Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Internet laboratórium

  A tantárgy angol neve: Internet Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2016. június 10.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Gépészmérnöki-kar

   

  Mechatronika szak, BSc képzés

   

  Integrated Engineering szakirány

   

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUA048   0/0/2/f 3  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Hamar János Krisztián,
  4. A tantárgy előadója
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Dr. Hamar János

   

  Egyetemi docens

   

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

   

  Dr. Sütő Zoltán

   

  Egyetemi docensAutomatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Általános felhasználói számítástechnikai/ Internetes ismeretek. A strukturált programozási technikák ismerete nem szükséges, de mindenképpen előnyös a tárgy anyagának hatékony elsajátításához

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény("BMEVIAUA007","jegy",_) >=2

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja, hogy a hallgatók átfogó ismereteket szerezzenek a modern szoftvertechnológiák ill. azok alkalmazásának elméletéről és gyakorlatáról. Elsődleges cél képet adni a korszerű szoftver alapú rendszerekről, az ezeket felépítő komponensekről és az ipari automatizálási alkalmazásokról. Szintén lényeges a félév során elvégzett projekt feladat révén gyakorlathoz juttatni a hallgatókat. Olyan tudással felruházni őket, mely későbbiekben lehetővé teszi a kérdéses területen való elmélyedést, irányt mutatni az ismeretek bővítésére és hatékony alkalmazására.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1.        Bevezetés. A Java programozási nyelv. Adattípusok, feltételes utasítások, logikai operátorok. A szoftver tervezés feladata. Szoftver élet ciklus modellek. Alkalmazások.

  2.           Ciklusok. Numerikus hibák minimalizálása. Metódusok. Absztrakció. Szoftver kód modularizálása.

  3-4.   Az objektum orientált programozási (OOP) paradigma. Osztályok, objektumok, információrejtés, üzenetküldés, öröklés, polimorfizmus. OOP tervezés.

  5-6        A szoftver tervezés grafikus eszközei. UML (Unified Modeling Language) diagramok.

  7-8.       Esemény vezérelt tervezés. Grafikus felhasználói felületek. Multimédia.

  9-14.     Team alapú szoftver fejlesztési projekt kivitelezése.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Laboratóriumi gyakorlatok, féléves projekt feladat konzultáció.

  10. Követelmények

  a).      A szorgalmi időszakban:

  A félévközi jegy megállapításánál a féléves projekt 50%-os súllyal szerepel. Az elméleti anyag számonkérésére a félév végén írásban vagy szóban kerül sor. Ennek eredménye szintén 50%-os súllyal szerepel.

  Érdemjegyek:

  0-39% - Elégtelen

  40-54% - Elégséges

  55-69% -Közepes

  70-84% - Jó

  85% -  Jeles

  11. Pótlási lehetőségek

  A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban megszabott pótlásokra van lehetőség. Az elméleti tananyag zárthelyi ill. szóbeli beszámoló formájában történő pótlása a pótlási időszakban előre megadott időpontban lehetséges. A féléves projekt (házi feladat) pótlására a pótlási hét végéig van lehetőség.

  12. Konzultációs lehetőségek A szorgalmi időszakban a tárgy oktatójával történt előzetes egyeztetés szerint.

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Introduction to Java Programming, Comprehensive Version 9th Edition by Y. Daniel Liang, ISBN-13: 978-0132936521, ISBN-10: 0132936526 (Chapter 1-18)
  • Timothy Lethbridge: Object-oriented Software Engineering: Practical Software Development Using Uml And Java, Mcgraw-Hill College; 2nd edition, 2004, ISBN-10: 0077109082, ISBN-13: 978-0077109080
  • Bruce Eckel: Thinking in Java (4th Edition), Prentice Hall PTR; 4th edition, 2006, ISBN-10: 0131872486, ISBN-13: 978-0131872486

  • Marty Hall: Core Servlets und Java Server Pages, Markt+Technik Verlag 2005, ISBN-10: 3827269547, ISBN-13: 978-3827269546

  • The Java Tutorial - A practical guide for programmers and the J2EE Tutorial on-line documents at http://java.sun.com/learning/tutorial/index.html·

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra30
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése32
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen 90
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Dr. Hamar János

   

  Egyetemi docens

   

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

   

  Dr. Sütő Zoltán

   

  Egyetemi docensAutomatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék