Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Analóg elektronika

  A tantárgy angol neve: Analog Electronics

  Adatlap utolsó módosítása: 2011. március 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Szakfelelős: Gépészmérnöki Kar

  Beoktató: Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mechatronikai mérnöki szak, BSc képzés, Kötelező

  Ipari termék- és formatervezői szak, BSc képzés, Kötelezően választható

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUA009   2/0/1/f 3  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Sütő Zoltán,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Sütő Zoltán

  docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Zabán Károly

  tanszéki mérnök

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Komplex számok, közönséges differenciálegyenletek, elektrotechnika.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TargyEredmeny("BMEVIAUA007", "JEGY", _) > 1
  VAGY
  TargyEredmeny("BMEVIAUA007", "EVKOZIJEGY", _) > 1
  VAGY
  KépzésLétezik("2N-MG0")
  VAGY
  KépzésLétezik("2N-MM0") VAGY
  KépzésLétezik("2N-MW0")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Kötelező: viaua007 Elektrotechnika alapjai.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja olyan szintű elektronikai ismeretek nyújtása, hogy a hallgatók képessé váljanak mikroelektronikai eszközöket alkalmazó rendszerek megismerésére műszaki leírás, működő berendezés alapján, elektronikus berendezések specifikálására, funkcionális bevizsgálására, elsősorban vegyes szakképzettségű munkacsoportban.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Hét

  (E – Előadás, L – Labor gyakorlat, ZH – Zárthelyi)

  1

  E1. Bevezetés. Az elektronika osztályozása, feladatai. Félvezető anyagok. Szennyezés, töltéshordozók. A p-n átmenet működése. A dióda karakterisztikája. Shockley-egyenlet. A dióda alkalmazásai: egyenirányítás, vágó- és határoló áramkörök. Speciális diódák.

  2

  E2. Tranzisztorok. Bipoláris tranzisztorok felépítése és működése. Tranzisztor egyenletek, paraméterek. A tranzisztor karakterisztikái. Early feszültség. FET tranzisztorok típusai, JFET, MOSFET. Felépítés, működési elvek. Karakterisztikák. Kiürítéses, növekményes üzemmód.

  L1. Dióda és Zéner dióda vizsgálata, Egyenirányítók, Tranzisztor statikus karakterisztika felvétele.

  3

  E3. Áramköri modellek. Kétpólusok. Karakterisztikák osztályozása. Vezérelt források. Négypólus (impedancia, admittancia, hibrid, inverz-hibrid) modellek és paraméterek. Az erősítő fogalma. A négypólus modellek és az erősítők kapcsolata. Üzemi paraméterek: feszültség- és áramerősítés, transzfer impedancia, admittancia, be- és kimeneti impedancia.

  4

  E4. Erősítők összekapcsolása: Erősítőlánc. Illesztési módok, feszültség-, áram- és teljesítményillesztés. Az illesztettség feltételei. Erősítők frekvenciafüggése, a szűrés fogalma. Tranziens folyamatok. Frekvencia-karakterisztika. Erősítők visszacsatolása. A negatív visszacsatolás hatásai. Soros/párhuzamos, feszültség/áram visszacsatolás tulajdonságai.

  L2. Négypólusok vizsgálata. Passzív szűrők. Frekvencia-karakterisztikák, egyszerű tranziens folyamatok vizsgálata.

  5

  E5. Nemlineáris áramköri elemek modellezése: Nagyjelű és kisjelű modellek. Szakaszonkénti és munkaponti linearizálás. Torzítás. Kivezérelhetőség. A dióda dinamikus ellenállásának fogalma, számítása. Közelítő dióda modellek. Tranzisztor nagyjelű modellek: Ebers-Moll modell. Tranzisztor kisjelű elemi fizikai modellek (T, Π-modell) és a négypólus modellek. Modell paraméterek meghatározása: karakterisztikákból, munkaponti adatokból.

  6

  E6. A tranzisztor, mint erősítő. Az erősítés folyamata. Tranzisztoros alapkapcsolások. Kisjelű helyettesítő modellek. Üzemi paraméterek meghatározása. Visszacsatolások az alapkapcsolásokban.

  L3. Földelt emitteres fokozat vizsgálata. Erősítés, frekvencia-karakterisztika. Visszacsatolás hatása. Kivezérelhetőség.

  7

  E7. Munkapont számítás: Diódás és tranzisztoros kapcsolások.

  8

  ZH1. Az előadás idejében.

  L4. Nyomtatott áramkör tervezés.

  9

  E8. A műveleti erősítő: Szimmetrikus erősítők. Szimmetrikus (differenciális) és a közös módusú erősítés fogalma, közös módusú jelelnyomás. A tranzisztoros differenciálerősítő, szimmetrikus és közös módusú erősítés. Áramtükör. A műveleti erősítő: tulajdonságok, felépítés, az ideális műveleti erősítő fogalma. Az invertáló és a nem invertáló erősítő: erősítések, ki- és bemeneti impedanciák. Virtuális földpont. visszacsatolás hatása. A Miller-hatás. Nagy erősítés invertáló fokozattal.

  10

  E9. Alapműveletek műveleti erősítőkkel: Áram-feszültség, feszültség-áram átalakítás, univerzális összeadó/kivonó áramkör. Mérőerősítő: felépítése és működése, a különbségképző erősítő és a nagy impedanciás bemeneti fokozat, szimmetrikus és közös módusú erősítések.

  L5. Műveleti erősítős alapkapcsolások.

  11

  E10. Frekvenciafüggő áramkörök: Integráló/deriváló áramkörök. Idő- és frekvenciatartománybeli jellemzők. Aktív szűrők fogalma. Lineáris szabályozók: PI, PD, PID szabályozó. Közelítő integráló, közelítő deriváló tag. Pozitív visszacsatolás: lineáris oszcillátorok, Wien-hidas oszcillátor.

  12

  E11. Nemlineáris áramkörök: Műveleti erősítő, mint komparátor. A hiszterézises komparátor működése, alkalmazásai. Nemlineáris oszcillátorok: relaxációs oszcillátor, hullámforma generátor.

  L6. Műveleti erősítő alkalmazások.

  13

  E12. Nemlineáris áramkörök: Logaritmikus és exponenciális karakterisztikájú erősítők és alkalmazásaik, szorzás, osztás, hatványozás. Szakaszonként lineáris karakterisztikák. Az ideális egyenirányító.

  14

  ZH2. Az előadás idejében

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, tervezési feladat és 6 alkalommal 2 óra laboratóriumi/számítógépes gyakorlat.

  10. Követelmények

  A félév érvényességének feltételei:

  1.      A félév során kiadott házi feladat elkészítése és beadása határidőre.

  2.      A félév során a laboratóriumi gyakorlatok elvégzése kötelező. A mérésekre felkészülten kell megjelenni az előírt anyag alapján.

  3.      Félévközi jegy: érdemjegy megajánlás két órarendi időben írott zárthelyi dolgozat együttes pontszáma alapján történik.

   

  Érdemjegy megajánlás az elért pontszámok alapján:


  0-39

  40-55

  56-70

  71-85

  86-100

  elégtelen (1)

  elégséges (2)

  közepes (3)

  jó (4)

  jeles (5)

  11. Pótlási lehetőségek

  1.      A szorgalmi időszakban az első, a pótlási héten a két zárthelyi közül az egyik pótlására van lehetőség.

  2.      Maximum két elmaradt laboratóriumi gyakorlat pótolható a szorgalmi időszak végén, ill. a pótlási héten.

  3.      A házi feladatot a pótlási időszak végéig lehet pótolni különeljárási díj ellenében.  

  12. Konzultációs lehetőségek

  Előadások után valamint zárthelyi előtt egy-két nappal a honlapon közzétett időpontban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Tanszéki segédletek elektronikus formában

  Megyeri J – Nagy I..: Analóg elektronika, Műegy. K., Bp., 1995 (41081).

  Hainzmann J. – Varga S. – Zoltai J.: Elektronikus áramkörök, Tankönyvkiadó, Budapest, 1992

  Kovács Cs.: Elektronikus áramkörök, General Press Kiadó, 2003

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés zárthelyire14
  Házi feladat elkészítése10
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen90
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Sütő Zoltán

  docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék