Elektronikus átalakítók

A tantárgy angol neve: Power Converters

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Energiaátalakító rendszerek szakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAU3033 6 4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kárpáti Attila,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Ipsits Imre

docens

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Elektronika, Szabályozástechnika, Villamos energetika

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

-

7. A tantárgy célkitűzése

A teljesítményelektronikai félvezető elemek működésének, jellemzőinek összefoglalása. Alapvető nemlineáris áramkörök és átalakítókapcsolások - váltakozófeszültség -váltakozófeszültség (AC-AC), váltakozófeszültség-egyenfeszültség (AC-DC), egyenfeszültség- egyenfeszültség (DC-DC), egyenfeszültség-váltakozófeszültség (DC-AC) -valamint, speciális (rezgőkörös) és összetett átalakítókapcsolások működésének, méretezésének és modellezésének ismertetése.

8. A tantárgy részletes tematikája

A teljesítményelektronika félvezető elemei; teljesítménydiódák, bipoláris teljesítménytranzisztorok, tirisztorok, speciális tirisztorok, MOS bemenetű (MOSFET, IGBT, MCT, IGCT stb.) elemek jellemzői, jelleggörbéi, katalógus adatai.

Nemlináris alapáramkörök működése különböző terhelésekkel. Az áramkörök analízise, szintézise. Az áramkör szimuláció alapjai.

A hálózati kommutációs áramirányítók. Az AC-DC átalakítók osztályozása, alapfogalmak. Egy- és többfázisú, egyutas, kétutas, p-ütemű kapcsolások működése, különböző jellegű terhelésekkel. Folyamatos és szaggatott áramvezetés, fedés, váltóirányító üzem, kimeneti jelleggörbék. Áramköri jellemzők, igénybevételek meghatározása. Áramirányító transzformátorok jellemzői: kapcsolási csoportok, primér áramok, felharmonikusok, típusteljesítmény. Egy- és többnegyedes AC-DC átalakítók. Közvetlen frekvenciaváltók. Alkalmazások.

Egy- és háromfázisú váltakozóáramú szaggató (AC-AC) alapkapcsolások felépítése, működése, jellemző terhelésekkel. Vezérlési módok, legfontosabb felhasználási területek.

Közvetlen és leválasztott kimenetű feszültségcsökkentő, feszültségnövelő és polaritásfordító egyenáramú szaggatók (DC-DC átalakítókapcsolások) működése, folyamatos és szaggatott áramvezetés. A kimeneti jelleggörbék számítása. Vezérlési módok. Két- és négynegyedes üzemmódu egyenáramu szaggatókapcsolások.

Nagyfrekvenciás, csökkentett kapcsolási veszteségű, rezgőkörös DC-DC átalakítók alaptípusai. Alkalmazások.

Egyfázisú félhíd és teljes híd DC-AC átalakító alapkapcsolások (inverterek) működése különböző jellegű terhelésekkel, a visszavezető diódák szerepe. Feszültségszabályozási módszerek, modulációs módok, felharmonikus viszonyok, szűrőkörök. Feszültség- és áraminverterek. Háromfázisú DC-AC átalakítók. Alkalmazások.

Rezgőkörös átalakító kapcsolások osztályozása. Alapvető rezonáns átalakítókapcsolások.

Egységnyi teljesítménytényezőjű átalakítókapcsolások alapjai.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás.

A tárgyhoz a Laboratórium tárgy keretében laboratóriumi gyakorlatok is tartoznak.

10. Követelmények
 1. A szorgalmi időszakban:
 2. - 2 db nagyzárthelyi sikeres megírása, zárthelyinként minimum elégséges (2) érdemjegy elérése.

  - A nagyzárhelyik pótlására vagy megismétlésére órarenden kívül egy-egy alkalmat biztosítunk.

  - Fakultatív házi feladatok megoldása.

  - A hiányzásra és annak igazolására a tanulmányi és vizsgaszabályzat megfelelő részei érvényesek.

 3. A vizsgaidőszakban:
 • A vizsgára bocsátás és az aláirás feltételei azonosak.
 • Vizsgára az a hallgató bocsátható, aki a nagy ZH-kat, vagy pót ZH-kat legalább elégséges (2) szinten megírta és teljesítette a tanulmányi és vizsgaszabályzat

szerinti kötelezettségeket.

- A félévközi követelmények ismétlővizsga jelleggel történő pótlásának határideje

a vizsgaidőszak harmadik hetének utolsó munkanapja.

- A vizsga írásbeli. (Elővizsga az utolsó héten lehetséges.)

- A kreditpontok megszerzésének feltétele az írásbeli vizsgán legalább elégséges (2) érdemjegy elérése.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Csáki-Ganszky-Ipsits-Marti: Teljesítményelektronika, Műszaki Könyvkiadó, 1971.

Csáki-Hermann-Ipsits-Kárpáti-Magyar: Teljesítményelektronika Példatár, Műszaki

Könyvkiadó, 1988.

Heumann-Stumpe: Tirisztortechnika, Műszaki Könyvkiadó, 1971.

Heumann: A teljesítményelekronika alapjai, Műszaki Könyvkiadó, 1979.

J.Schaefer: Rectifier Circuits. John Wiley and Sons, 1965.

Th: Wasserrab: Schaltungslehre der Stromrichtertechnik, Springer Verlag, 1962.

Mohan-Undeland-Robbins: Power Electronics 1989. John Wiley and Sons

B.W. Williams: Power Electronics ELBS, 1992.

TSZMK. Szerk : Ipsits Imre: Teljesítményelektronika. Mérési útmutató

TK. 1984. J5-1156

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Ipsits Imre

docens

Automatizálási Tanszék

Hermann Imre

adjunktus

Automatizálási Tanszék