Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Mozgásszabályozás

  A tantárgy angol neve: Motion Control

  Adatlap utolsó módosítása: 2021. szeptember 2.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Gépészmérnöki Kar, Mechatronikai Mérnöki Szak,

  Okos eszközök tervezése specializáció


  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUA041   2/0/1/f 3  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Sütő Zoltán,
  A tantárgy tanszéki weboldala https://www.aut.bme.hu/Course/VIAUA041
  4. A tantárgy előadója Dr. Sütő Zoltán
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Elektromechanika és alkalmazásai
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Gyenge előkövetelmény
  Elektromechanika és alkalmazásai (BMEVIAUA038)
  Kizáró feltételek
  (nem vehető fel a tantárgy, ha korábban teljesítette az alábbi tantárgyak vagy tantárgycsoportok bármelyikét) Mozgásszabályozás (BMEVIAUA016)
  Tematikaütközés miatt a tárgyat nem vehetik fel a Villamosmérnöki alap és mesterképzés valamint a Mérnök-informatikus alap és mesterképzés hallgatói.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A tantárgy sikeres teljesítésével elsajátítható kompetenciák


  A. Tudás

  1. ismeri a mozgásszabályozási rendszerek általános fogalmait, felépítését,
  2. ismeri a kommutátoros és elektronikus kommutációjú egyenáramú gépek egyenleteit, modellezési kérdéseit, hatásvázlatait, dinamikus viselkedését,
  3. ismeri a gépek működtetéséhez szükséges tipikus elektronikus átalakítókat, azok működési elveit, modulációs módszereket,
  4. ismeri az áramszabályozási módszereket, átlagáram, csúcsáram, hiszterézises áramszabályozások működését, jellemzőit,
  5. ismeri a klasszikus PI, PD, PID szabályzók működését, jellemzőit, tervezési módszereit, az egyhurkos és kaszkád (nyomaték, sebesség és pozíció) szabályozások tulajdonságait,
  6. ismeri a fékenergia felhasználási lehetőségeit, a visszatáplálásos fékezés megvalósításának eszközeit, szabályozási kérdéseit, a hálózati visszatáplálás eszközeit, a fáziszárt hurok (PLL) alkalmazását, hálózati szinkronizálást,
  7. ismeri a szabályzók diszkrét-idejű tervezési módszereit, megvalósítását, a késleltetések hatásának figyelembe vételét, a fix-pontos aritmetikák használatát,
  8. ismeri a nemlinearitások hatását és kompenzálását az irányítási folyamatokban, a folytonos és szaggatott áramvezetés hatását, a szabályozók korlátozását, az elintegrálódás problémáját, a modulációhoz szinkronizált mintavételezés előnyeit,
  9. ismeri az irányító eszközök modellalapú tervezési lehetőségeit, az automatikus kódgenerálás kérdéseit,
  10. ismeri a Hardware-In-the-Loop (HIL) szimuláció szerepét a modern mozgásszabályozási rendszerek fejlesztésében,
  11. átfogóan ismeri az mozgásszabályozási feladatok és problémák megoldására szolgáló módszereket és eljárásokat.
  B. Képesség
  1. képes a mozgásszabályozási problémák azonosítására, azok megoldásához szükséges elvi és gyakorlati háttér feltárására, megfogalmazására,
  2. képes a mozgásszabályozási probléma dinamikai modelljeinek megalkotására,
  3. képes a mozgásszabályozási probléma analízisére, frekvencia- és időtartománybeli vizsgálatok elvégzésére,
  4. képes az alapszintű szabályozók tervezésére, digitális szabályozók implementálására, automatikus kód-generálás eszközeinek használatára,
  5. képes a mozgásszabályozási rendszerek villamos hajtás elemeinek kiválasztására, üzembe helyezésére és üzemeltetésére,
  6. informatikai ismereteinek birtokában képes összetett, nagy számításigényű feladatok megoldására,
  7. képes gondolatait rendezett formában, szóban és írásban kifejezni.
  C. Attitűd
  1. együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
  2. folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását,
  3. nyitott az információtechnológiai eszközök használatára,
  4. törekszik a mozgásszabályozási problémamegoldáshoz szükséges eszközrendszer megismerésére és rutinszerű használatára,
  5. törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra,
  6. törekszik az energiahatékonyság és környezettudatosság elvének érvényesítésére.
  D. Önállóság és felelősség
  1. önállóan végzi a mozgásszabályozási feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,
  2. nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket,
  3. egyes helyzetekben - csapat részeként - együttműködik hallgatótársaival a feladatok megoldásában,
  4. gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadások, laboratóriumi gyakorlatok, kommunikáció írásban és szóban, IT eszközök és technikák használata, opcionális önállóan és csoportmunkában készített feladatok.

  10. Követelmények

  A tanulási eredmények értékelése két évközi írásbeli összegző tanulmányi teljesítményértékelés (zárthelyi dolgozat) és egy fakultatív részteljesítmény értékelés (házi feladat) alapján történik.

  A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása:

  1. összegző tanulmányi teljesítményértékelés (zárthelyi dolgozat): a tantárgy és tudás, képesség típusú kompetenciaelemeinek komplex, írásos értékelési módja zárthelyi dolgozat formájában, a dolgozat alapvetően a megszerzett ismeretek alkalmazására fókuszál, így a problémafelismerést és -megoldást helyezi a középpontba, azaz gyakorlati (számítási) feladatokat kell megoldani a teljesítményértékelés során, az értékelés alapjául szolgáló tananyagrészt a tantárgy előadója határozza meg a gyakorlatvezetőkkel egyetértésben, a rendelkezésre álló munkaidő 90 perc;
  2. részteljesítmény értékelés (házi feladat): a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek komplex értékelési módja, melynek megjelenési formája az egyénileg készített házi feladat, a házi feladat tartalmát, követelményeit, beadási határidejét értékelési módját a gyakorlatvezető határozza meg;
  A teljesítményértékelések részaránya a minősítésben:
   

  típus

  részarány

  1. zárthelyi dolgozat

  50%

  2. zárthelyi dolgozat

  50%

  házi feladat

  25%

  összesen:

  100%+

   
  A „+" azt jelenti, hogy szorgalmi feladatokkal 100%-nál nagyobb érték is elérhető.
   

  Érdemjegy megállapítás:
   

  érdemjegy ● [ECTS minősítés]

  pontszám

  jeles(5) ● Excellent [A]

  90% felett

  jeles(5) ● Very Good [B]

  85–90%

  jó(4) ● Good [C]

  70–85%

  közepes(3) ● Satisfactory [D]

  55–70%

  elégséges(2) ● Pass [E]

  40–55%

  elégtelen(1) ● Fail [F]

  40% alatt

  Az egyes érdemjegyeknél megadott alsó határérték már az adott érdemjegyhez tartozik.

   
  11. Pótlási lehetőségek
  1. Az egyes évközi teljesítményértékelésekhez nem tartozik egyenkénti minimumkövetelmény, ezért egyenkénti pótlásuk nem lehetséges.
  2. A házi feladat - szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett - késedelmesen a pótlási időszak végéig adható be.
  3. A két zárthelyi dolgozat összevont formában a pótlási időszakban - első alkalommal - díjmentesen pótolható vagy javítható. Javítás esetén a korábbi és az új eredmény közül a hallgató számára kedvezőbbet vesszük figyelembe.
  4. Amennyiben az 3) pont szerinti pótlással sem tud a hallgató elégtelentől különböző érdemjegyet szerezni, úgy - szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett - második alkalommal, összevont formában ismételt kísérletet tehet a sikertelen első pótlás javítására.
  5. A labor gyakorlatokon a részvétel kötelező, legfeljebb két elmaradt laboratóriumi gyakorlat pótolható a szorgalmi időszak végén, ill. a pótlási héten.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom a) Ajánlott könyvek
  1. Bimal K. Bose.: Power Electronics and Motor Drives, Elsevier, 2006.
  2. S. Buso, P. Mattavelli.: Digital Control in Power Electronics, Morgan & Claypool,2006.
  3. W. Leonhard: Control of Electrical Drives, Springer, 2001.
  b) Letölthető anyagok
  1. A tárgy honlapján elektronikus formában elérhető előadási anyagok, mérési leírások, segédletek, korábbi írásbeli teljesítményértékelések a kurzus hallgatói számára bejelentkezés után hozzáférhetőek.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  részvétel a kontakt tanórákon3x14=42
  Félévközi készülés tanórákra1x14=14
  Felkészülés a teljesítményértékelésekre
  7x2=14
  Házi feladat elkészítése20
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Összesen90
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Sütő Zoltán