Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Épületvillamosság és világítástechnika

  A tantárgy angol neve: Building's Electricity and Lighting Techniques

  Adatlap utolsó módosítása: 2011. március 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

                                                                                                                                             Gépészmérnöki Kar

               Gépészmérnöki alapszak       

  Épületgépészet szakirány       

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUA012   1/1/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Rakos Balázs,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.get.bme.hu
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Kerekes Sándor

  Egyetemi adjunktus

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Dr. Molnár István

  Egyetemi adjunktus

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Villamos és mágneses tér, egy és háromfázisú áramkörök, villamos gépek felépítése és üzeme, teljesítményelektronika, számítástechnika alapjai

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( ahol a TárgyKód = "BMEVIAUA008", ahol a Típus = "VIZSGA", ahol a Ciklus = "_ ", ahol a KépzésKód = tetszőleges) >=2

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Kötelező: BMEVIAUA008 Elektromechanika

  Tematikaütközés miatt a tantárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tantárgyakat:

  VIAU0034 Világítástechnika

  VIVEA098 Munka és lakókörnyezet világítása

  VIAUA013 Épületvillamosság

   

   

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy oktatásának célja, hogy a különböző rendeltetésű épületek biztonságos és minőségi villamos energia ellátásának, elosztásának, az egyes védelmeknek, a felhasznált készülékek és berendezések villamos energia ellátásának szokásos és korszerű megoldásainak bemutatása, továbbá a korszerű világítástechnika alapjait megismertetése.

  Korszerű ismereteket nyújt továbbá a villamos energiagazdálkodás, villamos energia helyi előállítása és az épület felügyelet területén. Az oktatás célja továbbá, hogy a tanult ismeretek alapján a hallgató legyen képes a tananyaghoz kapcsolódó villamos problémák felismerésére, helyes megítélésére és megoldásában való közreműködésre.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. hét: Épületek villamosenergia-ellátásának elvi kérdései. Épületek, mint fogyasztók az ország villamosenergia rendszerében. A villamos hálózat a villamosenergia előállításától a fogyasztóig. Közcélú hálózatok, kooperáció. A villamosenergia szolgáltatás minőségi követelményei.

  2. hét Autonóm villamosenergia előállítás. Fotovillamos, gázmotoros, tüzelőanyagcellás helyi villa­mosenergia előállítás alapjai.

  3. hét  Tartalék energiaforrások. Szünetmentes táplálás. Aggregátorok. A villamosenergia ellátás megbízhatósága, az ellátás biztonságának fokozatai. A várható terhelés meghatározása. A helyi villamosenergia termelés együttműködése a villamosenergia rendszerrel. Mikro-hálózatok (Micro grid).

  4. hét Az épületek energiaellátásának módjai. Az épület ellátása kisfeszültségről. Szigetelt szabadvezeték csatlakozás. Földkábeles csatlakozás. Az épület ellátása középfeszültségről.

  Transzformátor állomások kialakítása.

  5. hét Az épületek villamos hálózata. Hálózatszámítások. A vezetékhálózatok típusai. Energiaellátás és információ szolgáltató hálózatok, rendszerek. Fogyasztásmérés.

  6. hét Intelligens épület jellemzői. Épületfelügyelet kialakításának tipikus megoldásai. Távvezérlés. Buszrendszer kialakítása. Vezeték nélküli rendszerek. Háztartási és épületgépészeti eszközök vezérlése a beépített teljesítmény és prioritási szintnek megfelelően. Energia-management.

  7. hét Energiatakarékos megoldások. Klímaberendezések. Szellőzők, szivattyúk üzeme frekvenciaváltókkal. Melegvíz előállítás, hőfejlesztés (villamos fűtőkábelek), szennyvízelvezetés villamos fogyasztói, készülékei. Vezérlési megoldások.

  8. hét  Védelmek kialakítása I. Túlterhelés és zárlatvédelem. Túlfeszültség védelem. Feszültségesés korlátozása. Földelések kialakítása.  Egyenpotenciálra hozás (EPH). Érintésvédelem.

  9. hét Védelmek kialakítása II. Villámvédelem alapjai. Külső és belső villámvédelem. Elektromágneses kompatibilitás (EMC). Tűzvédelem (spinkler szivattyúk jellemzői).

  10. hét Példák lakóépületek és nem lakóépületek (pl. középületek) villamos berendezéseire. Technológiai berendezések. Liftek, mozgólépcsők.

  11. hét A világítástechnika alapjai. Fényforrások, lámpatestek jellemzői. Fényhasznosítás, vezérelhetőség.

  12. hét Világítások tervezésének alapjai. Számítási módszerek.

  13. hét Világítási rendszerek (általános, helyi) üzemi és tartalék világítások (szükség és biztonsági világítás, kijáratjelző, irányfény), speciális világítások (reklám, dísz, kiemelö, képernyős munkahelyek)

  14. hét Világítási rendszerek villamos hálózatának kialakítása. Világításkorszerűsítés.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, számítási gyakorlat és számítógépes gyakorlat szimulációs, tervező programok futtatása.

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban:

  A félévközi jegy megszerzésének feltételei, amelyeket a szorgalmi időszakban kell teljesíteni:

  Részt kell venni a tárgy óráinak legalább 70%-án;

  2 db házi feladatot (2x10 pont) kell legalább elégséges szinten (4-4 pont) megoldani és határidőre beadni.

  2 db. ellenőrző dolgozatot kell legalább elégséges szinten teljesíteni (40%) amelyek közül az első 30, a második 50 pontot ér.

  A félévközi jegy a megszerzett pontok alapján a következők szerint kerül meghatározásra:

  0 – 39 pont                 pótzárthelyi

  40 – 55 pont               elégséges

  56 – 69  pont              közepes

  70 – 84 pont              

  85 - 100 pont              jeles

  11. Pótlási lehetőségek

  Az első zárthelyi a szorgalmi, az első vagy a második zárthelyi a pótlási időszakban pótolható.

  A házi feladatok a TVSZ előírásai szerint legkésőbb a pótlási időszak végéig pótolhatók.

  12. Konzultációs lehetőségek Órák előtt és után, továbbá a tanszéken, egyeztetés szerint
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  F. Kreith, D.Y. Goswami, „Energy Management and Conservation Handbook”, CRC Press, 2007, ISBN-10: 142004429X, ISBN-13: 978-1420044294

  Barrie Rigby, „Design of Electrical Services for Buildings, 4th Edition”, Spon Press, Taylor & Francis Group, 2005, ISBN 0-203-45684-X

  Ned Mohan, Tore M. Undeland, William P. Robbins, „Power Electronics: Converters, Applications, and Design”, Wiley, 2002, ISBN-10: 0471226939, ISBN-13: 978-0471226932

  Horváth T.: Családi házak villámvédelme. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1993

  Kovács, K.: Az instabus EIB üzemeltetési és felügyeleti rendszer. EIB Felhasználói Club, Budapest, 1998,

  Aktuális szabványok

  Debreczeni, dr. Kardos, dr. Sinka: Fényforrások, MK, Bp. 1985,

  Dr. Borsányi János (szerk.): Világítástechnika, Energia Kp. Kht. Bp. 1998,

  Dr. Majoros András: Belsőtéri világítás, MK, Bp, 1998,

  Nagy János (szerk.): Világítástechnikai Kislexikon. Világítástechnikai Társaság, Bp. 2001

  Dr. Majoros András: Speciális középületvilágítások, Műegyetemi Kiadó, 2002

  Dehn and Söhne, Moeller-Electric, Schneider-Electric alkalmazási segédletek

  Tanszéki segédletek, feladatok: http://elektro.get.bme.hu

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra10
  Felkészülés zárthelyire   6
  Házi feladat elkészítése   6
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Kerekes Sándor

  Egyetemi adjunktus

  Automatizálási és Alkal­mazott Informatikai Tsz.

  Dr. Molnár István

  Egyetemi adjunktus

  Automatizálási és Alkal­mazott Informatikai Tsz.

  Dr. Rakos Balázs

  Egyetemi docens

  Automatizálási és Alkal­mazott Informatikai Tsz.