Épületvillamosság és világítástechnika

A tantárgy angol neve: Building's Electricity and Lighting Techniques

Adatlap utolsó módosítása: 2011. március 30.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

                                                                                                                                           Gépészmérnöki Kar

             Gépészmérnöki alapszak       

Épületgépészet szakirány       

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAUA012   1/1/0/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Rakos Balázs,
A tantárgy tanszéki weboldala http://www.get.bme.hu
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Kerekes Sándor

Egyetemi adjunktus

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Dr. Molnár István

Egyetemi adjunktus

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Villamos és mágneses tér, egy és háromfázisú áramkörök, villamos gépek felépítése és üzeme, teljesítményelektronika, számítástechnika alapjai

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
TárgyEredmény( ahol a TárgyKód = "BMEVIAUA008", ahol a Típus = "VIZSGA", ahol a Ciklus = "_ ", ahol a KépzésKód = tetszőleges) >=2

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

Kötelező: BMEVIAUA008 Elektromechanika

Tematikaütközés miatt a tantárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tantárgyakat:

VIAU0034 Világítástechnika

VIVEA098 Munka és lakókörnyezet világítása

VIAUA013 Épületvillamosság

 

 

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy oktatásának célja, hogy a különböző rendeltetésű épületek biztonságos és minőségi villamos energia ellátásának, elosztásának, az egyes védelmeknek, a felhasznált készülékek és berendezések villamos energia ellátásának szokásos és korszerű megoldásainak bemutatása, továbbá a korszerű világítástechnika alapjait megismertetése.

Korszerű ismereteket nyújt továbbá a villamos energiagazdálkodás, villamos energia helyi előállítása és az épület felügyelet területén. Az oktatás célja továbbá, hogy a tanult ismeretek alapján a hallgató legyen képes a tananyaghoz kapcsolódó villamos problémák felismerésére, helyes megítélésére és megoldásában való közreműködésre.

8. A tantárgy részletes tematikája

1. hét: Épületek villamosenergia-ellátásának elvi kérdései. Épületek, mint fogyasztók az ország villamosenergia rendszerében. A villamos hálózat a villamosenergia előállításától a fogyasztóig. Közcélú hálózatok, kooperáció. A villamosenergia szolgáltatás minőségi követelményei.

2. hét Autonóm villamosenergia előállítás. Fotovillamos, gázmotoros, tüzelőanyagcellás helyi villa­mosenergia előállítás alapjai.

3. hét  Tartalék energiaforrások. Szünetmentes táplálás. Aggregátorok. A villamosenergia ellátás megbízhatósága, az ellátás biztonságának fokozatai. A várható terhelés meghatározása. A helyi villamosenergia termelés együttműködése a villamosenergia rendszerrel. Mikro-hálózatok (Micro grid).

4. hét Az épületek energiaellátásának módjai. Az épület ellátása kisfeszültségről. Szigetelt szabadvezeték csatlakozás. Földkábeles csatlakozás. Az épület ellátása középfeszültségről.

Transzformátor állomások kialakítása.

5. hét Az épületek villamos hálózata. Hálózatszámítások. A vezetékhálózatok típusai. Energiaellátás és információ szolgáltató hálózatok, rendszerek. Fogyasztásmérés.

6. hét Intelligens épület jellemzői. Épületfelügyelet kialakításának tipikus megoldásai. Távvezérlés. Buszrendszer kialakítása. Vezeték nélküli rendszerek. Háztartási és épületgépészeti eszközök vezérlése a beépített teljesítmény és prioritási szintnek megfelelően. Energia-management.

7. hét Energiatakarékos megoldások. Klímaberendezések. Szellőzők, szivattyúk üzeme frekvenciaváltókkal. Melegvíz előállítás, hőfejlesztés (villamos fűtőkábelek), szennyvízelvezetés villamos fogyasztói, készülékei. Vezérlési megoldások.

8. hét  Védelmek kialakítása I. Túlterhelés és zárlatvédelem. Túlfeszültség védelem. Feszültségesés korlátozása. Földelések kialakítása.  Egyenpotenciálra hozás (EPH). Érintésvédelem.

9. hét Védelmek kialakítása II. Villámvédelem alapjai. Külső és belső villámvédelem. Elektromágneses kompatibilitás (EMC). Tűzvédelem (spinkler szivattyúk jellemzői).

10. hét Példák lakóépületek és nem lakóépületek (pl. középületek) villamos berendezéseire. Technológiai berendezések. Liftek, mozgólépcsők.

11. hét A világítástechnika alapjai. Fényforrások, lámpatestek jellemzői. Fényhasznosítás, vezérelhetőség.

12. hét Világítások tervezésének alapjai. Számítási módszerek.

13. hét Világítási rendszerek (általános, helyi) üzemi és tartalék világítások (szükség és biztonsági világítás, kijáratjelző, irányfény), speciális világítások (reklám, dísz, kiemelö, képernyős munkahelyek)

14. hét Világítási rendszerek villamos hálózatának kialakítása. Világításkorszerűsítés.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás, számítási gyakorlat és számítógépes gyakorlat szimulációs, tervező programok futtatása.

10. Követelmények

A szorgalmi időszakban:

A félévközi jegy megszerzésének feltételei, amelyeket a szorgalmi időszakban kell teljesíteni:

Részt kell venni a tárgy óráinak legalább 70%-án;

2 db házi feladatot (2x10 pont) kell legalább elégséges szinten (4-4 pont) megoldani és határidőre beadni.

2 db. ellenőrző dolgozatot kell legalább elégséges szinten teljesíteni (40%) amelyek közül az első 30, a második 50 pontot ér.

A félévközi jegy a megszerzett pontok alapján a következők szerint kerül meghatározásra:

0 – 39 pont                 pótzárthelyi

40 – 55 pont               elégséges

56 – 69  pont              közepes

70 – 84 pont              

85 - 100 pont              jeles

11. Pótlási lehetőségek

Az első zárthelyi a szorgalmi, az első vagy a második zárthelyi a pótlási időszakban pótolható.

A házi feladatok a TVSZ előírásai szerint legkésőbb a pótlási időszak végéig pótolhatók.

12. Konzultációs lehetőségek Órák előtt és után, továbbá a tanszéken, egyeztetés szerint
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

F. Kreith, D.Y. Goswami, „Energy Management and Conservation Handbook”, CRC Press, 2007, ISBN-10: 142004429X, ISBN-13: 978-1420044294

Barrie Rigby, „Design of Electrical Services for Buildings, 4th Edition”, Spon Press, Taylor & Francis Group, 2005, ISBN 0-203-45684-X

Ned Mohan, Tore M. Undeland, William P. Robbins, „Power Electronics: Converters, Applications, and Design”, Wiley, 2002, ISBN-10: 0471226939, ISBN-13: 978-0471226932

Horváth T.: Családi házak villámvédelme. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1993

Kovács, K.: Az instabus EIB üzemeltetési és felügyeleti rendszer. EIB Felhasználói Club, Budapest, 1998,

Aktuális szabványok

Debreczeni, dr. Kardos, dr. Sinka: Fényforrások, MK, Bp. 1985,

Dr. Borsányi János (szerk.): Világítástechnika, Energia Kp. Kht. Bp. 1998,

Dr. Majoros András: Belsőtéri világítás, MK, Bp, 1998,

Nagy János (szerk.): Világítástechnikai Kislexikon. Világítástechnikai Társaság, Bp. 2001

Dr. Majoros András: Speciális középületvilágítások, Műegyetemi Kiadó, 2002

Dehn and Söhne, Moeller-Electric, Schneider-Electric alkalmazási segédletek

Tanszéki segédletek, feladatok: http://elektro.get.bme.hu

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra10
Felkészülés zárthelyire   6
Házi feladat elkészítése   6
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
Vizsgafelkészülés 
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Kerekes Sándor

Egyetemi adjunktus

Automatizálási és Alkal­mazott Informatikai Tsz.

Dr. Molnár István

Egyetemi adjunktus

Automatizálási és Alkal­mazott Informatikai Tsz.

Dr. Rakos Balázs

Egyetemi docens

Automatizálási és Alkal­mazott Informatikai Tsz.