Elektrotechnika szigorlat

A tantárgy angol neve: Electrical Engineering Comprehensive Examination

Adatlap utolsó módosítása: 2013. november 20.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Gépészmérnöki Kar

Mechatronika alapszak

Kötelezően választható

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAUA011   0/0/0/s 0  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Hamar János Krisztián,
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
  • BMEVIAUA007 Elektrotechnika alapjai
  • BMEVIAUA008 Elektromechanika
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Kötelező előtanulmányi rend : BMEVIAUA007 Elektrotechnika alapjai

Végleges követelmény:           BMEVIAUA008 Elektromechanika


                              

 

7. A tantárgy célkitűzése

A Mechatronika Alapszakon az elektrotechnikai ismeretek összefoglaló számonkérése.

10. Követelmények

A szigorlaton azok vehetnek részt, akik már megszerezték a következő tárgyak kreditpontjait:

BMEVIAUA007 Elektrotechnika alapjai

BMEVIAUA008 Elektromechanika

 

Tananyag: Mind a két tantárgy tananyaga megegyezik a tárgy vizsgaanyagával. A vizsgaanyagok a tanszéki honlapon megtalálhatóak (http://www.elektro.get.bme.hu) 

 

A szigorlati jegyet az alábbi részeredmények és arányok alapján állapítjuk meg: 

 az írásbeli szigorlat (súlya: 64,0%),

 a szóbeli szigorlat eredménye (súlya: 36,0%).

 

Az írásbeli szigorlaton 120 perc alatt kb 50%-ban elméleti és 50%-ban számpéldát kell megoldani. A tárgyak azonos súllyal kerülnek kérdezésre. A szóbeli szigorlaton a hallgatók a két tárgyból kapnak kérdéseket. A kérdésekre segédeszközök használata nélkül, minimum 20 perces teljes felkészülési idő után kell válaszolni. A szóbeli szigorlaton az írásbeli dolgozathoz kapcsolódóan választ kell adniuk a megoldás módjára feltett kérdésre is.

 

A szóbeli szigorlatról igazolatlanul távol maradók szigorlati jegye elégtelen. 

 

A szigorlati jegyet a szóbeli szigorlat után a szigorlati bizottság állapítja meg az írásbeli és a szóbeli pontszámok összege alapján: 0-39 pont elégtelen, 40-54 pont elégséges, 55-69 pont közepes, 70-84 pont jó, 85-100 pont jeles. 

 

Jelentkezés a szigorlatra: a szorgalmi időszak végéig, a NEPTUN rendszerben kell jelentkezni. A szigorlatokat a vizsgaidőszakban tartjuk a Neptunon megadott időpontban. Csak az írásbeli szigorlati időpontokra kell jelentkezni a NEPTUN rendszerben. Ez a jelentkezés egyúttal a következő szóbelire is érvényes, a szóbeli időpontját és a termet az írásbelin adjuk meg.

 

A személyazonosságot az írásbeli és a szóbeli szigorlaton a Neptun kódot és fényképet is tartalmazó diákigazolvánnyal, kell igazolni. Diákigazolvány nélkül nem lehet szigorlatozni. 


11. Pótlási lehetőségek

A BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzata szerint.

12. Konzultációs lehetőségek

Konzultációkat az Elektrotechnika Alapjai és az Elektromechanika tárgyak konzultációi keretében lehet igénybe venni az ott meghirdetett időpontokban (lásd a tárgyak honlapjain). Ezen alkalmakkor speciális, a szigorlatra vonatkozó kérdéseket is fel lehet tenni.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Lásd:

  • BMEVIAUA007 Elektrotechnika alapjai
  • BMEVIAUA008 Elektromechanika
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra 
Félévközi készülés órákra 
Felkészülés zárthelyire 
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés 
Összesen 
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Nagy István

Emeritus professzor

Automatizálási és Alk. Inf. Tsz.

Dr. Hamar János

Egyetemi docens

Automatizálási és Alk. Inf. Tsz.