Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Adatbázisok szerver-oldali programozása

  A tantárgy angol neve: Programming Data Bases on the Server Side

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. december 22.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAU9159   4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Iváncsy Renáta Erzsébet,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Iváncsy Szabolcs

  Adjunktus

  Aut. és Alk. Inf.

  Dr. Iváncsy Renáta

  Adjunktus

  Aut. és Alk. Inf.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Adatbáziskezelés alapvető ismerete

  Villamosmérnöki szakon: Informatika II.

  Műszaki Informatika szakon: Adatbázisok

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban hallgatták a következő tárgyakat: --

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja megismertetni a hallgatókkal a különböző, széles körben elterjedt és a korszerű adatbáziskezelésben nélkülözhetetlen adatbáziskezelő rendszerek szerver oldali programozásának módjával. A tárgy keretén belül a hallgatók megismerkedhetnek az Oracle, Microsoft Sql szerver, az IBM DB2 és a MySql adatbáziskezelő rendszerek felépítésével és programozásának lehetőségeivel. A tárgyban alapvető fontosságú az adatbáziskezelő rendszerek szerver oldali programozásának megismerése és begyakorlása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Bevezetés

  Az adatbáziskezleő rendszerek felépítése (Oracle, Microsoft Sql szerver, DB2, MySql), műszaki, gazdasági paramétereik, összehasonlításuk. Alkalmazási területek, lehetőségek.

  Az Oracle adatbáziskezelő programozása

  -Az Oracle adatbáziskezelő rendszer procedurális nyelvének, a PL/SQL áttekintése, a nyelv alapjai, adattípusainak ismertetése, használatuk.

  -Programvezérlő utasítások felépítése, szerkezete, szintaktikája és használata.

  -Összetett adattípusok és alkalmazásaik.

  -A kurzor fogalma az adatbázsikezelésben, a kurzorok használata, lehetőségei, előnyei.

  -Tranzakciók Oracle szerveren.

  -Kivételkezelés (a rendszer által definiált és a felhasználó által definiált kivételek tárgyalása).

  -Függvények, eljárások definiálása, deklarálása, hívásainak módja, paraméterezése. A függvények visszatérési értéke.

  -Triggerek és tárolt eljárások használata, előnyei, hátrányai.

  -Csomagok definiálása, használata az Oracle rendszerben. Beépített csomagok ismertetése.

  -A PL/SQL objektumok felépítése, előnyei, használati lehetőségei. Az objektum orientált programozás az Oracleben.

  -További lehetőségek (pl. XML támogatása)

  A Microsoft Sql szerver és programozása

  -Az Ms Sql szerver programozási nyelvének, a Transact-Sqlnek az ismertetése, a nyelv alapjai, szintaktikája, változói. Az adattípusok. Összehasonlítás a PL/SQL nyelvvel, azonosságok, különbségek..

  -A programvezérlés szerkezete, a programvezérlő utasítások (feltételes utasítások, ciklusok stb.)

  -Kurzorok definíciója az Ms Sql szerveren, használata.

  -Tranzakciók és hibakezelés.

  -Triggerek, tárolt eljárások az Ms Sql szerveren.

  -Optimalizálás, egyéb lehetőségek (pl. XML támogatás, e-mail küldés stb.)

  -Az XML támogatottságának összehasonlítása az Oracle és az Ms Sql szerver adatbáziskezelő rendszerekben.

  Az IBM DB2

  -Bevezetés, a DB2 architektúrája.

  -Az Sql nyelv sajátosságai a DB2-n.

  -Tárolt eljárások, triggerek.

  -Kurzorok használata.

  A MySql

  -Lehetőségei, korlátai

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tantárgy heti 2 óra előadást és heti 2 óra számítógépes laborgyakorlatot tartalmaz.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: -

  b. A vizsgaidőszakban: vizsga: írásbeli elméleti kérdések + számítógépes gyakorlati feladat megoldása

  c. Elővizsga: van

  11. Pótlási lehetőségek

  A tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint

  12. Konzultációs lehetőségek

  a. szorgalmi időszakban igény szerint

  b. vizsgaidőszakban a vizsgák előtt alkalmanként

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Iváncsy Renáta: Adatbázisok szerver oldali programozása, a PL/SQL és a Transact-Sql (oktatási segédlet)

  Hivatalos Oracle, Microsoft és IBM oktatási anyagok

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

   

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  45

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  ..

  Vizsgafelkészülés

  45

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Iváncsy Szabolcs

  Adjunktus

  Aut. és Alk. Inf.

  Iváncsy Renáta

  Demonstrátor

  Aut. és Alk. Inf.

  Iváncsy Gábor

  Doktorandusz

  Aut. és Alk. Inf.