzat megállapításának módja:

   

  Az osztályzat megszerzéséhez legalább két házi feladatot határidőre le kell adni és azokban legalább 10-10 pontot elérni. Két házi feladat pontszáma 20-20%-ban, a zárthelyi dolgozat 60%-ban számít az érdemjegybe.

   

  Szintfelmérő:

   

  A 4. hét végéig szintfelmérő dolgozatot írunk. Azon hallgatók, akik szintfelmérőn legalább 85%-os eredményt érnek el, felmentést kapnak a további tárgykövetelmények alól és jeles eredménnyel zárják a tárgyat. Azon hallgatók, akik legalább 70%-os eredményt érnek el, kérhetik eredményük elfogadását ZH eredményként, ugyanakkor a házi feladatok beadása továbbra is kötelező lesz számukra. A 70% alatti eredmények esetében a hallgatók az eredeti követelmények alapján teljesíthetik a tárgyat. A szintfelmérő eredményének beszámítására  (akár a 70% feletti, akár a 85% feletti esetben) kizárólag akkor van lehetőség, ha a hallgató a tárgy első 3 előadásából legalább kettőn részt vett.
  11. Pótlási lehetőségek

  A sikertelen zárthelyi pótlására a legfeljebb 1 lehetőséget biztosítunk a kari ZH ütemterv szerint.

  Az elmaradt, vagy minimális pontszámot nem teljesítő házi feladatok pótlására külön lehetőség nincs, ugyanakkor a 3 feladatból csak 2 teljesítése elvárt.


  12. Konzultációs lehetőségek Folyamatosan, az előadókkal egyeztetett időpontban
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  Mindennapi informatikai alkalmazások jegyzet
  Dr. Pétery Kristóf: Microsoft Office 2016 magyar nyelvű változat, Mercator Stúdió, 2016, ISBN: 978-963-365-635-8
  Bártfai Barnabás: Office 2016, Bookline, 2016, ISBN: 978-6-1554-7738-6
  Kata János: Tanulástechnika Typotex, Budapest, 2011.
  Tárgy Moodle oldalán elérhető segédanyagok
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra9
  Felkészülés zárthelyire8
  Házi feladat elkészítése15
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés0
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Kővári Bence, egyetemi docens, VIK, AUT

  Dr. Kata János, mestertanár, GTK, MPT
  IMSc tematika és módszer Az egyes témakörökben történő emelt szintű elmélyüléshez önállóan elvégezhető aszinkron tananyagokat biztosítunk.
  IMSc pontozás
  A tárgyból összesen 10 IMSc pont szerezhető, melyet sikeresen megoldott többletfeladatokkal a házi feladatok során lehet összegyűjteni. Adott házi feladat vonatkozásában IMSc pontot az szerezhet, aki a számonkérésen a kitűzött normál feladatok megoldásával a pontszám 80%-át eléri.

  Az IMSc pontok megszerzése a programban nem résztvevő hallgatók számára is biztosított.