Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Önálló laboratórium

  A tantárgy angol neve: Project Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. december 13.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök-informatikus alapszak   
  Informatikai technológiák szakirány   
  Szoftverfejlesztés ágazat   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUA375 6 0/0/4/f 6  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Charaf Hassan,
  4. A tantárgy előadója
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Lengyel Lászlóegyetemi adjunktusAutomatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A törzsoktatásban tanított tantárgyak.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Szakirany("AMIszoft", _)
  VAGY Training.code=("5NAA8")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Nincs.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy lehetőséget ad egy témakör elmélyült tanulmányozására, az önálló ismeretszerzés és problémamegoldó készség fejlesztésére, ezeken keresztül a szakdolgozatra való közvetlen felkészülésre.
  A tantárgy felkészíti a hallgatókat a mérnöki gyakorlatban végzendő alkotó tevékenységre. Ide tartozik mind az adott feladat megoldása, mind arról a megfelelő színvonalú dokumentáció elkészítése. A hallgatók a kapott feladatot a konzulens segítségével, de önállóan végzik. A végzett munka minősítése az elkészül alkalmazás, az esetleges mérésekről készített jegyzőkönyvek, a beadott tanulmány és a szóbeli beszámoló értékelése alapján történik.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A félév elején minden hallgató a tanszék egy oktatójától feladatot kap. A félév során a hallgatók kidolgozzák a kapott feladatot, alkalmazást készítenek, illetve elvégeznek a feladattal kapcsolatos méréseket, dokumentálják azt, majd a félév végén írásbeli és szóbeli beszámolót tesznek. A konzulens által kijelölt irodalom feldolgozása, irodalomkutatás folyamatosan történik.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Félévenként heti 6 órás laboratóriumi gyakorlat: irodalomkutatás, konzultáció, projekt munka formájában történik

  10. Követelmények

  a)      A szorgalmi időszakban:

   

  A félévek lezárásának módja: félévközi jegy.

   

  1.      A hallgatóknak az Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék weboldalán regisztrálniuk és a választott témára jelentkezniük kell. E nélkül nem lehetséges a félév elkezdése!

   

  A félévközi jegy megszerzésének feltételei 3 részből állnak:

   

  1.      a konzulens által kitűzött feladat megoldása a félév során (konzulens osztályozza, 50%-os súllyal szerepel),

   

  2.      az elvégzett munkáról a szorgalmi időszak végén írásbeli beszámoló készítése és határidőre történő beadása külön hirdetményben közzétett tartalmi és formai követelmények szerint (konzulens és tárgyfelelős külön-külön osztályzatának egyszerű átlaga, ami együttesen 25%-os súllyal szerepel).

   

  3.      az elvégzett munkáról a szorgalmi időszak végén szóbeli, vetített-képes elektronikus prezentáció tartása külön hirdetményben közzétett tartalmi és formai követelmények szerint (tárgyfelelős értékeli, 25%-os súllyal szerepel). A szóbeli beszámoló előfeltétele az elfogadott írásbeli.

   

  b)      A félévközi jegy a 3 követelményre adott osztályzat(ok) súlyozott átlaga. Nem kaphat félévközi jegyet az a hallgató, aki bármely kategóriában nem éri el legalább az elégséges osztályzatot, vagy írásbeli beszámolóját akár a konzulense, akár a tárgyfelelős nem fogadta el (elégtelen). A szóbeli előtt időben be nem adott írásbeli csak különeljárási díj mellett pótolható, legkésőbb a szóbeli megkezdéséig.

   

  c)      A vizsgaidőszakban: Az a hallgató, aki a szorgalmi időszak végéig nem tett érvényes beszámolót, ismételt vizsga jelleggel összesen egy alkalommal teheti meg a vizsgaidőszakban, a tárgyfelelős által előírt időpontban. Az ily módon megszerzett félévközi jegy közepesnél (3) jobb általában nem lehet, különleges méltánylást érdemlő eseteket kivéve: pl. kórházi zárójelentéssel igazolt fekvőbetegség.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint a konzulenssel egyeztetve.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A tanulmányozandó irodalmat a konzulensek egyedileg írják elő.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra-
  Felkészülés zárthelyire-
  Házi feladat elkészítése-
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása124
  Vizsgafelkészülés-
  Összesen180
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Charaf Hassanegyetemi docensAutomatizálási és Alkal­ma­zott Infor­ma­tikai Tanszék