Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Teljesítményelektronika

  A tantárgy angol neve: Power Electronics

  Adatlap utolsó módosítása: 2011. március 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Gépészmérnöki-kar

  Mechatronika szak, BSc képzés

  Integrated Engineering szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUA017   2/1/1/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Hamar János Krisztián,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Járdán R. Kálmán

  Tudományos főmunkatárs

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék (AUT)

  Dr. Nagy István

  Emeritus professzor

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Dr. Hamar János

  Egyetemi docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  BMEVIAUA007 Elektrotechnika alapjai

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény("BMEVIAUA007","jegy",_) >=2

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Kötelező előtanulmányi rend: BMEVIAUA007 Elektrotechnika alapjai
  7. A tantárgy célkitűzése

  A hallgatók megismertetése a teljesítmény félvezető elemekkel, alapvető teljesítményelektronikai kapcsolásokkal és azok alkalmazásával olyan mélységig, hogy felhasználókként képesek legyenek a berendezések, kapcsolások működésének megértésére, mérésére, hiba megállapítására és kiválasztási, üzemeltetési feladatok elvégzésére.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Hét    Téma

   

  a)        Előadások:

   

  1.         Építőelemek 

  2.         A félvezetős kapcsolók tulajdonságai

  3          Tirisztorok, alkalmazások

  4.         Konverterek: osztályozás

  5.         Kapcsolási elrendezések, tulajdonságok

  6.         A konverterek szabályozása

  7.         Kimenőfeszültség szabályozási módszerek. Az impulzusszélesség szabályozás áttekintése.

  8.         Kimeneti szűrők alkalmazása a felharmonikusok csökkentésére

  9.         Váltakozó áramú szaggatók: Kétállapotú szabályozók, fázisszögvezérlés. Alkalmazások.

  10.       Félvezetős kapcsolók: BJT, MOSFET, IGBT, GTO. Új eszközök.

  11.     Egyenáramú hajtások. Alkalmazási területek. Egyenáramú gépek típusai. Az egyenáramú hajtások tápegységei. Átviteli függvények. Dinamikus viselkedés 

  12.   Váltakozóáramú hajtások. Alkalmazási területek. Váltakozáramú motor típusok. Jelleggörbék. Differenciál egyenletek.

  13.       A váltakozó áramú hajtások inverterei. Feszültség- és áraminverterek.

  14.    Váltakozóáramú hajtások szabályozása. Átviteli függvények. Szabályozási módszerek: U/f szabályozás, mezőorientált szabályozás, szabályozástechnikai analízis, nyomaték lüktetés, optimalizálási technikák.

  b)         Gyakorlatok: az előadásokhoz kapcsolódó témák megbeszélése és feladatok megoldása.

  c)         Laboratóriumok:

            A szemeszter során 3 számítógép labort és 3 teljesítményelektronikai labort tartunk. A számítógép labor gyakorlatok témája számítógépes szimulációk, a Teljesítményelektronikai labor mérések témája: Napelemek, Szabályozott villamos hajtások, Teljesítményelektronikai konverterek.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, gyakorlat, labor

  10. Követelmények

  a).      A szorgalmi időszakban:

  Az órarend szerinti foglalkozásokon való részvétel. 2 zárthelyi dolgozat megírása legalább 40%-os eredménnyel.

  Érdemjegy a szorgalmi időszakban írt zárthelyik alapján. A dolgozatírás időtartama mindkét esetben 90 perc és az elérhető pontszám összesen 100 (34+66). Eredménytelen a dolgozat, ha a megszerezhető pontszámnak legalább a 40 %-át nem érte el, illetve a pontszámtól függetlenül is eredménytelen, ha két vagy több feladatra 0 pontszámot kap.

  Érdemjegy megajánlás az elért pontszámok alapján:

            0-39                  elégtelen (1)

            40-55                elégséges (2)

            56-70                közepes (3)

            71-85                jó (4)

            86-93                jeles (5), szóbelin megerősítve

            94-100              jeles (5)

  b) A laboratóriumi gyakorlatokon a részvétel kötelező.

  11. Pótlási lehetőségek

  Elmaradt vagy sikertelen zárthelyi dolgozat pótlására a dolgozatírást követő héten a szorgalmi időszakban, ezen kívül egy ismételt alkalommal a pótlási időszakban biztosítunk lehetőséget.

  Elmaradt laboratóriumi gyakorlat pótlására a 14. héten biztosítunk lehetőséget. Jelentkezés az utolsó oktatási héten.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A szorgalmi időszakban a tárgy oktatójával történt előzetes egyeztetés szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Kötelező irodalom:

  ·         Járdán, R. K.: Power Electronics & Motion Control I.

  ·         Járdán, R. K.: Power Electronics & Motion Control II. ( Lecture Notes. Mindkettő a Tanszék honlapján elérhető).

  ·         Mohan/Undeland/Robbins: Power Electronics. John Wiley, 1995

  Ajánlott irodalom:

  ·         R. Resnick, D. Halliday: Physics. Part. II. John-Wiley&Sons, 4. ed., 1992

  ·         Nagy, I. (mk): Elektrotechnika Előadás segédlet. 10.fej. Teljesítményelektronika.

  Műegyetemi Kiadó, 3. kiad. 1987.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra28
  Felkészülés mérésekre14
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása22
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Járdán R. Kálmán

  Egyetemi docens

  Automatizálási és Alk. Inf. Tsz.

  Dr. Hamar János

  Egyetemi docens

  Automatizálási és Alk. Inf. Tsz.