Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Teljesítményelektronikai berendezések

  A tantárgy angol neve: Power Electronic Devices

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAU4044 8. 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Varjasi István,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kárpáti Attila

  Egyetemi docens

  Automatizálási

  Dr. Varjasi István

  Egyetemi docens

  Automatizálási

  Dr. Berta István

  Egyetemi docens

  Nagyfesz.Tech.és Ber.

  Dr. Koller László

  Egyetemi docens

  Nagyfesz.Tech.és Ber.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elektronika, Szabályozástechnika, Villamosenergetika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Kötelező: Elektronikus átalakítók, Villamosgépek, Villamos készülékek és hálózatok.

  7. A tantárgy célkitűzése

  Olyan ismeretek átadása, melynek birtokában a hallgatók alkalmassá válnak a teljesítményelektronikában alkalmazott átalakító-kapcsolások tervezésére, valamint ezek felhasználásával komplex berendezések kialakítására, üzemeltetésére, zavarmentesítésük

  megoldására. Néhány új korszerű átalakító-kapcsolás kialakítása, jellemzői. Speciális felhasználási területek: elektronikus meddőkompenzálás, szünetmentes energiaellátó rendszerek, a villamos energia hőtechnikai felhasználása, az elektrostatika gyakorlati felhasználása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Közbenső középfrekvenciás kört tartalmazó DC-DC átalakítók. Nagy egyenfeszültségek-

  (pl,. röntgengenerátorok)- és nagy egyenáramok- (pl. galván tápegységek)- előállítása.

  Szinuszos áramfelvételű és szinuszos kimenő áramú, változtatható frekvenciájú, rezgőkörös AC-AC átalakítók.

  Elektronikus kompenzáló berendezések, (alapharmonikus meddőkompenzálás és felharmonikus szűrés, teljes kompenzálás, hálózati feszültség kondicionálás, egységnyi teljesítménytényezőjű egyenirányító kapcsolások).

  Egyenáramú és váltakozóáramú, szünetmentes energiaellátó rendszerek.

  Napelemes energiaellátó rendszerek és átalakítói.

  Teljesítményelektronikai berendezések védelmei: Túlfeszültség-, túláram- és túlterhelés elleni védelem, snubber körök.

  Teljesítmény-félvezetők meghajtó áramkörei, (tirisztorok, GTO-k, bipoláris tranzisztorok, MOSFET-ek és IGBT-k vezérlése.)

  Az átalakító-kapcsolások irányító egységeinek hardware és software felépítése. Hálózati kommutációs áramirányítók és váltakozóáramú szaggatókapcsolások irányítása, (szinkronjel képzés, gyújtásszög vezérlés). Egyenáramú szaggatókapcsolások és váltóirányítók irányítása, (szabályozó- és modulációs módszerek).

  Az irányító-berendezés integráltsági fokának megválasztása, (diszkrét, alkalmazásorientált áramkörök, a felhasználó által programozható logikai eszközök).

  Az irányító áramkörök zavarvédelme, (az áramkörcsalád megválasztása,árnyékolások, a tápellátás fajtái, galvanikus leválasztás, felületszerelt eszközök).

  Kommunikáció, (analóg, párhuzamos, soros, kommunikációs protokollok).

  A beállítási paraméterek kezelése, (nem felejtő memóriák).

  Teljesítményelektronikai berendezések megbízhatósága. Megbízhatóság-elméleti alapfogalmak. Egyszerű, soros rendszerek megbízhatósága. Tartalékolt rendszerek megbízhatósági számításai. A megbízhatóság és az áramköri tervezés kapcsolata, az áramköri elemek terhelésének hatása a készülék megbízhatóságára. Szünetmentes energiaellátó rendszerek megbízhatósági számításai, az eredő MTBF értéket befolyásoló legfontosabb tényezők.

  A villamos energia hőtechnikai felhasználása:

  Indukciós hevítés: elektromágneses és hőmérsékleti tér, az induktor-betét rendszer méretezése (impedancia, hatásfok, teljesítménytényező), villamos berendezések (tápforrások, kondenzátorok, illesztő transzformátorok), technológiai alkalmazások (izzítás megalakításhoz, felületi edzés,olvasztás, különleges technológiák.)

  Ivfűtés: áram, teljesítményes hatásfok, acélgyártó ívkemencék (felépítés, üzemviszonyok, hálózati visszahatások: felharmónikusok és flicker) egyéb ívfűtés módok.

  Dielektromos hevítés: az energiaátalakítás alapjai, kapacitív hevítés ( a kondenzátorbetét rendszer, tápforrások), mikrohullámú hevítés (tápvonalak, magnetron, disszipáló elemek, alkalmazások).

  Az elektrosztatika gyakorlati felhasználási lehetőségei: Porleválasztás, ózonfejlesztés, festés, másolás, stb.

  EMC alapfogalmak

  Zavarforrások: elektromágneses impulzus (EMP) elektromágneses indukció (EMC), elektromágneses villámimpulzus (LEMP), elektrosztatikus kisülés (ESO), nukleáris elektromágneses impulzus (NEMP), rádiófrekvenciás zavarás (RFI).

  Érzékenységi szintek: készülékek érzékenysége a különböző zavarforrásokkal szemben.

  Csatolási mechanizmusok: galvanikus, kapacitív, induktív csatolások.

  Védekezési módszerek: védőeszközök, túlfeszültség-levezetők, hibrid kapcsolások, szűrőkapcsolások, (működési elv, C, L, LC szűrők), földelések, elektromágneses árnyékolás,

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás.

  A tárgyhoz laboratóriumi gyakorlatok is tartoznak.

  10. Követelmények

  a., A félév lezárásának módja: vizsga

  b., A szorgalmi időszakban: Egy nagyzárthelyi.

  A nagy ZH pótlására vagy megismétlésére órarenden kívül egy alkalmat biztosítunk.

  A hiányzásra és annak igazolására a tanulmányi és vizsgaszabályzat megfelelő részei az érvényesek.

  Vizsgára az a hallgató bocsátható, aki a nagy ZH-t vagy a pót ZH-t legalább elégséges (2) szinten megírta és teljesítette a tanulmányi és vizsgaszabályzat szerinti kötelezettségeket.

  c., A vizsgaidőszakban: Írásbeli vizsga.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Csáki-Ganszky-Ipsits-Marti: Teljesítményelektronika

  Műszaki Könyvkiadó

  Csáki-Hermann-Ipsits-Kárpáti-Magyar: Teljesítményelektronika

  Példatár, Műszaki Könyvkiadó

  Heumann-Stumpe: Tirisztortechnika, Műszaki Könyvkiadó

  J. Schacfer: Rectifier Circuits. John Wileq and Sons 1965.

  Th. Wasserrab: Schaltungslehre der Stromrichtertechnik

  Springer Verlan

  Mohan-Undeland-Robbins: Power Electronics

  John Wiley and Sons 1989.

  B.W. Williams: Power Electronics 1992.

  TSZMK. Spork: Ipsits Imre: Teljesítményelektronik mérési útmutató

  TK. 1984. J5-1156

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kárpáti Attila

  Egyetemi docens

  Automatizálási

  Dr. Varjasi István

  Egyetemi docens

  Automatizálási

  Dr. Berta István

  Egyetemi docens

  Nagyfesz.Tech.és Ber.

  Dr. Koller László

  Egyetemi docens

  Nagyfesz.Tech.és Ber.