BIT II. Programozás

A tantárgy angol neve: IIT II. Programming

Adatlap utolsó módosítása: 2014. május 8.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Semmelweis Egyetem

 

Egészségügyi Közszolgálati Kar

 

Egészségügyi szervező alapszak, ügyvitelszervező szakirány

Kötelező tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAUA069 1 2/1/0/v 3  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Charaf Hassan,
4. A tantárgy előadója
Név:

 

Beosztás:

 

Tanszék, Int.:

 

Asztalos Márk

 

 

AAIT

 

Dudás Ákos

 

 

AAIT

 

Kaszó Márk

 

 

AAIT

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Középiskolai számítástechnikai ismeretek.

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM (Training.Code=("5N-A7")
VAGY Training.Code=("5N-A8")
VAGY Training.Code=("5N-M7")
VAGY Training.Code=("5N-M8") )

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:
-
7. A tantárgy célkitűzése

A számítógépes problémamegoldás megközelítési módjainak és általános módszereinek megismerése, a tipikus adatszerkezetek kezelésének és az alapvető algoritmusok megvalósításának elsajátítása, alapfokú jártasság megszerzése egy egyszerű, de korszerű, platformfüggetlen programozási nyelv használatában (Python); az imperatív programozás szemléletének és az objektum-orientált programozás alapjainak megértése.

 

8. A tantárgy részletes tematikája ·  A program és a programozási nyelv fogalma, fordítás, interpretálás.

·  A Python nyelv és megvalósítása, fejlesztőkörnyezetek használata.

·  Alapvető programozási ismeretek: adattípusok, változók, operátorok, kifejezések, blokkok, vezérlési szerkezetek.

·  Összetett adatstruktúrák.

·  Imperatív programozás, strukturált programozás (eljárás, modul; interfész és implementáció).

·  Az objektum-orientált programozás alapfogalmai (objektum, osztály, öröklés).

·  Kivételkezelés.

·  Ki- és bevitel, fájlkezelés.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Hetente 2 óra előadás, kéthetente 2 óra gyakorlat (számítógépteremben).

Óraszáma: 3 óra

10. Követelmények

a.         A szorgalmi időszakban az aláírás feltétele: a félév során írt három zárthelyi dolgozaton szerzett pontoknak el kell érnie a három zárthelyi során összesen szerezhető pontok 50%-át.

c.         A vizsgaidőszakban: vizsga.

11. Pótlási lehetőségek

A TVSZ rendelkezései szerint.

12. Konzultációs lehetőségek

Az előadóval való megbeszélés alapján.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

http://mek.oszk.hu/08400/08435/08435.pdf  

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra0
Felkészülés zárthelyire24
Házi feladat elkészítése0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
Vizsgafelkészülés24
Összesen90
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név:

 

Beosztás:

 

Tanszék, Int.:

 

Dr. Charaf Hassan

 

docens

 

AAIT

 

Asztalos Márk

 

 

AAIT

 

Kaszó Márk

 

 

AAIT