Internet laboratórium

A tantárgy angol neve: Internet Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2016. június 10.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Gépészmérnöki-kar

 

Mechatronika szak, BSc képzés

 

Integrated Engineering szakirány

 

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAUA048   0/0/2/f 3  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Hamar János Krisztián,
4. A tantárgy előadója
Név:

 

Beosztás:

 

Tanszék, Int.:

 

Dr. Hamar János

 

Egyetemi docens

 

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

 

Dr. Sütő Zoltán

 

Egyetemi docensAutomatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Általános felhasználói számítástechnikai/ Internetes ismeretek. A strukturált programozási technikák ismerete nem szükséges, de mindenképpen előnyös a tárgy anyagának hatékony elsajátításához

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
TárgyEredmény("BMEVIAUA007","jegy",_) >=2

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja, hogy a hallgatók átfogó ismereteket szerezzenek a modern szoftvertechnológiák ill. azok alkalmazásának elméletéről és gyakorlatáról. Elsődleges cél képet adni a korszerű szoftver alapú rendszerekről, az ezeket felépítő komponensekről és az ipari automatizálási alkalmazásokról. Szintén lényeges a félév során elvégzett projekt feladat révén gyakorlathoz juttatni a hallgatókat. Olyan tudással felruházni őket, mely későbbiekben lehetővé teszi a kérdéses területen való elmélyedést, irányt mutatni az ismeretek bővítésére és hatékony alkalmazására.

8. A tantárgy részletes tematikája

1.        Bevezetés. A Java programozási nyelv. Adattípusok, feltételes utasítások, logikai operátorok. A szoftver tervezés feladata. Szoftver élet ciklus modellek. Alkalmazások.

2.           Ciklusok. Numerikus hibák minimalizálása. Metódusok. Absztrakció. Szoftver kód modularizálása.

3-4.   Az objektum orientált programozási (OOP) paradigma. Osztályok, objektumok, információrejtés, üzenetküldés, öröklés, polimorfizmus. OOP tervezés.

5-6        A szoftver tervezés grafikus eszközei. UML (Unified Modeling Language) diagramok.

7-8.       Esemény vezérelt tervezés. Grafikus felhasználói felületek. Multimédia.

9-14.     Team alapú szoftver fejlesztési projekt kivitelezése.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Laboratóriumi gyakorlatok, féléves projekt feladat konzultáció.

10. Követelmények

a).      A szorgalmi időszakban:

A félévközi jegy megállapításánál a féléves projekt 50%-os súllyal szerepel. Az elméleti anyag számonkérésére a félév végén írásban vagy szóban kerül sor. Ennek eredménye szintén 50%-os súllyal szerepel.

Érdemjegyek:

0-39% - Elégtelen

40-54% - Elégséges

55-69% -Közepes

70-84% - Jó

85% -  Jeles

11. Pótlási lehetőségek

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban megszabott pótlásokra van lehetőség. Az elméleti tananyag zárthelyi ill. szóbeli beszámoló formájában történő pótlása a pótlási időszakban előre megadott időpontban lehetséges. A féléves projekt (házi feladat) pótlására a pótlási hét végéig van lehetőség.

12. Konzultációs lehetőségek A szorgalmi időszakban a tárgy oktatójával történt előzetes egyeztetés szerint.

 

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Introduction to Java Programming, Comprehensive Version 9th Edition by Y. Daniel Liang, ISBN-13: 978-0132936521, ISBN-10: 0132936526 (Chapter 1-18)
  • Timothy Lethbridge: Object-oriented Software Engineering: Practical Software Development Using Uml And Java, Mcgraw-Hill College; 2nd edition, 2004, ISBN-10: 0077109082, ISBN-13: 978-0077109080
  • Bruce Eckel: Thinking in Java (4th Edition), Prentice Hall PTR; 4th edition, 2006, ISBN-10: 0131872486, ISBN-13: 978-0131872486

  • Marty Hall: Core Servlets und Java Server Pages, Markt+Technik Verlag 2005, ISBN-10: 3827269547, ISBN-13: 978-3827269546

  • The Java Tutorial - A practical guide for programmers and the J2EE Tutorial on-line documents at http://java.sun.com/learning/tutorial/index.html·

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra30
Felkészülés zárthelyire 
Házi feladat elkészítése32
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés 
Összesen 90
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név:

 

Beosztás:

 

Tanszék, Int.:

 

Dr. Hamar János

 

Egyetemi docens

 

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

 

Dr. Sütő Zoltán

 

Egyetemi docensAutomatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék