Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Szabályozástechnika

  A tantárgy angol neve: Control Engineering

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAU3215 5 3/1/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Hetthéssy Jenő Tibor,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Tuschák Róbert

  egyetemi tanár

  Automatizálási

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Matematikai és fizikai alapismeretek.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMEVIEV2217" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIEV2239" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIEV2214" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIEV2501" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIEVF508" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIHVA214" , "jegy" , _ ) >= 2

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:
  7. A tantárgy célkitűzése

  A technológiai folyamatok irányítása a mérnöki tevékenység egyik fontos feladata. A tárgy az irányítástechnika alapjaival, a szabályozási rendszerek működési elveivel, analízisével és szintézisével ismerteti meg a hallgatókat.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Bevezetés. Az irányítás fogalma. Irányítási struktúrák. Az önmüködő szabályozás felépítése. Jelátvitel az irányítási rendszerben.

  A szabályozásokkal szemben támasztott követelmények.

  Folyamatos jelű lineáris szabályozási rendszerek determinisztikus vizsgálata.

  Vizsgálat az idő-, az operátor- és a frekvenciatartományban. Állapotváltozós leírás. Szabályozási tagok kapcsolási módjai. Stabilitásvizsgálat. A szabályozási kör statikus viselkedése, alapjelkövetési és zavarelhárítási tulajdonságai. Minőségi jellemzők az idő- és a frekvenciatartományban. A szabályozási kör méretezése. Soros (PID) és visszacsatolásos kompenzáció. Kaszkád szabályozás. Tipikus nemlinearitások hatása a lineárisan tervezett szabályozási kör működésére.

  .

  Mintavételes szabályozási rendszerek vizsgálata.

  A mintavételes szabályozási kör felépítése, analízise- és szintézise az idő-, az operátor- és a frekvenciatartományban. A mintavételezési idő megválasztása. Diszkrét pólusáthelyező (PID) kompenzálási algoritmusok. Méretezés véges beállási időre. Digitális szimuláció.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tárgy heti 3 órában kerül előadásra.

  A számítógépes laboratóriumi gyakorlatokon (heti 1 óra illetve kéthetenként 2 óra) a MATLAB/SIMULINK program segítségével feladatok megoldására kerül sor.

  A gyakorlatokon a megjelenés kötelező.

  A magyar és angol nyelvű gyakorlatokra a HIR-en jelentkezni kell.

  A gyakorlatok az első oktatási héten hétfőn megkezdődnek!!!!

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  - Az előadások magyar illetve angol nyelven hallgathatók. A hallgatók két hetenként 12 fős csoportokban a tanszéki beosztás szerint számitógépes gyakorlatokon vesznek részt, ahol a MATLAB/SIMULINK program segitségével feladatokat oldanak meg. A számitógépes laboratóriumi gyakorlatokon a részvétel kötelező.

  A vizsgára bocsájthatóság feltétele a számítógépes gyakorlatok sikeres elvégzése. Pótgyakorlat nincs. Amennyiben a hiányzás a TVSZ-ben előirt mértéket meghaladja, ez vizsgaletiltást von maga után.

  b. A vizsgaidőszakban:

  - A vizsga 4 órás írásbeli vizsga, számítógépes segédlettel, a MATLAB/SIMULINK program felhasználásával.Minden hallgatónak külön számitógép áll rendelkezésére.

  Első része tesztfeladatokból áll. Az elérhető pontszám 50, ebből a tovább jutáshoz legalább 35 pontot kell megszerezni. Második része analizis és szintézis feladatok megoldása. Az elérhető maximális pontszám 50. Az elégséges osztályzathoz a két részből összesen 55 pont szükséges (de ebből min. 35 pont a tesztből). Ha a vizsgázó ugy érzi, hogy a tesztkérdésekkel nem ér el 35 pontot, következmények nélkül távozhat a vizsgáról.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Tuschák Róbert: Szabályozástechnika.

  Műegyetemi Kiadó, 55020

  Tanszéki MATLAB segédletek kölcsönözhetők az Automatizálási Tanszék könyvtárából. A segédleteket a vizsgán vissza kell adni. Elveszett, vagy megrongált segédletekért 2.000.-Ft térités fizetendő.

  Az angol nyelvű előadáshoz az előadó ajánlott irodalmat ad meg.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Tuschák Róbert

  egyetemi tanár

  Automatizálási