Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Szabályozástechnika

  A tantárgy angol neve: Control Engineering

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. február 6.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Budapesti Műszaki és

   

  Gazdaságtudományi Egyetem

   

  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

   

  Mérnök-informatikus Szak

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUA309   3/1/0/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Keviczky László,
  4. A tantárgy előadója Dr. Keviczky László egyetemi tanár, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Jelek és rendszerek
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( ahol a TárgyKód = "BMEVIHVA214", ahol a Típus = "JEGY", ahol a Ciklus = tetszőleges, ahol a KépzésKód = tetszőleges) >= 2
  VAGY
  TargyEredmeny( "BMEVIHVAB00" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény( ahol a TárgyKód = "BMEVIEV2217", ahol a Típus = "JEGY", ahol a Ciklus = tetszőleges, ahol a KépzésKód = tetszőleges) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIEV2239" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIEV2214" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIEV2501" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIEVF508" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TargyEredmeny("BMEVIEV2821", "JEGY", _) >= 2
  VAGY
  KépzésLétezik( ahol a KépzésKód = "5N-08S")
  VAGY
  EgyenCsoportTagja("Brazil 2015-16-1_erk")

  ÉS Training.Code=("5N-A8")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Kötelező előtanulmányi rend:

  Neptun-kód: VIHVA214           Cím: Jelek és rendszerek

  7. A tantárgy célkitűzése

  A technológiai, élettani, gazdasági és környezeti folyamatok irányítása a mérnöki tevékenységek fontos, széleskörű ismereteket, absztrakciós és alkalmazói képességeket egyaránt igénylő feladatai közé tartozik. A tárgy az irányítástechnika alapjaival, szabályozási rendszerek működési elveivel, analízisével, szintézisével, valamint a számítógépes támogatás nyújtotta eszközök alkalmazástechnikájával ismerteti meg a hallgatókat, miközben alapvető mérnök informatikusi szemléletformáló szerepet tölt be. Felkészít az analóg és digitális szabályozási körök vizsgálatára, a különböző műszaki informatikai alkalmazásokban, valósidejű beágyazott rendszerekben megjelenő leggyakoribb szabályozási feladatok megértésére és megoldására, irányítástechnikai szoftver rendszerek, gyors prototípusok fejlesztésére, valamint a további speciálisabb ismeretbővítésre a szakirányú képzések keretében.

  8. A tantárgy részletes tematikája Folyamatok modellezése és rendszertechnikai leírása: Nemlineáris rendszerek egyensúlyi helyzete, linearizálás. Dinamikus rendszerek állapotegyenlete, a tranziensek számítása. Átviteli függvény, pólus és zérushely, frekvenciafüggvény, Nyquist és Bode diagram.

   

  Szabályozástechnikai alapfogalmak: Az irányítás, szabályozás és vezérlés fogalma. Blokk-diagram algebra, hatásvázlat átalakítások. Értéktartó és követő szabályozások, a negatív visszacsatolás szerepe. A beavatkozó szervekkel és érzékelőkkel szemben támasztott elvárások, szabványos jeltartományok. Szabályozási körök minőségi jellemzői. Stabilitás kritériumok. A gyökhelygörbe fogalma és alkalmazása.

   

  Általános algebrai (polinomiális) tervezési módszerek: A Youla parametrizálás. Közelítő inverzek. Stabilis és labilis folyamatok szabályozása. A Diofantoszi egyenlet alkalmazása. Két szabadságfokú szabályozási struktúrák különböző fajtái (IMC: internal model control).

   

  Folytonosidejű szabályozási rendszerek tervezése: Zárt szabályozási kör, felnyitott kör, körerősítés, típusszám. A PID szabályozó. Szabályozóbeállítás tervezése előírt statikus pontosság és fázistöbblet esetén. Holtidős rendszer szabályozása. Szabályozási körök robusztussági vizsgálata, érzékenységi függvények. Korlátozások hatása és kezelése.

   

  Mintavételes szabályozási rendszerek: Shannon-féle mintavételi törvény, tartószervek. Az impulzusátviteli függvény. Tipikus tagok impulzusátviteli függvényei, pólus-zérus konfigurációi. Mintavételes PID algoritmusok. Diszkrétidejű szabályozás tervezése folytonosidejű módszerekkel. Korlátozások kezelése.

   

  Szabályozási rendszerek az állapottérben: Irányíthatóság és megfigyelhetőség. Pólusáthelyezés állapotvisszacsatolással, állapotmegfigyelő tervezése folytonos és diszkrét időben. Az ekvivalens zárt szabályozási kör és tulajdonságai. Kétlépcsős tervezés.

   

  Kitekintés: Folyamat identifikáció; optimális és robusztus tervezés; adaptiv szabályozás.

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A tárgy előadásokból (heti 3 óra) és hat gyakorlatból (kéthetente 2 óra) áll. A gyakorlatokon számítógép, a MATLAB™ (Control System Toolbox™) felhasználásával tipikus szabályozástechnikai analízis és tervezési alkalmazott feladatok megoldására kerül sor.

   

  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban:  1. zárthelyi                                          (30 pont)

                                                    2. zárthelyi                                        (30 pont)

                                                    3. Ellenörző matlab gyakorlat            (30 pont)

                                                    feladat                                              (10 pont)

            A félév elfogadásához minimum 50 pontot kell elérni úgy, hogy mindegyik részből legalább 40%-ot kell teljesíteni.

   

            Legalább 4 gyakorlaton kell részt venni (az ellenörző gyakorlatot beleértve).

           

  Az 1. és a 2. zárthelyin az elméleti anyagot és annak alkalmazását kérjük számon.

  Az ellenörző matlab gyakorlatot a 6. gyakorlaton tartjuk meg. Matlab segédlettel kell tervezési feladatokat megoldani.

  A házi feladat szabályozási feladatok önálló megoldását foglalja magában.

           

  Akinek elmúlt félévekből van aláírása, annak nem kötelező a gyakorlatokon részt vennie. A korábbi eredményekből csak a házi feladatot fogadjuk el. Mindkét zárthelyit meg kell írnia és az ellenörző matlab gyakorlaton részt kell vennie és a feladatokat meg kell oldania.

   

  b.       A vizsgaidőszakban: -

           c.              Elővizsga: -

   

  11. Pótlási lehetőségek

  A házi feladat a pótlási hét végéig adható le késedelmesen.

  Mindkét zárthelyi egyszer pótolható.

  A matlab gyakorlat egy alkalommal pótolható.

   

  12. Konzultációs lehetőségek

  A félév során kiírt időpontokban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Keviczky, Bars, Hetthéssy, Barta, Bányász: Szabályozástechnika, Műegyetemi Kiadó, 2007, javított kiadás. 55079.

  Hetthéssy, Bars, Barta: Szabályozástechnika, MATLAB gyakorlatok. Műegyetemi Kiadó, 2006. 55080.

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra6
  Felkészülés zárthelyire26
  Házi feladat elkészítése16
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása16
  Vizsgafelkészülés --
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Keviczky László egyetemi tanár, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék