Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Elektronika 2.

  A tantárgy angol neve: Electronics 2.

  Adatlap utolsó módosítása: 2011. szeptember 7.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi EgyetemVillamosmérnöki és Informatikai KarVillamosmérnöki Szak
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUA300   3/2/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Varjasi István,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.aut.bme.hu/Course/viaua300
  4. A tantárgy előadója
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Gájász ZoltánEgyetemi adjunktusAut. és Alk. Inf. Tanszék
  Dr. Varjasi IstvánEgyetemi docensAut. és Alk. Inf. Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elektronikus eszközök, elektronikus alapáramkörök, lineáris szabályozáselmélet alapjai

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (TárgyEredmény( "BMEVIHIA205" , "aláírás" , _ ) = -1
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIHI3020" , "aláírás" , _ ) = -1
  VAGY
  TárgyEredmény( ahol a TárgyKód = "BMEVIDHKV05", ahol a Típus = "JEGY", ahol a Ciklus = tetszőleges, ahol a KépzésKód = tetszőleges) >= 2
  VAGY
  KépzésLétezik( ahol a KépzésKód = "5N-07")
  VAGY
  Szakirány( ahol a SzakirányKód = "KIEGVBSC", ahol a Ciklus = "2007/08/1") )


  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIAUAC05" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIAUAC05", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  ÉS Training.Code=("5N-A7")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Ajánlott az Elektronika 1 valamint a Jelek és rendszerek 1 és 2 tárgy előzetes teljesítése.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy alapot teremt az összetettebb elektronikus rendszerek rendszerbeli funkciójának, működésének és áramköri felépítésének megismeréséhez, és foglalkozik az ilyen áramkörök, valamint összetettebb egységek számítási módjával és tervezésük alapvető kérdéseivel.

  A tantárgy megfelelő bázist nyújt az adott területen ahhoz, hogy a későbbi, specializálódó képzés tantárgyai az elektronikai alapfogalmak és módszerek biztos ismeretére támaszkodhassanak.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  I. Jelformáló áramkörök

  I.1 Nemlineáris jelformáló áramkörök

  - Nemlineáris alapáramkörökEgyenirányítók, vágó és szintbeállító áramkörök, töréspontos karakterisztikájú áramkörök. Logaritmikus és exponenciális erősítők. - A szorzó áramkörök és alkalmazásaik

  A tranzisztoros szorzó áramkör felépítése és működése. A szorzó áramkör alkalmazása keverésre és frekvenciatranszponálásra.

  I.2 A modulált jelátvitel alapáramkörei- Az analóg moduláció alapjai

  A modulátorok és demodulátorok rendszertechnikai feladatai. AM és FM modulátorok és demodulátorok. Az órajel előállításának módszerei, a jitter fogalma.

  - A szinkronizáció áramkörei

  A fáziszárt hurok alapfeladatai, elvi működése és alkalmazásai. A fáziszárt hurok felépítése, alapsávi modellje, a kisjelű helyettesítő kép. A fáziszárt hurkok osztályozása, a lineáris modell analízise.

  I.3 Szelektív elektronikus áramkörök

  - A szelektív áramkörökkel kapcsolatos alapfogalmak.

  A szelektív áramkörök szerepe az elektronikus rendszerekben. A Szelektív áramkörök specifikációja, approximációja, toleranciasémája, a tipikusan alkalmazott transzformációk.

  - A szelektív áramkörök megvalósítása aktív és speciális eszközökkel.

  A kaszkád szintézis bevezetése. Aktív RC szűrők típusai és kapcsolástechnikája. Kapcsolt kapacitású szelektív áramkörök. Rezonáns építőelemekkel (rezgőkör, kerámiaszűrő) felépített szűrők.

  II. Az energia-átalakító technika alapjai

  - A teljesítményelektronika speciális félvezetői, (tirisztor, triac, GTO, IGBT).

  - Az AC/DC.átalakítók, => hálózati kommutációs áramirányító kapcsolások => vezérelt és vezéreletlen kapcsolások. 1F megoldások, 1F1U1Ü, 1F1U2Ü és 1F2U2Ü kapcsolások kapacitív és induktív szűréssel. Energiavisszatáplálás, (inverter üzem), l/4-es, 2/4-es és 4/4-es megoldások. Az ütemszám növelésének módjai,.

  - Az AC/ AC átalakítók, váltakozóáramú szaggatókapcsolások. 1 F megoldások. Felépítés, vezérlési módok, alkalmazások. (Ohmos ellenállás és induktivitás áramának szabályozása, kondenzátor kapcsolása, meddőkompenzálás, motorok fordulatszámszabályozása).

  - A DC/DC átalakítók. Folyamatos működésü megoldások, Zener diódás, soros áteresztő tranzisztoros feszültségstabilizátorok, a kimenő áram korlátozása, integrált áramkörös vezérlés. Kapcsolóüzemü megoldások, buck, (feszültgségcsökkentő), boost, (feszültségnövelő) és buck-boost, (polaritásváltó ) kapcsolás, integrált áramkörös vezérlés,

  - A DC/ AC átalakítók. 1F hídkapcsolású és középpontmegcsapolású transzformátoros megoldás, passzív terheléssel. A kimenő feszültség szabályozása és szűrése, (PWM és SPWM).

  III. Véges méretű áramkörök

  III.1 Az elosztott paraméteres áramkörök problémái.

  - A frekvenciatartományok felosztása. Koncentrált paraméterű hálózatok, elosztott paraméteres hálózatok, végtelen méretű struktúrák.

  - Tápvonalak típusai és jellemzőik.

  - A távíró egyenlet, megoldása az időtartományban, a lezárások hatása, vándorhullámok kialakulása, a Bergeron szerkesztés.

  - A távíró egyenlet, megoldása a frekvenciatartományban, az állóhullámok kialakulása.

  - A véges méretű áramkörök leírása, elosztott paraméteres n-kapu. Az S (szórási) mátrix. Csatolt rendszerek, iránycsatolók.

  - Keskenysávú, kisszintű mikrohullámú erősítők tervezésének alapjai.

  - Tipikus mikrohullámú rezgéskeltő, (magnetron) működésének elemzése.

  - Nagyteljesítményű impulzustechnikai áramkörök, Marx generátor, Vircator cső,

  fluxuskompressziós generátorok.

  - Kitekintő jelleggel: elosztott áramkörök mikroelektronikai megvalósítása, integrált

  nagyfrekvenciás áramkörök. Az optikai tartományú adatátvitel és jelfeldolgozás

  elemei.

  IV. Az elektronikus áramkörök termikus problémái

  - Kondukciós és konvekciós hőelvezetés, hűtőszerelvények, forszírozott hűtés. A heat pipe használata.

  - Berendezések hő-háztartásának tervezése CFD-vel. Mobil berendezések hűtési problémái. (Csak rövid ismertetés)

  V. Az elektronikai eszközök zaja

  - Az eszközök zajával kapcsolatos alapfogalmak.

  Zaj-sávszélesség, teljesítményspektrum, amplitúdó eloszlás. A zajforrások fajtái, termikus zaj, sörétzaj, megoszlási zaj. Az alkatrészek zaj helyettesítő képe, bemenetre és kimenetre redukált zaj.

  - Az elektronikus rendszerek zaja.

  Az alapáramkörök zaj tulajdonságainak vizsgálata. A zajtényező fogalma és számítási módja. Több fokozatú erősítő eredő zajtényezője.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tantárgy elméleti anyagát a 3 óra/hét időtartamban előadásokon ismertetjük. Az előadások anyagát folyamatosan illusztráljuk az elmélethez kapcsolódó, az elektronikai alkalmazásokra jellemző feladatok bemutatásával.

  A tantermi gyakorlatokat heti 2 órában tartjuk.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: 2 zárthelyi megírása minimum elégséges (2) eredménnyel

  b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga

  c. Elővizsga: igény szerint előzetes megbeszélés alapján
  11. Pótlási lehetőségek

  A két zárthelyi közül az egyiknek elsőre eredményesnek kell lennie. A másik zárthelyit egy alkalommal a szorgalmi időszakban és egy újabb alkalommal a pótlási héten lehet pótolni.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A zárthelyik ill. a vizsgák előtti napon. Amennyiben a számonkérés tanulmányi szünet utáni napra esik, a szünetet megelőző napon.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Elektronika 2 egyetemi jegyzet (előkészületben).

  Az AAIT-n regisztrált hallgatóknak letölthető elektronikus jegyzet, példák, feladatok.

  Haizmann-Varga-Zoltai: Elektronikus áramkörök, ISBN 9631911365
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra
  Félévközi készülés órákra
  Felkészülés zárthelyire
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés
  Összesen
  Kontakt óra70
  Félévközi készülés órákra20
  Felkészülés zárthelyire20
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  ……………..
  Vizsgafelkészülés40
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr.Hermann ImreEgyetemi adjunktusAut. és Alk. Inf. Tanszék
  Dr. Kárpáti AttilaEgyetemi docensAut. és Alk. Inf. Tanszék
  Dr. Varjasi IstvánEgyetemi docensAut. és Alk. Inf. Tanszék