Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Elektromechanika és alkalmazásai

  A tantárgy angol neve: Electromechanics and Applications

  Adatlap utolsó módosítása: 2022. július 4.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mechatronikai Mérnöki Szak
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUA038   2/0/2/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Hamar János Krisztián,
  4. A tantárgy előadója Dr. Hamar János
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Villamosságtan mechatronikai mérnököknek (BMEVIAUA035)
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyTeljesítve("BMEVIAUA035")= Igaz

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Erős előkövetelmény:
  Villamosságtan mechatronikai mérnököknek (BMEVIAUA035)

  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgya célja, hogy bemutassa a hallgatóknak az elektromechanika alapvető elemeit, a mechatronikai mérnöki gyakorlatban is felmerülő villamos, elektronikai feladatok megértéséhez és kezeléséhez nélkülözhetetlen alapokat. A tantárgyon belül hangsúlyos részt képez az ”elektromechanikai átalakítók” rész.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  A tantárgy sikeres teljesítésével elsajátítható kompetenciák

  1. Tudás
   1. ismeri az elektromechanika általánosan használt fogalomrendszerét,
   2. ismeri az elektromechanikai átalakítók alapját,
   3. ismeri a transzformátor működésének módját,
   4. ismeri a forgó mágneses mező kialakulásának okait, követelményeit
   5. ismeri az aszinkron gépek szerkezeti felépítését és működését,
   6. ismeri a szinkron gépek felépítését és működését,
   7. ismeri az egyenáramú gépek felépítését és működését,
   8. ismeri a villamos tranziensek kialakulásnak okait és azok számítására szolgáló módszereket,
   9. ismeri az alapvető teljesítmény elektronikai átalakítók típusait és működését,
   10. ismeri a villamos hajtások alapelveit és a kapcsolódó számítási módszereket,
   11. ismeri az alapvető érintésvédelmi megoldásokat,

  2. Képesség
   1. képes a valós rendszerek absztrakt, koncentrált paraméterű áramköri modellekkel történő leírására,
   2. alkalmas az elektromechanikai rendszerekben végbemenő folyamatok matematikai modellek segítségével történő leírására,
   3. képes az elektromechanikai rendszerek és folyamatok többszempontú analízisére,
   4. képes az elektromechanikai folyamatok diagrammokban (időfüggvények, vektorábrák stb.) történő ábrázolására,
   5. képes egyszerűbb elektromechanikai problémák azonosítására, azok megoldásához szükséges elvi és gyakorlati háttér feltárására, megfogalmazására és (tanult gyakorlati alkalmazásával) megoldására,
   6. informatikai ismereteinek birtokában képes összetett, nagy számításigényű feladatok megoldására,
   7. képes gondolatait rendezett formában szóban és írásban kifejezni.

  3. Attitűd
   1. együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
   2. folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását,
   3. nyitott az információtechnológiai eszközök használatára,
   4. törekszik az elektromechanikai problémamegoldáshoz szükséges eszközrendszer megismerésére és rutinszerű használatára,
   5. törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra,
   6. törekszik az energiahatékonyság és környezettudatosság elvének elektromechanikai feladatok megoldásában való érvényesítésére.

  4. Önállóság és felelősség
   1. önállóan végzi az elektromechanikai feladatok és problémák végig gondolását és adott források alapján történő megoldását,
   2. nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket,
   3. egyes helyzetekben – csapat részeként – együttműködik hallgatótársaival a feladatok megoldásában,
   4. gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadások, labor mérési gyakorlatok, kommunikáció írásban és szóban, IT eszközök és technikák használata, önállóan készített feladatok.
  10. Követelmények
  1. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása:
   1. részteljesítmény értékelés (házi feladat): a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek komplex értékelési módja, melynek megjelenési formája az egyénileg készített házi feladat.
   2. részteljesítmény értékelés (írásbeli beszámoló a laboratóriumi gyakorlatok elején): a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek egyszerűsített értékelési módja;
   Az aláírás megszerzésének feltétele, hogy az előírt laboratóriumi gyakorlatokat elvégezze, valamint a 2 házi feladatot hibátlanul megoldja.
  2. Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés (vizsga)

  A vizsga elemei:

  Írásbeli teljesítményértékelés (összegző tanulmányi teljesítményértékelés): a tantárgy és tudás, képesség típusú kompetenciaelemeinek komplex, írásos értékelési módja vizsga dolgozat formájában. A dolgozat alapvetően a megszerzett ismeretek alkalmazására fókuszál, így a problémafelismerést és megoldást helyezi a középpontba, azaz elméleti és gyakorlati (számítási) feladatokat kell megoldani a teljesítményértékelés során, az értékelés alapjául szolgáló tananyagrészt a tantárgy előadója határozza meg a labor gyakorlatvezetőkkel egyetértésben.

  Érdemjegy megállapítás

  Érdemjegy ● [ECTS minősítés]

  Pontszám

  jeles(5) ● Excellent [A]

  90% felett

  jeles(5) ● Very Good [B]

  85–90%

  jó(4) ● Good [C]

  70–85%

  közepes(3) ● Satisfactory [D]

  55–70%

  elégséges(2) ● Pass [E]

  40–55%

  elégtelen(1) ● Fail [F]

  40% alatt

  Az egyes érdemjegyeknél megadott alsó határérték már az adott érdemjegyhez tartozik.

  11. Pótlási lehetőségek
  1. A laboratóriumi gyakorlatok a pótlási héten, előre meghirdetett időpontokban pótolhatók.
  2. A házi feladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak szerda 12:00 óráig adható be.
  3. A beadott és elfogadott házi feladat a 2) pontban megadott határidőig és módon díjmentesen javítható.
  12. Konzultációs lehetőségek Laboratóriumi gyakorlatokon.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. Jegyzetek
   1. Nagy István, Elektromechanika, Egyetemi jegyzet, VI 201-030.
  2. Letölthető anyagok
   1. Elektronikus előadási jegyzet, példatár, laboratóriumi mérési útmutató: get.bme.hu
  3. További ajánlott irodalom:
   1. Veltman, D.W. J. Pulle, R.W. De Doncker: Fundamentals of Electrical Drives, Springer, 2nd Edition, 2016. ISBN: 978-3319294087.
   2. Bimal K. Bose, "Power Electronics and Motor Drives: Advances and Trends", 2nd Edition, 2020, ISBN-13: 978-0128213605.
   3. Austin Hughes and Bill Drury, Electric Motors and Drives: Fundamentals, Types and Applications, 2013, ISBN-10: 0080983324.
   4. Slobodan N. Vukosavic, Electrical Machines (Power Electronics and Power Systems), Springer; 2013, ISBN-10: 1461403995.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra28
  Házi feladat elkészítése26
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
  Vizsgafelkészülés30
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Hamar János