BIT II. Programozás

A tantárgy angol neve: IIT II. Programming

Adatlap utolsó módosítása: 2016. szeptember 27.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Semmelweis Egyetem
Egészségügyi Közszolgálati Kar
Egészségügyi szervező alapszak, ügyvitelszervező szakirány
Kötelező tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAUA002   2/0/3/v 5  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Charaf Hassan,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Recski Gábor

 tanársegéd

AUT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Középiskolai számítógépes ismeretek
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM (Training.Code=("5N-A7")
VAGY Training.Code=("5N-A8")
VAGY Training.Code=("5N-M7")
VAGY Training.Code=("5N-M8") )

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:
A tantárgyat nem vehetik fel a Villamosmérnöki és Informatikai Kar mérnökinformatikus és villamosmérnök hallgatói.
7. A tantárgy célkitűzése

A számítógépes problémamegoldás megközelítési módjainak és általános módszereinek megismerése, a tipikus adatszerkezetek kezelésének és az alapvető algoritmusok megvalósításának elsajátítása, alapfokú jártasság megszerzése egy egyszerű, de korszerű, platformfüggetlen programozási nyelv használatában (Python); az imperatív programozás szemléletének és az objektum-orientált programozás alapjainak megértése.

8. A tantárgy részletes tematikája

1. hét

Bevezetés: mi egy számítógépes program

2. hét

Python alapok: változó, típus, függvény

3. hét

Választások (feltételes vezérlés)

4. hét

Szekvenciák (sztringek és listák)

5. hét

Ciklusszervezés I. (a while ciklus)

6. hét

Ciklusszervezés II. (a for ciklus)

7. hét

Ismétlés, az eddig tanultak kombinálása

8. hét

Fájlok kezelése, kivételkezelés

9. hét

Összetettebb programok tervezése

10. hét

Két további típus: a szótár (dictionary) és az ennes (tuple)

11. hét

Osztályok

12. hét

Egy objektum-orientált program felépítése

13. hét

Kitekintés: a Python és más programnyelvek. Alacsony szintű reprezentációk. A számrendszerek fogalma, a bináris, oktális, hexadecimális reprezentációk jelentősége.

14. hét

Ismétlés, összefoglalás, a szigorlati témakörök áttekintése

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Hetente 2 óra előadás, hetente 3 óra gyakorlat (számítógépteremben).

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban az aláírás feltétele: a félév során írt három zárthelyi dolgozatra összesen kapható pontok 50%-ának megszerzése.

b. A vizsgajegyet a zárthelyi dolgozatok, a vizsgadolgozat és a szorgalmi házi feladatokra adott pluszpontok összege határozza meg. A zárthelyi dolgozatokkal legfeljebb 45, a vizsgán 55 pont szerezhető, a szorgalmi házi feladatokra legfeljebb 15 pont adható.

A vizsgán szerzett érdemjegy

            jeles (5),          ha az összpontszám legalább 80,

            jó (4),                                      "                      70,       de legfeljebb   79,

            közepes (3),                            "                      60,                   "          69,

            elégséges (2),                          "                      50,                   "          59,

            egyéb esetben elégtelen (1).

c. Aki a szorgalmi időszakban a három zárthelyi dolgozattal és szorgalmi házi feladatok beadásával eléri a zárthelyin megszerezhető pontok 70%-át, annak megajánljuk a jó (4) vizsgaosztályzatot. Aki a zárthelyi dolgozatokkal és a szorgalmi házi feladatokkal a maximális pontszám 80%-át is eléri, és legalább három házi feladatára legalább 70%-os pontszámot kapott, annak megajánljuk a jeles (5) vizsgaosztályzatot.

11. Pótlási lehetőségek

A pótlási időszakban az aláírás feltétele (a TVSZ 16.§ (3) szerint, különeljárási díj fizetése mellett): a pótzárthelyi dolgozatra és a félév során írt két magasabb pontszámú zárthelyi dolgozatra összesen kapható pontok 50%-ának a megszerzése.

12. Konzultációs lehetőségek

Az előadóval való megbeszélés alapján.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Gérard Swinnen: Tanuljunk meg programozni Python nyelven

(http://mek.oszk.hu/08400/08435/08435.pdf)

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra70
Félévközi készülés órákra42
Felkészülés zárthelyire14
Házi feladat elkészítése
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
Vizsgafelkészülés24
Összesen150
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, intézet:

Dr. Charaf Hassan

docens

AUT

Recski Gábor

tanársegéd

AUT