Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  BIT II. Programozás

  A tantárgy angol neve: IIT II. Programming

  Adatlap utolsó módosítása: 2016. szeptember 27.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Semmelweis Egyetem
  Egészségügyi Közszolgálati Kar
  Egészségügyi szervező alapszak, ügyvitelszervező szakirány
  Kötelező tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUA002   2/0/3/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Charaf Hassan,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Recski Gábor

   tanársegéd

  AUT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Középiskolai számítógépes ismeretek
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM (Training.Code=("5N-A7")
  VAGY Training.Code=("5N-A8")
  VAGY Training.Code=("5N-M7")
  VAGY Training.Code=("5N-M8") )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  A tantárgyat nem vehetik fel a Villamosmérnöki és Informatikai Kar mérnökinformatikus és villamosmérnök hallgatói.
  7. A tantárgy célkitűzése

  A számítógépes problémamegoldás megközelítési módjainak és általános módszereinek megismerése, a tipikus adatszerkezetek kezelésének és az alapvető algoritmusok megvalósításának elsajátítása, alapfokú jártasság megszerzése egy egyszerű, de korszerű, platformfüggetlen programozási nyelv használatában (Python); az imperatív programozás szemléletének és az objektum-orientált programozás alapjainak megértése.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. hét

  Bevezetés: mi egy számítógépes program

  2. hét

  Python alapok: változó, típus, függvény

  3. hét

  Választások (feltételes vezérlés)

  4. hét

  Szekvenciák (sztringek és listák)

  5. hét

  Ciklusszervezés I. (a while ciklus)

  6. hét

  Ciklusszervezés II. (a for ciklus)

  7. hét

  Ismétlés, az eddig tanultak kombinálása

  8. hét

  Fájlok kezelése, kivételkezelés

  9. hét

  Összetettebb programok tervezése

  10. hét

  Két további típus: a szótár (dictionary) és az ennes (tuple)

  11. hét

  Osztályok

  12. hét

  Egy objektum-orientált program felépítése

  13. hét

  Kitekintés: a Python és más programnyelvek. Alacsony szintű reprezentációk. A számrendszerek fogalma, a bináris, oktális, hexadecimális reprezentációk jelentősége.

  14. hét

  Ismétlés, összefoglalás, a szigorlati témakörök áttekintése

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Hetente 2 óra előadás, hetente 3 óra gyakorlat (számítógépteremben).

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban az aláírás feltétele: a félév során írt három zárthelyi dolgozatra összesen kapható pontok 50%-ának megszerzése.

  b. A vizsgajegyet a zárthelyi dolgozatok, a vizsgadolgozat és a szorgalmi házi feladatokra adott pluszpontok összege határozza meg. A zárthelyi dolgozatokkal legfeljebb 45, a vizsgán 55 pont szerezhető, a szorgalmi házi feladatokra legfeljebb 15 pont adható.

  A vizsgán szerzett érdemjegy

              jeles (5),          ha az összpontszám legalább 80,

              jó (4),                                      "                      70,       de legfeljebb   79,

              közepes (3),                            "                      60,                   "          69,

              elégséges (2),                          "                      50,                   "          59,

              egyéb esetben elégtelen (1).

  c. Aki a szorgalmi időszakban a három zárthelyi dolgozattal és szorgalmi házi feladatok beadásával eléri a zárthelyin megszerezhető pontok 70%-át, annak megajánljuk a jó (4) vizsgaosztályzatot. Aki a zárthelyi dolgozatokkal és a szorgalmi házi feladatokkal a maximális pontszám 80%-át is eléri, és legalább három házi feladatára legalább 70%-os pontszámot kapott, annak megajánljuk a jeles (5) vizsgaosztályzatot.

  11. Pótlási lehetőségek

  A pótlási időszakban az aláírás feltétele (a TVSZ 16.§ (3) szerint, különeljárási díj fizetése mellett): a pótzárthelyi dolgozatra és a félév során írt két magasabb pontszámú zárthelyi dolgozatra összesen kapható pontok 50%-ának a megszerzése.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az előadóval való megbeszélés alapján.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Gérard Swinnen: Tanuljunk meg programozni Python nyelven

  (http://mek.oszk.hu/08400/08435/08435.pdf)

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra70
  Félévközi készülés órákra42
  Felkészülés zárthelyire14
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés24
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, intézet:

  Dr. Charaf Hassan

  docens

  AUT

  Recski Gábor

  tanársegéd

  AUT