Szakdolgozat-készítés

A tantárgy angol neve: Final Project

Adatlap utolsó módosítása: 2011. március 28.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Gépészmérnöki Kar

Mechatronika szak, BSc képzés

Integrated Engineering szakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAUA019   0/10/0/f 15  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Rakos Balázs,
A tantárgy tanszéki weboldala http://get.bme.hu
4. A tantárgy előadója A szakdolgozat-készítés kiadásáért az Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék Elektrotechnika Csoportja felel.
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

A Gépészmérnöki Kar Integrated Engineering szakirányán oktatott szakmai ismeretek.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

A hallgató akkor veheti fel a tantárgyat, ha:

·        összesen legalább 174 kreditpontot szerzett, amelyből a mintatantervnek megfelelően legfeljebb 10 kreditpont származik szabadon választott tantárgyakból;

·        a mintatanterv szerinti első 4 félévre előírt kötelező tantárgyait teljesítette;

·        a 6. félév végéig előírt szakirány- és ágazati tantárgyait teljesítette.

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.
7. A tantárgy célkitűzése A hallgatónak az oklevél megszerzéséhez BSc szinten szakdolgozatot kell készítenie. A szakdolgozattal azt kell igazolni, hogy jelölt önálló mérnöki munkára alkalmas, ismeri és alkalmazni tudja a mérnöki munkamódszereket, képes a feladatkiírást értelmezni, továbbá a választott megoldást értékelni és elemezni.
8. A tantárgy részletes tematikája

A szakdolgozat témája a kar valamely (lehetőleg a hallgató által felvett szakiránynak, és ha van, ágazatának megfelelő) tanszékén a tanszékvezető jóváhagyásával meghirdetett témák közül választható.

            Más kar vagy egyetem, illetve külső vállalat (gazdasági szervezet) által adott téma csak akkor fogadható el, ha a kar valamely szakmailag illetékes tanszékének vezetője azt támogatja, és ahhoz tanszéki konzulenst biztosít. A külső konzulens – tanszékvezetői jóváhagyással – egyetemi végzettségű illetve mester (MSc) fokozattal rendelkező szakember lehet. A szakdolgozat témáját úgy kell kiválasztani, illetve a dolgozatot úgy kell elkészíteni, hogy a vállalat (gazdasági szervezet) érdekeit sértő információk dokumentálása nélkül is elbírálható legyen a szakdolgozat készítőjének tevékenysége.

            A szakdolgozat készíthető a külső konzulens irányításával külső vállalat (gazdasági szervezet) telephelyén is. Amennyiben a hallgatónak szakmai gyakorlatot is kell teljesítenie az oklevél megszerzéséhez, és szakmai gyakorlatát a szakdolgozat témáját kiíró vállalatnál (gazdasági szervezetnél) teljesíti, a szakdolgozat elkészítésére, illetve a szakmai gyakorlat teljesítésére vonatkozó tevékenységnek elkülöníthetőnek kell lennie.

A szakdolgozat külföldön is készíthető magyar, illetve angol nyelven. A szakdolgozatnak meg kell felelnie az itthoni előírásoknak. A jelölt munkájáról és a szakdolgozatról a külföldi konzulenstől rövid írásos véleményt kell kérni, melyet a záróvizsga bizottsághoz kell eljuttatni. A külföldön készült szakdolgozatot ugyanúgy meg kell védeni a záróvizsgán, mint az itthon készült dolgozatokat.

Két vagy több hallgató részére közös témájú szakdolgozatot is lehet kiadni, de csak különválasztva, névre szólóan, ha a tevékenység és a munka eredménye egyértelműen elkülöníthető. A feladatkiírásban egyértelműen meg kell nevezni az önállóan, illetve a közös témán dolgozó többi hallgató által kidolgozandó részfeladatokat.

A szakdolgozatban a hallgatónak nyilatkoznia kell arról, hogy az saját munkájának eredménye. Közös témájú szakdolgozat esetében egyértelműen meg kell jelölni a nem önállóan megoldott részfeladatokat.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Önálló munka konzulensi segítséggel.
10. Követelmények

a.       A szorgalmi időszakban: félévközi jegy megszerzése

A Szakdolgozat-készítés tantárgyat egy adott félévben kell elvégezni. A tantárgy elvégzésének szükséges, de nem elégséges feltétele, hogy a hallgató a szakdolgozatot a kiírásban szereplő határidőre elkészítse és beadja. A tantárgy érdemjegyét a témavezető, külső témavezető esetén a belső konzulens adja.

         

b.       A szakdolgozat beadása

A szakdolgozat beadási határideje a szorgalmi időszak utolsó napja.

A szakdolgozat beadhatóságát a tanszéki konzulens minősíti. Más kar vagy egyetem, illetve külső vállalat (gazdasági szervezet) által adott téma esetén a külső konzulens ajánlást ad a beadhatóság minősítéséhez. A szakdolgozat beadásának tartalmi feltétele: a szakdolgozatban be kell mutatni a feladatkiírásban megnevezett, összes önállóan kidolgozandó részfeladat megoldását. Ha egy részfeladat megoldása mégis ellehetetlenül, akkor kivételes esetben a szakdolgozat tanszékvezetői engedéllyel beadható, de a részfeladatra vonatkozó alfejezetben deklarálni kell az ellehetetlenülés tényét, és meg kell adni az ellehetetlenülés okát.

A szakdolgozat formai követelményei: A szakdolgozatot 

  • 1 példányban írásban, egy kötetben, keménytáblás borítással, szükség esetén mellékletekkel, valamint

·         1 példányban elektronikus formában, az érvényes kari előírások szerint kell beadni.

Két vagy több hallgató közös témájú szakdolgozatát külön kötetben és külön elektronikus példányban kell elkészíteni.

A szakdolgozat elkészítésével, beadásával és megvédésével kapcsolatos tudnivalókról a tanszék a kiadáskor tájékoztatja a hallgatót.

A tantárgy sikeres elvégzése során elkészített szakdolgozat érdemjegyét a záróvizsga bizottság állapítja meg.
11. Pótlási lehetőségek

A záróvizsga bizottság által el nem fogadott (elégtelenre minősített) szakdolgozatot újra be kell nyújtani. A záróvizsga bizottság a szakdolgozat kijavítását vagy újbóli elkészítését írhatja elő. Szakdolgozatot csak egy alkalommal lehet újra benyújtani. Az ismételt benyújtás feltételeit és legkorábbi határidejét a tanszék véleménye alapján a dékán állapítja meg.

12. Konzultációs lehetőségek A szakdolgozat-készítési gyakorlatot és a szakdolgozat elkészítését tanszéki vagy külső konzulens irányítja. A külső konzulens mellett tanszéki konzulenst is biztosítani kell. Tanszéki konzulens a kar teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott oktatója, kutatója, tanára (mestertanár, mérnöktanár, műszaki tanár, gazdasági tanár, gyakorlati oktató), tanszéki mérnöke, doktorjelöltje vagy PhD hallgatója; külső konzulens – tanszékvezetői jóváhagyással – egyetemi végzettségű illetve mester (MSc) fokozattal rendelkező külső szakember lehet.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A téma kidolgozásához szükséges szakirodalmat a konzulens irányítása alapján a hallgató gyűjti és a megfelelő módon hivatkozza.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra 
Félévközi készülés órákra 
Felkészülés zárthelyire 
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés 
Összesen450
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Rakos Balázs

Egyetemi Docens

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék