Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Elektronikai rendszerek tervezése

  A tantárgy angol neve: Design of Electronics Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2011. március 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Szakfelelős: Gépészmérnöki Kar

  Beoktató: Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mechatronikai mérnöki alapszak, BSc képzés

  Integrated Engineering szakirány

  Kötelezően választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUA000   2/1/0/f 3  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Sütő Zoltán,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Sütő Zoltán

  docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Zabán Károly

  tanszéki mérnök

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elektrotechnika, Elektronikus eszközök, elektronikus alapáramkörök, szabályozástechnika alapjai

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Kötelező: viaua009 Analóg elektronika, viaua010 Digitális elektronika

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a hibrid analóg-digitális elektronikai áramkörök tervezési folyamatával, módszereivel, eszközeivel, hangsúlyt fektetve a gyakorlati szempontokra. A hallgató egy komplex képet kap az áramkörök funkcionális tervezésétől a szimulációs vizsgálatokon át a nyomtatott áramkörök tervezéséig egy integrált fejlesztő környezetben. Megismerkedik a legfontosabb EDA (Electronic Design Automation) eszközökkel. A tárgy áttekinti az analóg szenzoroktól érkező jelek erősítését, szűrését, nemlineáris karakterisztikák megvalósítását végző áramköröket, a jeltovábbítás eszközeit, modulációs és demodulációs technikákat, A/D és D/A átalakítást. Kitér az analóg és a digitális szűrőtervezés módszereire.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Hét

  (E – előadás, G –gyakorlat, ZH – zárthelyi, HF – házi feladat)

  1

  E1. Bevezetés. Az analóg jelfeldolgozás alapjai, erősítés, szűrés. Az analóg elektronika építőkövei, diszkrét félvezető eszközök, tranzisztorok, diódák áttekintése. Munkaponti és kisjelű üzemi paraméterek tervezési kérdései.

  2

  E2. Lineáris áramkörök numerikus számítási módszerei. Szisztematikus egyenlet generálás, gráfelmélet alkalmazása. Csomóponti potenciálok és hurokáramok. A DC és AC állandósult állapotbeli egyenletek numerikus megoldási módszerei.

  G1. EDA (Electronic Design Automation) eszközök, áramkör rajzolás, nyomtatott áramkör tervezés.

  3

  E3. Nemlineáris áramkörök alapvető tulajdonságai, szimulációs kérdései. Stabil és nem stabil munkapont(ok) nemlineáris áramkörökben. Iteráció. Konvergencia.

  4

  E4. Műveleti erősítők. Lineáris alkalmazások. A negatív visszacsatolás és hatásai. Erősítők frekvenciafüggése, átviteli karakterisztikák. Frekvenciafüggő alapkapcsolások.

  G2. Az analóg áramkörszimuláció alapjai. DC szimuláció, munkapont számítás, paraméter léptetés (sweep).

  5

  E5. Elektronikus áramkörök tranziens folyamatai. Kapcsoló erősítők: működés, kapcsolási idők, disszipáció. Az analóg kapcsoló felépítése, működése. Tranziens folyamatok vizsgálati módszerei. Bevezetés a tranziens szimuláció elméletében. Numerikus integrálási módszerek.

  6

  E6. Analóg szűrők. Aktív, passzív és kapcsolt-kapacitású szűrők. Az analóg szűrőtervezés alapjai. Szűrők frekvencia- és időtartománybeli analízise.

  G3. AC frekvenciatartománybeli szimuláció.

  7

  E7. Pozitív visszacsatolás. Oszcillátorok. Moduláció, demoduláció. A fáziszárt hurok.

  8

  ZH1. Az előadás idejében.

  G4. Tranziens időtartománybeli szimuláció.

  9

  E8. Digitális alapáramkörök áttekintése. Kombinációs és szekvenciális áramkörök alapvető tervezési feladatai.

  10

  E9. Analóg és digitális rendszerek illesztése, hibrid analóg-digitális áramkörök. Zavarvédelem, zavartűrés.

  G5. Digitális áramkör szimuláció.

  11

  E10. Mintavételes rendszerek, mintavevő-tartó, analóg multiplexer, demultiplexer. A/D és D/A átalakítás.

  12

  E11. A digitális jelfeldolgozás alapjai. Diszkrét idejű rendszerek. A mintavételes rendszer spektruma, Shannon elv. Egyszerű szabályozók mintavételes megvalósítása.

  G6. Hibrid analóg-digitális áramkörök szimulációja.

  13

  E12. Diszkrét Fourier transzformáció és alkalmazásai. Digitális szűrők.

  14

  ZH2. Az előadás idejében.

  HF. Önálló tervezési feladat beadása a gyakorlaton.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, önálló tervezési feladat és számítógépes gyakorlatok.

  10. Követelmények

  A félév érvényességének feltételei:

  1.      A félév során kiadott önálló tervezési feladat elkészítése és beadása határidőre.

  2.      A félévközi jegyet a két órarendi időben írt zárthelyi dolgozat, és az önálló feladat pontszámainak súlyozott átlaga (ZH1 40%, ZH2 40%, HF 20%) alapján ajánljuk meg. Mindhárom jegynek minimum elégségesnek kell lennie.

   

  Érdemjegy megajánlás az elért pontszámok alapján:

   

  0-39

  40-55

  56-70

  71-85

  86-100

  elégtelen (1)

  Elégséges (2)

  Közepes (3)

  jó (4)

  jeles (5)

   

  11. Pótlási lehetőségek

  1.      A szorgalmi időszakban az első, a pótlási héten a két zárthelyi közül az egyik pótlására van lehetőség.

  2.      A házi feladatot a pótlási hét végéig lehet pótolni különeljárási díj ellenében.

  3.      A hallgatónak lehetősége van a megajánlott jegyet szóbeli vizsgával módosítani.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Előadások után valamint zárthelyi előtt egy-két nappal a hirdetőtáblán és a honlapon közzétett időpontban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  1.    M. N. Horenstein: Microelectronics Circuits and Devices, Prentice Hall, 1990, ISBN 0-13-583170-9

  2.    A. S. Sedra, K. C. Smith: Microelectronics Circuits, Saunders College Publishing, Third Edition, 1991, ISBN 0-03-051648-X

  3.    J. Whitaker, B. Raton: The Electronics Handbook, CRC Press, Beaverton, 1996.

  4.    J. Millman, A. Grabel: Microelectronics, 1987.

  5.    I. Nagy, J. Megyeri: Analog elektronika, Tankönyvkiadó, Budapest, 1992, J4-1081/10

  Valamint Előadás fóliák pdf file formában és a tanszék honlapjáról letölthető segédanyagok.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés zárthelyire14
  Házi feladat elkészítése20
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen90
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Sütő Zoltán

  docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék