Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Önálló laboratórium

  A tantárgy angol neve: Project Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2008. január 29.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki alapszak   

  Beágyazott és irányító rendszerek szakirány   

  Számítógép-alapú rendszerek ágazat   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUA354 6 0/0/4/f 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Tevesz Gábor,
  4. A tantárgy előadója
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Tevesz Gáboregyetemi docensAAIT
  Szabó ZoltántanársegédAAIT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít A választott témától függően a szakmai törzsanyagra, illetve az adott szakirány tárgyaira.
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Szakirany("AVIszgalr", _)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja a szakirányban tanult ismeretek elmélyítése és gyakorlati tapasztalatok megszerzése egy szűkebb, a hallgató egyéni érdeklődésének megfelelő tématerületen. Alapvető célkitűzés, hogy erről a szűkebb szakterületről a hallgató az átlagos hallgatói ismereteket meghaladó felkészültséget szerezzen, és a tárgy keretében végzett munkáját – megfelelő előrehaladás esetén – a szakdolgozat keretében is hasznosítani, illetve folytatni tudja.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  ·       Az önálló labor félévét megelőző vizsgaidőszakban a hallgatók a szakirány- és ágazatválasztásuknak megfelelően jelentkeznek a meghirdetett konkrét témákra, vagy témacsoportokra, lehetőleg a leendő konzulenssel egyeztetve a feladatot.

  ·       A tantárgy részletes tematikáját, lebonyolításának módját a témavezető az első oktatási héten megtartandó első gyakorlat alkalmával határozza meg. Ennek a témától függő fázisai a következők lehetnek: irodalmazás, rendszertervezés, tervek készítése, kísérletek végzése és kiértékelése, deszkamodell szintű berendezések készítése, ellenőrző mérések végzése, végleges megoldás megtervezése és elkészítése, tesztelés, dokumentálás. 

  ·       A szorgalmi időszak utolsó hetében mindenkinek be kell számolnia a félév során végzett munkájáról. A beszámoló formája egy 10-15 perces előadás. Az előadásokhoz számítógépes kivetítőhöz előkészített anyagok (prezentációk) használatát várjuk el a hallgatóktól. Az előadásokat úgy szervezzük meg, hogy a hasonló témájú feladatokon dolgozó hallgatók (általában 8-12 fő) lehetőleg egy csoportba kerüljenek. Az adott csoporton belül a hallgatók és a konzulensek az összes előadást meghallgatják.

  ·       A szorgalmi időszak utolsó napjáig el kell készíteni, és be kell adni a féléves munkáról szóló írásos beszámolót, illetve a magyar és angol nyelvű (1/2 - 1 oldalas) tartalmi összefoglalót.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Kiscsoportos foglalkozás keretében (max. 2-3 fő) a témavezető oktató irányításával történik a választott téma kidolgozása. Több hallgató munkája esetén minden hallgató munkájának azonosíthatónak, és külön-külön értékelhetőnek kell lennie. A téma jellegétől függően a gyakorlat helyszíne lehet a tanszéki laboratórium, számítógépterem, könyvtár vagy külső cég által biztosított munkahely. A téma műveléséhez szükséges munkahely, gépidő, beszerzések, eszközök, anyagok biztosítása a konzulens feladata.

  A téma kidolgozását önállóan, de a konzulens felügyelete alatt kell végezni.

  10. Követelmények

  a.             A szorgalmi időszakban:  a félévközi jegy megszerzéséhez a témát ki kell dolgozni a konzulenssel megbeszélt mélységig, meg kell tartani az előadást, és be kell adni az írásos beszámolót és tartalmi összefoglalókat.

  b.             A vizsgaidőszakban:      nincs

  c.              Elővizsga:                      nincs

   

  A félévközi jegyet a témavezető határozza meg a félévközi munka elvégzett mennyisége és minősége, valamint az előadás és a beadott írásos anyagok értékelése alapján.

  11. Pótlási lehetőségek A munka félévközi ütemét és az esetleges elmaradások pótlását a hallgatónak a témavezetővel kell egyeztetnie.
  12. Konzultációs lehetőségek A témavezetővel egyeztetett időpontban és gyakorisággal.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A témavezető útmutatása illetve az irodalomkutatás alapján.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra 56
  Irodalomkutatás 25
  Téma önálló kidolgozása 50
  Írásos beszámoló elkészítése 15
  Felkészülés a szóbeli beszámolóra 4
  Összesen 150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Tevesz Gáboregyetemi docensAAIT