Önálló laboratórium

A tantárgy angol neve: Project Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2007. december 13.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök-informatikus alapszak   
Informatikai technológiák szakirány   
Szoftverfejlesztés ágazat   

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAUA375 6 0/0/4/f 6  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Charaf Hassan,
4. A tantárgy előadója
Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
Dr. Lengyel Lászlóegyetemi adjunktusAutomatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

A törzsoktatásban tanított tantárgyak.

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
Szakirany("AMIszoft", _)
VAGY Training.code=("5NAA8")

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

Nincs.

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy lehetőséget ad egy témakör elmélyült tanulmányozására, az önálló ismeretszerzés és problémamegoldó készség fejlesztésére, ezeken keresztül a szakdolgozatra való közvetlen felkészülésre.
A tantárgy felkészíti a hallgatókat a mérnöki gyakorlatban végzendő alkotó tevékenységre. Ide tartozik mind az adott feladat megoldása, mind arról a megfelelő színvonalú dokumentáció elkészítése. A hallgatók a kapott feladatot a konzulens segítségével, de önállóan végzik. A végzett munka minősítése az elkészül alkalmazás, az esetleges mérésekről készített jegyzőkönyvek, a beadott tanulmány és a szóbeli beszámoló értékelése alapján történik.

8. A tantárgy részletes tematikája

A félév elején minden hallgató a tanszék egy oktatójától feladatot kap. A félév során a hallgatók kidolgozzák a kapott feladatot, alkalmazást készítenek, illetve elvégeznek a feladattal kapcsolatos méréseket, dokumentálják azt, majd a félév végén írásbeli és szóbeli beszámolót tesznek. A konzulens által kijelölt irodalom feldolgozása, irodalomkutatás folyamatosan történik.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Félévenként heti 6 órás laboratóriumi gyakorlat: irodalomkutatás, konzultáció, projekt munka formájában történik

10. Követelmények

a)      A szorgalmi időszakban:

 

A félévek lezárásának módja: félévközi jegy.

 

1.      A hallgatóknak az Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék weboldalán regisztrálniuk és a választott témára jelentkezniük kell. E nélkül nem lehetséges a félév elkezdése!

 

A félévközi jegy megszerzésének feltételei 3 részből állnak:

 

1.      a konzulens által kitűzött feladat megoldása a félév során (konzulens osztályozza, 50%-os súllyal szerepel),

 

2.      az elvégzett munkáról a szorgalmi időszak végén írásbeli beszámoló készítése és határidőre történő beadása külön hirdetményben közzétett tartalmi és formai követelmények szerint (konzulens és tárgyfelelős külön-külön osztályzatának egyszerű átlaga, ami együttesen 25%-os súllyal szerepel).

 

3.      az elvégzett munkáról a szorgalmi időszak végén szóbeli, vetített-képes elektronikus prezentáció tartása külön hirdetményben közzétett tartalmi és formai követelmények szerint (tárgyfelelős értékeli, 25%-os súllyal szerepel). A szóbeli beszámoló előfeltétele az elfogadott írásbeli.

 

b)      A félévközi jegy a 3 követelményre adott osztályzat(ok) súlyozott átlaga. Nem kaphat félévközi jegyet az a hallgató, aki bármely kategóriában nem éri el legalább az elégséges osztályzatot, vagy írásbeli beszámolóját akár a konzulense, akár a tárgyfelelős nem fogadta el (elégtelen). A szóbeli előtt időben be nem adott írásbeli csak különeljárási díj mellett pótolható, legkésőbb a szóbeli megkezdéséig.

 

c)      A vizsgaidőszakban: Az a hallgató, aki a szorgalmi időszak végéig nem tett érvényes beszámolót, ismételt vizsga jelleggel összesen egy alkalommal teheti meg a vizsgaidőszakban, a tárgyfelelős által előírt időpontban. Az ily módon megszerzett félévközi jegy közepesnél (3) jobb általában nem lehet, különleges méltánylást érdemlő eseteket kivéve: pl. kórházi zárójelentéssel igazolt fekvőbetegség.

12. Konzultációs lehetőségek

Igény szerint a konzulenssel egyeztetve.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A tanulmányozandó irodalmat a konzulensek egyedileg írják elő.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra56
Félévközi készülés órákra-
Felkészülés zárthelyire-
Házi feladat elkészítése-
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása124
Vizsgafelkészülés-
Összesen180
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
Dr. Charaf Hassanegyetemi docensAutomatizálási és Alkal­ma­zott Infor­ma­tikai Tanszék