Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Átalakító kapcsolások és villamos hajtások

  A tantárgy angol neve: Power Converters and Electrical Drives

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAU4035   4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kárpáti Attila,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kárpáti Attila

  egyetemi docens

  Aut. és Alk. Inf. Tsz.

  Dr. Kádár István

  egyetemi docens

  VET (VG)

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Passzív és aktív elektronikai elemek, lineáris és nemlineáris hálózatok, villamosenergetika, szabályozástechnika, teljesítményelektronikai elemek, villamos gépek.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  --------

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  --------

  7. A tantárgy célkitűzése

  A teljesítményelektronikai félvezető elemek felépítésének és működésének, valamint ezen elemekből felépülő egy- és többfázisú AC-AC, AC-DC, DC-AC, illetve DC-DC elektronikus átalakító kapcsolások működésének és hálózati visszahatásának ismertetése. Az iparban és az ipari termékekben széleskörűen alkalmazott villamos hajtások elméleti alapjainak, üzemeltetési problémáinak és alapvető méretezési kérdéseinek áttekintése.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Teljesítményfélvezető elemek működése, jellemzői, jelleggörbéi, katalógus adatai.

  Nemlineáris alapáramkörök működése különböző terhelésekkel.

  Hálózati kommutációs áramirányítók (AC-DC) osztályozása, alapfogalmak. Egyutas p-ütemű kapcsolás működése, folyamatos - szaggatott vezetés, fedés, váltóirányítóüzem, kimeneti jelleggörbék.

  Áramköri jellemzők számítása. Áramirányító transzformátorok jellemzői, primer áramok számítása. Áramirányítók hálózati visszahatása. Meddőteljesítmény viszonyok, meddőkompenzálás, feszültségbetörés, hálózati harmonikusok, bemeneti szűrők. Alkalmazások.

  Egy- és többfázisú váltakozóáramú szaggató (AC-AC) alapkapcsolások felépítése, működése, vezérlése. Legfontosabb felhasználási területek.

  Egyenáramú szaggató (DC-DC) és egyenfeszültség - váltakozófeszültség (DC-AC) átalakító alapkapcsolások felépítése, működése. Vezérlési módok, modulációs módszerek, alkalmazások.

  Villamos hajtások kinetikája: redukálás a motor tengelyére, hajtások mozgásegyenlete, stabilitási feltétel.

  Egyenáramú hajtások: egyenáramú motorok jelleggörbéi és terhelhetőségi határai. Fordulatszám változtatás módjai. Ward-Leonard hajtás, hálózati kommutációs áramirányítós hajtás, szaggatós hajtás.

  Aszinkron motoros hajtások: aszinkron gép jelleggörbéi és terhelhetőségi határa. Indítási és fékezési módok hálózati üzemben. Fordulatszám változtatás módjai. Frekvenciaváltós hajtás és kaszkád hajtás. Aszinkron gép tranziens üzeme.

  Szinkronmotoros hajtások: áramirányítós szinkrongép, frekvenciaváltós hajtások.

  Erőművi villamos hajtások: nagyteljesítményű szivattyú és ventillátor hajtások tervezési kérdései.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  Előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: A félév folyamán a hallgatók egy nagy zárthelyit írnak a 10. héten, előadási időn kívüli időpontban.

  A félév vizsgával zárul, a vizsgára bocsátás feltétele az eredményes zárthelyi dolgozat. A sikertelen vagy elmulasztott zh. pótlására - külön eljárási díj befizetése ellenében - a szorgalmi időszakban egy alkalommal lehetőséget biztosítunk.

  az aláírás megszerzése a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának megfelelően a vizsgaidőszakban egy alkalommal kísérelhető meg.

  b. A vizsgaidőszakban: a vizsga a regisztrált létszámtól függően szóbeli, vagy írásbeli - szóbeli javítási lehetőséggel.

  1. Elővizsga: az elővizsga feltétele a legalább jó (4) zh. eredmény.
  11. Pótlási lehetőségek

  A szorgalmi időszakban: 1 alkalommal.

  A vizsgaidőszakban: 1 alkalommal.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A szorgalmi időszakban: a zh. elötti héten.

  A vizsgaidőszakban: heti 1 alkalommal.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  1. Csáki-Ganszki-Ipsits-Marti: Teljesítményelektronika. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1971.

  2. Csáki-Hermann-Ipsits-Kárpáti-Magyar: Teljesítményelektronika. Példatár. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1975.

  3. Halász S.: Villamos Hajtások. Egyetemi tankönyv. ROTEL Kft, Budapest, 1993.

  4. Halász S. szerk.: Automatizált villamos hajtások I. Egyetemi tankönyv. Tankönyvkiadó, Budapest, 1989.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  60

  ____________________________Félévközi készülés órákra

  Felkészülés zárthelyire

  40

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  ..

  Vizsgafelkészülés

  50

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kárpáti Attila

  egyetemi docens

  Aut. és Alk. Inf. Tsz.

  Dr. Kádár István

  egyetemi docens

  VET (VG)