Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Adatvezérelt alkalmazások fejlesztése

  A tantárgy angol neve: Developing Data-driven Applications

  Adatlap utolsó módosítása: 2010. március 4.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök-informatikus alapszak   
  Informatikai technológiák szakirány   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUA369 6 3/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Dudás Ákos,
  4. A tantárgy előadója
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Charaf Hassanegyetemi docensAutomatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
  Dr. Iváncsy RenátaEgyetemi adjunktusAutomatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
  Kovács FerencTanársegédAutomatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Programozás alapjai 1-2, Szoftvertechnikák, Adatbázisok

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (Szakirany("AMIrendszfejl", _) VAGY
  Szakirany("AMIrendszterv", _) VAGY
  Szakirany("AMIszoft", _)

  VAGY Training.code=("5NAA8") )

  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIAUAC01" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIAUAC01", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Szoftvertechnikák, Adatbázisok

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat az adatvezérelt alkalmazások fejlesztésének különböző aspektusaival. A tárgy keretében a hallgatók jártasságot szereznek adatbázisra épülő adatcentrikus, komplex rendszerek megvalósításában, megismerik az alkalmazott módszereket és technológiákat az adatrétegtől kiindulva a megjelenítési réteggel bezárólag.

  8. Megszerezhető készségek, képességek:

  A tantárgy elvégzése során a hallgatók elsajátítják az iparban használatos és legelterjedtebb adatbázis-motorok felépítésével és működésével, hatékony adatbázis-lekérdezések összeállításával és optimalizálásával, tranzakciók, zárolások, izolációs szintek jelentőségével és használatával, adatbázisok szerveroldali programozási lehetőségeivel (tárolt eljárások, stb.), továbbá az elosztott, nagy megbízhatóságú adatbázis-rendszerek tervezésével és működésével kapcsolatos alapvető ismereteket. Az adatbázisokhoz kapcsolódó klienstechnológiák tárgyalása során ismertetésre kerülnek az alábbi technikák:

  • különböző adathozzáférési osztálykönyvtárak használata,
  • többrétegű architektúrák adatkezelési kérdései,
  • kliensoldali alkalmazásfejlesztés során használt technológiák,
  • adatkötés,
  • automatikus űrlapgenerálás,
  • jelentések készítése.
  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Általános bevezető az adatbázisok világába, minden adatbáziskezelő-rendszerre jellemző fő tulajdonságok ismertetése. Szabványosság kérdése az adatbázisok viláhában.
  • Az iparban legelterjedtebb adatbázis-motorok megismerése.
   • Az alapvető felépítés és működés ismertetése
   • Szerver oldali programozási lehetőségek (tárolt eljárások, triggerek, egyéb, rendszer specifikus eszközök használata)
   • Migrálás kérdései.
  • Tranzakció kezelés. Elméleti áttekintés: zárolások, izolációs szintek. A vizsgált adatbáziskezelő-rendszerek speciális tranzakció kezelési tulajdonságainak ismertetése.
  • Adatbázisok teljesítményoptimalizálási kérdései.
   • Lekérdezések optimalizálása
   • Elosztott adatbáziskezelő-rendszerek alkalmazása, előnyei, hátrányai.
  • Többrétegű alkalmazásfejlesztés az adattól a megjelenítési rétegig.
   • Az egyes rétegek jelentőségének, és működésének bemutatása.
   • Az egyes rétegek terhelhetőségének vizsgálata teljesítmény szempontjából (mikor érdemes adatbázis oldalon programozni, mikor az üzleti logikai rétegben)
  • Adatbázis-elérési technológiák (ODBC, JDBC, ADO.NET)  és fő jellemzőik. XML-alapú adatkezelés.
  • Köztes rétegek fejlesztési kérdései.
  • Kliensoldali alkalmazásfejlesztés.
   • Vékony, vastag és mobilkliensek fejlesztési kérdései.
  • Egy esettanulmányon keresztül egy adatvezérelt informatikai rendszer fejlesztésének bemutatása.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, laboratóriumi gyakorlatok

  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban:

  (1) Az ismeretek átfogó és részletes áttekintését a szorgalmi időszak alatt 1 alkalommal, az évfolyam terhelési táblázata szerinti időpontban íratott nagy zárthelyivel mérjük, valamint

  (2) A gyakorlást a gyakorlatokon elvégzett feladatok biztosítják, amelyekről jegyzőkönyvet kell készíteni, és beadni.  

  A félév elismerését jelentő félév végi jegy megszerzésére akkor van lehetőség, ha

   • a hallgató legalább 5 gyakorlat jegyzőkönyvét, valamint a hozzá tartozó programot  futtatható állapotában, forráskód mellékelésével, határidőre beadott, valamint értékelésének átlaga eléri az elégséges (2) szintet
   • a hallgató a gyakorlatokat rendszeresen látogatta (hiányzása nem haladja meg a TVSz 13.§ (8) szerint megengedett mértéket).
   

  A fenti 2 feltétel bármelyikének nem teljesülése esetén a félév végi jegy elégtelen /TVSz 13.§ (5a)/. Amennyiben a fenti 2 feltétel teljesül, a félév végi jegy kialakítása a következő:

  A jegyzőkönyvekre adott értékelést és a ZH eredményét 40 %-ban számoljuk a vizsgajegybe.

  b.       A vizsga időszakban:

            Írásbeli vizsga.

  11. Pótlási lehetőségek

  ·        Elégtelen nagy zárthelyi egyetlen alkalommal pótolható.

  ·        Elégtelen (pót)zárthelyi és/vagy elégtelen jegyzőkönyv átlag esetén a félév végi jegy a pótlási héten – a  TVSz 13.§ (5) előírási alapján – ismételt vizsga jelleggel, az egész félév anyagát felölelő beszámoló dolgozattal szerezhető meg.

  ·        Elégtelen vizsga a TVSz szerint pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint előadóval egyeztetve.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  - Adatvezérelt alkalmazások fejlesztése elektronikus jegyzet, szerzők: Alkalmazott Informatika csoport

  -  Internet címek

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra20
  Felkészülés zárthelyire40
  Házi feladat elkészítése24
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása-
  Vizsgafelkészülés-
  Összesen140
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Charaf Hassanegyetemi docensAutomatizálási és Alkal­ma­zott Infor­ma­tikai Tanszék
  Dr. Iváncsy RenátaadjunktusAutomatizálási és Alkal­ma­zott Infor­ma­tikai Tanszék
  Dr. Lengyel LászlóadjunktusAutomatizálási és Alkal­ma­zott Infor­ma­tikai Tanszék
  Benedek ZoltántanársegédAutomatizálási és Alkal­ma­zott Infor­ma­tikai Tanszék
  Kovács FerencTanársegédAutomatizálási és Alkal­ma­zott Infor­ma­tikai Tanszék
  Balássy Györgytanszéki mérnökAutomatizálási és Alkal­ma­zott Infor­ma­tikai Tanszék