Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  A WEB programozása

  A tantárgy angol neve: Programming the WEB

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. november 2.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

   

  Műszaki Informatika Szak
  Szabadon választható tantárgy

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAU9119   4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Gál Tibor,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Gál Tibor

  docens

  Automatizálási és Alk. Inf.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  - Windows ismeretek

  - Java programozás

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Java programozás.

  A következő tárgyak korábbi hallgatása esetén ez a tárgy nem vehető fel: -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A WEB programozásához szükséges alapvető ismeretek oktatása. Elsőrendű cél a sokirányú ismeret (HTML, XML, DTD, XSLT, DHTML, JavaScript , http, CGI, szerver oldali Java technológiák, ASP és PHP, WEB kiszolgálók, stb.) olyan mélységű oktatása és elsajátítása, amire támaszkodva a hallgatók alkalmassá válnak arra, hogy az egyes területeken egyéni tanulással is eljussanak a legmélyebb és legmodernebb ismeretekhez.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  - Globális hozzáférhetőség és platformfüggetlenség.

  - A HTML nyelv alapjai (szerkezet, elemek, dinamika, kommunikáció).

  - A CSS és használata.

  - Az XML, DTD és XSLT technológiák.

  - A JavaScript nyelv és kapcsolata a HTML ill. DHTML lapokkal (struktúra, nevek és literálok, kulcsszavak és operátorok, stringek/objektumok/tömbök, előre definiált objektumok, speciális objektum metódusok, egyéb sajátosságok).

  - A különböző dokumentum objektum modellek (DOM)

  - A HTTP protokoll (a felhasználók azonosítása, adatok titkosítása, adatelérés).

  - Common Gateway Interface=CGI (adatküldés az ügyféltől a kiszolgálónak, kommunikáció a Gateway program és a kiszolgáló között).

  - Java Servlet és JavaServer Pages programok fejlesztése a WEB szerverekre.

  - Az ASP technológia.

  - A PHP tecgnológia.

  - WEB szerverek konfigurálása.

  - Komplex esettanulmányok a tanult ismeretek alkalmazásával: HTML, DHTML, XML, XSLT, JavaScript és Java applet alapú dinamikus dokumentumok.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tantárgy heti 4 óra előadás.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: -

  b. A vizsgaidőszakban:

  vizsga: írásbeli

  11. Pótlási lehetőségek

  A vizsgák a vizsgaidőszakban a TVSZ-ben előírtak szerint pótolhatók.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A hallgatók kérdéseiket egy elektronikus faliújságon tehetik fel, melyre az előadó válaszol. Egyedik konzultációt az előadóval kell megbeszélni.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  1. Gál Tibor: Webprogramozás. Egyetemi jegyzet. Műegyetemi Kiadó, 2004 (55062).

  2. Gál Tibor: Java programozás. Egyetemi jegyzet. Műegyetemi Kiadó, 2002 (55060).

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra:

  60

  Félévközi készülés órákra

  60

  Felkészülés zárthelyire

  -

  Házi feladat elkészítése

  -

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  -

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Gál Tibor

  docens

  Automatizálási