Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Elektronika II.

  A tantárgy angol neve: Electronics II.

  Adatlap utolsó módosítása: 2023. február 13.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mechatronikai Mérnöki Szak

  Gépészmérnöki Kar

  Kötelező

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUA051   2/0/1/f 3 4
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Sütő Zoltán,
  A tantárgy tanszéki weboldala https://www.aut.bme.hu/Course/VIAUA051
  4. A tantárgy előadója Dr. Sütő Zoltán, docens, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Villamosságtan mechatronikai mérnököknek (BMEVIAUA049)
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Erős előkövetelmény
       Villamosságtan mechatronikai mérnököknek (BMEVIAUA049)

  Kizáró feltételek
  (nem vehető fel a tantárgy, ha korábban teljesítette az alábbi tantárgyak vagy tantárgycsoportok bármelyikét)
       [tantárgyak csoportja] Elektroniks (BMEVIAUA036)

  Tematikaütközés miatt a tárgyat nem vehetik fel a Villamosmérnöki alap- és mesterképzés valamint a Mérnökinformatikus alap és mesterképzés hallgatói.
  7. A tantárgy célkitűzése A mechatronikai szakterület számára sem nélkülözhetők az analóg elektronikai ismeretek. A tantárgyban bemutatásra kerülnek az elektronika alapvető eszközei, működésük, modellezési kérdéseik, tervezési módszereik, legfontosabb kapcsolásaik. A cél olyan szintű elektronikai ismeretek nyújtása, hogy a hallgatók képessé váljanak mikroelektronikai eszközöket alkalmazó rendszerek megismerésére műszaki leírás, működő berendezés alapján, egyszerűbb áramkörök tervezésére, funkcionális bevizsgálására, elsősorban vegyes szakképzettségű munkacsoportban.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  A tantárgy sikeres teljesítésével elsajátítható kompetenciák


  A.    Tudás

  1. tájékozott az analóg, digitális és teljesítményelektronika szerepköreivel a mechatronikában,
  2. ismeri a passzív áramköri elemeket, azok nem ideális tulajdonságait,
  3. ismeri a félvezető eszközök fontosabb típusait, működési mechanizmusukat, karakterisztikáikat,
  4. érti a félvezető eszközök alapvető modellezési módszereit, a munkaponti és szakaszonkénti linearizálás fogalmait, modellalkotást a fizikai kép és kétkapu modellek alapján,
  5. érti az általános erősítő fogalmakat, üzemi paramétereket, az illesztési fogalmakat,
  6. ismeri az erősítők visszacsatolási elveit, a visszacsatolás típusait, hatásait az üzemi paraméterekre,
  7. tisztában van a félvezető eszközök lineáris üzemével, a tranzisztorok erősítési mechanizmusával,
  8. átlátja a munkapont beállítási módszereket, tranzisztoros alapkapcsolásokat,
  9. ismeri a műveleti erősítő alapvető tulajdonságait, alapkapcsolásait,
  10. átlátja a műveleti erősítő funkcionális áramköri megoldásait, méréstechnikai, irányítástechnikai alkalmazásait,
  11. tisztában van a műveleti erősítő komparátor alkalmazásaival.

  B.    Képesség

  1. képes az elektronikai problémák azonosítására, azok megoldásához szükséges elvi és gyakorlati háttér feltárására, megfogalmazására,
  2. képes az analóg elektronikus áramkörök analízisére, munkaponti számítások, frekvencia- és időtartomány-beli vizsgálatok elvégzésére,
  3. képes a megismert alapkapcsolások, és elvek felhasználásával összetettebb áramköri funkciók tervezésére, összeállítására, bemérésére,
  4. képes áramkör szimulációs ismereteit összetett feladatok megoldására felhasználni,
  5. képes gondolatait rendezett formában, szóban és írásban kifejezni.

  C.    Attitűd

  1. együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
  2. folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását,
  3. nyitott az információtechnológiai eszközök használatára,
  4. törekszik az elektronikai problémamegoldáshoz szükséges eszközrendszer megismerésére és rutinszerű használatára,
  5. törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra.
  D.    Önállóság és felelősség
  1. önállóan végzi az elektronikai feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,
  2. nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket,
  3. egyes helyzetekben – csapat részeként – együttműködik hallgatótársaival a feladatok megoldásában,
  4. gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadások, számítógéppel támogatott laboratóriumi gyakorlatok, kommunikáció írásban és szóban, IT eszközök és technikák használata, opcionális önállóan és csoportmunkában készített feladatok, munkaszervezési technikák.
  10. Követelmények

  A tanulási eredmények értékelése a szorgalmi időszakban két komplex összegző tanulmányi teljesítményértékelés (zárthelyi dolgozat), és a laboratóriumi gyakorlatokat megelőző szintfelmérő értékelések alapján történik.

   A szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása:

  1. szintfelmérő értékelés: A tantárgyon belüli további tanulmányi feladatok eredményes elvégzéséhez feltétlenül szükséges tudás típusú kompetenciaelemek meglétének ellenőrzése az adott méréshez kapcsolódó anyagból. Rövid írásbeli vagy szóbeli beugró vagy a mérésekhez előzetesen kiadott előkészítő feladatok elvégzésének ellenőrzése formájában történhet az egyes laboratóriumi mérések előtt. A szintfelmérő értékelése megfelelt/nem felelt meg; a mérés csak megfelelt eredményű szintfelmérőt követően kezdhető meg; A laboratóriumi gyakorlatok elvégzése kötelező;
  2. összegző tanulmányi teljesítményértékelés (zárthelyi dolgozat): a tantárgy és tudás, képesség típusú kompetencia-elemeinek komplex, írásos értékelési módja két zárthelyi dolgozat formájában, mely a megszerzett ismeretek alkalmazására fókuszál, így a problémafelismerést és megoldást helyezi a középpontba, azaz elméleti és gyakorlati (számítási) feladatokat kell megoldani a teljesítményértékelés során. A két dolgozat pontszámának együttesen kell elérnie a minimum követelményt a tárgy teljesítéséhez.
  A szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részaránya a minősítésben:
   
  típus
  részarány
  Zárthelyi dolgozat 1.50%
  Zárthelyi dolgozat 2.50%
  Összesen100%
   
  Érdemjegy megállapítás:
   
  érdemjegy ● [ECTS minősítés]pontszám
  jeles(5) ● Excellent [A]
  90% felett
  jeles(5) ● Very Good [B]
  85–90%
  jó(4) ● Good [C]
  70–85%
  közepes(3) ● Satisfactory [D]55–70%
  elégséges(2) ● Pass [E]40–55%
  elégtelen(1) ● Fail [F]40% alatt
     
  Az egyes érdemjegyeknél megadott alsó határérték már az adott érdemjegyhez tartozik.
  11. Pótlási lehetőségek Javítás és pótlás
  1. Maximum két elmaradt laboratóriumi gyakorlat pótolható a szorgalmi időszak végén, ill. a pótlási héten. Indokolt esetben a pótlásra más mérőcsoporthoz csatlakozva a félév közben is lehetőség van a rendelkezésre álló mérőhelyektől függően, előzetes egyeztetés után.
  2. A szorgalmi időszakban az első, a pótlási héten a két zárthelyi közül az egyik pótlására van lehetőség.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom a)    Tankönyvek
  1. Hainzmann J. - Varga S. - Zoltai J.: Elektronikus áramkörök Tankönyvkiadó, 1992
  2. Kovács Cs.: Elektronikus áramkörök, General Press Kiadó, 2003.
  b)    Jegyzetek
  1. Megyeri J – Nagy I..: Analóg elektronika, Műegy. K., Bp., 1995 (41081).
  2. Pap L.: Elektronika I. 2013.
  c)    Letölthető anyagok
  1. A tárgy honlapján elektronikus formában elérhető előadási anyagok, mérési leírások, segédletek, ko-rábbi írásbeli teljesítményértékelések a kurzus hallgatói számára bejelentkezés után hozzáférhetőek.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  részvétel a kontakt tanórákon
  14x3=42
  félévközi készülés a gyakorlatokra
  14x1=14
  Felkészülés zárthelyire34
  Összesen90