Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Élettani szabályozások

  A tantárgy angol neve: Physiological Control

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAU5131 9 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Bars Ruth,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Szűcs Béla

  tudományos főmunkatárs

  Automatizálási Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Rendszerélettani alapismeretek, matematika, szabályozástechnika, számítástechnika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  7. A tantárgy célkitűzése

  Az élő szervezet alapvető szabályozási folyamatainak kvantitatív leírása és vizsgálata irányításelméleti identifikációs, modellezési, valamint szimulációs módszerek, illetve programcsomagok felhasználásával.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A matematikai modellalkotás, a folyamatidentifikáció és szimuláció kapcsolata, kiemelt jelentősége életteni szabályozási folyamatok vizsgálatában.

  A modellalkotás menete. A dinamikus matematikai modellek felosztása. Lineáris, állandó és koncentrált paraméterű modellek leírása az idő-, a frekvencia- és az operátor-tartományban.

  Állapotegyenletek és megoldásuk. Irányíthatóság és megfigyelhetőség. Az állapotegyenletek meghatározása az átviteli függvényből.

  Hálózatelméleti módszerek. Anyag- és energiaegyensúlyi egyenletek. Paraméterbecslés és folyamatidentifikáció. Példák élettani szabályozási folyamatok identifikációjára.

  Kauzális összefüggések statisztikus leírása, korrelációs tényezők, kovarancia függvények.

  Számítógépes programcsomagok alkalmazása. (Pl. MATLAB)

  Élettani folyamatok szimulációja. Vérkeringés szabályozási modellek (Guyton, Noordergraaf, Sagawa, stb.) viszkoelasztikus erek biomechanikai viselkedésének szimulációja. Vázizomzat hőmérsékletének modellezése. Soros és párhuzamos kémiai reakciókinetika szimulációja a rendszámtól függően. Enzimkinetikai modellek. Növekedési folyamatok szimulációja. Egyszeri és többszöri gyógyszeradás farmakokinetikája (négy-rekeszes alapmodell). A glukóz anyagcsere többváltozós modellje.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, számítógépes demonstráció.

  10. Követelmények

  A félév vizsgával zárul.

  a., Szorgalmi időszakban:

  Az előadások látogatása nem kötelező, de ajánlott (lásd 10. pont).

  A számítógépes demonstráció látogatása kötelező.

  Az irodalom önálló feldolgozásához az angol nyelv ismerete szükséges.

  b., Vizsgaidőszakban:

  A vizsga írásbeli és szóbeli. Az írásbeli vizsga (100 perc) tesztkérdéseket és feladatokat tartalmaz, melyek a teljes tananyagot átfogják. Az írásbeli minimálisan elégséges (2) eredménye esetén kerül sor a szóbeli vizsgára, melyen mindenki két témakörből kap kérdéseket.

  A vizsgaosztályzatot az írásbeli és a szóbeli érdemjegy kerekített átlaga adja.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A hallgatók a félév elején ajánlott irodalom jegyzéket kapnak.

  A tantárgyhoz jelenleg a teljes anyagot tartalmazó jegyzet nem áll rendelkezésre.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Szűcs Béla

  Tud. főmunkatárs

  Automatizálási Tanszék