Elektronikai rendszerek tervezése

A tantárgy angol neve: Design of Electronics Systems

Adatlap utolsó módosítása: 2011. március 30.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Szakfelelős: Gépészmérnöki Kar

Beoktató: Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mechatronikai mérnöki alapszak, BSc képzés

Integrated Engineering szakirány

Kötelezően választható tantárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAUA000   2/1/0/f 3  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Sütő Zoltán,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Sütő Zoltán

docens

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Zabán Károly

tanszéki mérnök

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Elektrotechnika, Elektronikus eszközök, elektronikus alapáramkörök, szabályozástechnika alapjai

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Kötelező: viaua009 Analóg elektronika, viaua010 Digitális elektronika

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a hibrid analóg-digitális elektronikai áramkörök tervezési folyamatával, módszereivel, eszközeivel, hangsúlyt fektetve a gyakorlati szempontokra. A hallgató egy komplex képet kap az áramkörök funkcionális tervezésétől a szimulációs vizsgálatokon át a nyomtatott áramkörök tervezéséig egy integrált fejlesztő környezetben. Megismerkedik a legfontosabb EDA (Electronic Design Automation) eszközökkel. A tárgy áttekinti az analóg szenzoroktól érkező jelek erősítését, szűrését, nemlineáris karakterisztikák megvalósítását végző áramköröket, a jeltovábbítás eszközeit, modulációs és demodulációs technikákat, A/D és D/A átalakítást. Kitér az analóg és a digitális szűrőtervezés módszereire.

8. A tantárgy részletes tematikája

Hét

(E – előadás, G –gyakorlat, ZH – zárthelyi, HF – házi feladat)

1

E1. Bevezetés. Az analóg jelfeldolgozás alapjai, erősítés, szűrés. Az analóg elektronika építőkövei, diszkrét félvezető eszközök, tranzisztorok, diódák áttekintése. Munkaponti és kisjelű üzemi paraméterek tervezési kérdései.

2

E2. Lineáris áramkörök numerikus számítási módszerei. Szisztematikus egyenlet generálás, gráfelmélet alkalmazása. Csomóponti potenciálok és hurokáramok. A DC és AC állandósult állapotbeli egyenletek numerikus megoldási módszerei.

G1. EDA (Electronic Design Automation) eszközök, áramkör rajzolás, nyomtatott áramkör tervezés.

3

E3. Nemlineáris áramkörök alapvető tulajdonságai, szimulációs kérdései. Stabil és nem stabil munkapont(ok) nemlineáris áramkörökben. Iteráció. Konvergencia.

4

E4. Műveleti erősítők. Lineáris alkalmazások. A negatív visszacsatolás és hatásai. Erősítők frekvenciafüggése, átviteli karakterisztikák. Frekvenciafüggő alapkapcsolások.

G2. Az analóg áramkörszimuláció alapjai. DC szimuláció, munkapont számítás, paraméter léptetés (sweep).

5

E5. Elektronikus áramkörök tranziens folyamatai. Kapcsoló erősítők: működés, kapcsolási idők, disszipáció. Az analóg kapcsoló felépítése, működése. Tranziens folyamatok vizsgálati módszerei. Bevezetés a tranziens szimuláció elméletében. Numerikus integrálási módszerek.

6

E6. Analóg szűrők. Aktív, passzív és kapcsolt-kapacitású szűrők. Az analóg szűrőtervezés alapjai. Szűrők frekvencia- és időtartománybeli analízise.

G3. AC frekvenciatartománybeli szimuláció.

7

E7. Pozitív visszacsatolás. Oszcillátorok. Moduláció, demoduláció. A fáziszárt hurok.

8

ZH1. Az előadás idejében.

G4. Tranziens időtartománybeli szimuláció.

9

E8. Digitális alapáramkörök áttekintése. Kombinációs és szekvenciális áramkörök alapvető tervezési feladatai.

10

E9. Analóg és digitális rendszerek illesztése, hibrid analóg-digitális áramkörök. Zavarvédelem, zavartűrés.

G5. Digitális áramkör szimuláció.

11

E10. Mintavételes rendszerek, mintavevő-tartó, analóg multiplexer, demultiplexer. A/D és D/A átalakítás.

12

E11. A digitális jelfeldolgozás alapjai. Diszkrét idejű rendszerek. A mintavételes rendszer spektruma, Shannon elv. Egyszerű szabályozók mintavételes megvalósítása.

G6. Hibrid analóg-digitális áramkörök szimulációja.

13

E12. Diszkrét Fourier transzformáció és alkalmazásai. Digitális szűrők.

14

ZH2. Az előadás idejében.

HF. Önálló tervezési feladat beadása a gyakorlaton.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás, önálló tervezési feladat és számítógépes gyakorlatok.

10. Követelmények

A félév érvényességének feltételei:

1.      A félév során kiadott önálló tervezési feladat elkészítése és beadása határidőre.

2.      A félévközi jegyet a két órarendi időben írt zárthelyi dolgozat, és az önálló feladat pontszámainak súlyozott átlaga (ZH1 40%, ZH2 40%, HF 20%) alapján ajánljuk meg. Mindhárom jegynek minimum elégségesnek kell lennie.

 

Érdemjegy megajánlás az elért pontszámok alapján:

 

0-39

40-55

56-70

71-85

86-100

elégtelen (1)

Elégséges (2)

Közepes (3)

jó (4)

jeles (5)

 

11. Pótlási lehetőségek

1.      A szorgalmi időszakban az első, a pótlási héten a két zárthelyi közül az egyik pótlására van lehetőség.

2.      A házi feladatot a pótlási hét végéig lehet pótolni különeljárási díj ellenében.

3.      A hallgatónak lehetősége van a megajánlott jegyet szóbeli vizsgával módosítani.

12. Konzultációs lehetőségek

Előadások után valamint zárthelyi előtt egy-két nappal a hirdetőtáblán és a honlapon közzétett időpontban.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

1.    M. N. Horenstein: Microelectronics Circuits and Devices, Prentice Hall, 1990, ISBN 0-13-583170-9

2.    A. S. Sedra, K. C. Smith: Microelectronics Circuits, Saunders College Publishing, Third Edition, 1991, ISBN 0-03-051648-X

3.    J. Whitaker, B. Raton: The Electronics Handbook, CRC Press, Beaverton, 1996.

4.    J. Millman, A. Grabel: Microelectronics, 1987.

5.    I. Nagy, J. Megyeri: Analog elektronika, Tankönyvkiadó, Budapest, 1992, J4-1081/10

Valamint Előadás fóliák pdf file formában és a tanszék honlapjáról letölthető segédanyagok.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra14
Felkészülés zárthelyire14
Házi feladat elkészítése20
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés 
Összesen90
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Sütő Zoltán

docens

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék