A WEB programozása

A tantárgy angol neve: Programming the WEB

Adatlap utolsó módosítása: 2009. november 2.

Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

 

Műszaki Informatika Szak
Szabadon választható tantárgy

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAU9119   4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Gál Tibor, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Gál Tibor

docens

Automatizálási és Alk. Inf.

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

- Windows ismeretek

- Java programozás

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Java programozás.

A következő tárgyak korábbi hallgatása esetén ez a tárgy nem vehető fel: -

7. A tantárgy célkitűzése

A WEB programozásához szükséges alapvető ismeretek oktatása. Elsőrendű cél a sokirányú ismeret (HTML, XML, DTD, XSLT, DHTML, JavaScript , http, CGI, szerver oldali Java technológiák, ASP és PHP, WEB kiszolgálók, stb.) olyan mélységű oktatása és elsajátítása, amire támaszkodva a hallgatók alkalmassá válnak arra, hogy az egyes területeken egyéni tanulással is eljussanak a legmélyebb és legmodernebb ismeretekhez.

8. A tantárgy részletes tematikája

- Globális hozzáférhetőség és platformfüggetlenség.

- A HTML nyelv alapjai (szerkezet, elemek, dinamika, kommunikáció).

- A CSS és használata.

- Az XML, DTD és XSLT technológiák.

- A JavaScript nyelv és kapcsolata a HTML ill. DHTML lapokkal (struktúra, nevek és literálok, kulcsszavak és operátorok, stringek/objektumok/tömbök, előre definiált objektumok, speciális objektum metódusok, egyéb sajátosságok).

- A különböző dokumentum objektum modellek (DOM)

- A HTTP protokoll (a felhasználók azonosítása, adatok titkosítása, adatelérés).

- Common Gateway Interface=CGI (adatküldés az ügyféltől a kiszolgálónak, kommunikáció a Gateway program és a kiszolgáló között).

- Java Servlet és JavaServer Pages programok fejlesztése a WEB szerverekre.

- Az ASP technológia.

- A PHP tecgnológia.

- WEB szerverek konfigurálása.

- Komplex esettanulmányok a tanult ismeretek alkalmazásával: HTML, DHTML, XML, XSLT, JavaScript és Java applet alapú dinamikus dokumentumok.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

A tantárgy heti 4 óra előadás.

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: -

b. A vizsgaidőszakban:

vizsga: írásbeli

11. Pótlási lehetőségek

A vizsgák a vizsgaidőszakban a TVSZ-ben előírtak szerint pótolhatók.

12. Konzultációs lehetőségek

A hallgatók kérdéseiket egy elektronikus faliújságon tehetik fel, melyre az előadó válaszol. Egyedik konzultációt az előadóval kell megbeszélni.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

1. Gál Tibor: Webprogramozás. Egyetemi jegyzet. Műegyetemi Kiadó, 2004 (55062).

2. Gál Tibor: Java programozás. Egyetemi jegyzet. Műegyetemi Kiadó, 2002 (55060).

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontakt óra:

60

Félévközi készülés órákra

60

Felkészülés zárthelyire

-

Házi feladat elkészítése

-

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

-

Vizsgafelkészülés

30

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Gál Tibor

docens

Automatizálási