Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Szabályozástechnika

  A tantárgy angol neve: Control Engineering

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  első ciklus

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAU3028 5 3/1/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Hetthéssy Jenő Tibor,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Hetthéssy Jenő

  docens

  AAIT

  Dr. Helybéli Zoltán

  adjunktus

  IIT

  Dr. Bars Ruth

  docens

  AAIT

  Dr. Csubák Tibor

  docens

  IIT

  Dr. Gaál József

  adjunktus

  HIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Matematika: Differenciálegyenletek, Fourier analízis, Laplace transzformáció.

  Fizikai és villamosságtani alapismeretek. Hálózatok és rendszerek. A programozás alapjai.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMEVIEV2015" , "aláírás" , _ ) >0 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIEV2501" , "aláírás" , _ ) >0 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIEV2021" , "aláírás" , _ ) >0 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIEVF005" , "aláírás" , _ ) >0 VAGY Szakirány2R( "KIEG", "2004/05/1" ) >0 VAGY Szakirány2R( "KIEG", "2005/06/1" ) >0 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIHVA200" , "aláírás" , _ ) >0 VAGY Szakirány( ahol a SzakirányKód = "KIEGV", ahol a Ciklus = "2006/07/1")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Hálózatok és rendszerek aláírás.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A technológiai folyamatok irányítása a mérnöki tevékenység egyik fontos feladata. A tárgy az irányítástechnika alapjaival, a szabályozási rendszerek működési elveivel, analízisével és szintézisével ismerteti meg a hallgatókat.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Bevezetés. Az irányítás fogalma. Irányítási struktúrák. Az önműködő szabályozás felépítése. Jelátvitel az irányítási rendszerben.

  A szabályozásokkal szemben támasztott követelmények.

  Folytonosidejű lineáris szabályozási rendszerek determinisztikus vizsgálata.

  Vizsgálat az idő-, az operátor- és a frekvenciatartományban. Állapotváltozós leírás. Az állapotegyenlet megoldása. Állapottranszformációk. Irányíthatóság és megfigyelhetőség. Szabályozási tagok kapcsolási módjai. Stabilitásvizsgálat. A szabályozási kör statikus viselkedése, alapjelkövetési és zavarelhárítási tulajdonságai. Minőségi jellemzők az idő- és a frekvenciatartományban. A szabályozási kör méretezése. Soros P, PI, PD és PID kompenzáció. Állapotvisszacsatolás, integrátor beiktatása, megfigyelő alkalmazása. Kaszkád szabályozás.

  Mintavételes szabályozási rendszerek vizsgálata.

  A mintavételes szabályozási kör felépítése, analízise- és szintézise az idő-, az operátor- és a frekvenciatartományban. A mintavételezési idő megválasztása. Diszkrét pólusáthelyező (PI, PD) kompenzálási algoritmusok. Méretezés véges beállási időre. Digitális szabályozók megvalósítása.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  A tárgy óráira kéthetente 3 alkalommal előadás és 1 alkalommal számítógépes laboratóriumi gyakorlat formájában kerül sor. A gyakorlatokon az előadáson elhangzott elméleti anyagrészhez kapcsolódó számítógépes modellezési, számítási és tervezési feladatok megoldására kerül sor. A szoftver a MATLAB/SIMULINK program.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  Az előadások magyar, illetve angol nyelven hallgathatók. A számítógépes gyakorlatokra a NEPTUN-ban előzetesen jelentkezni kell. A gyakorlatokon a megjelenés a csoportbeosztásnak megfelelően kötelező. A gyakorlatok – az első gyakorlat kivételével – 15 perces kis zárthelyi írásával kezdődnek. A kis zárthelyin előre kiadott 25 kérdésből a gyakorlatvezető által kiválasztott 5 kérdést kell megválaszolni. A feltett kérdések megegyeznek a kiadott kérdésekkel vagy azokhoz hasonlók (legfeljebb számadatokban térnek el). A zárthelyin a MATLAB programot nem kell használni. Igazolt hiányzás esetén az adott kéthetes oktatási egység tartama alatt másik tanulócsoporthoz csatlakozva lehet az órát pótolni. Utólagos pótlásra nincs lehetőség. A gyakorlatokon való részvételt csak korábbi félévben megszerzett, indexben szereplő aláírás esetén engedjük el. A kis zárthelyikkel maximum 10 pontot lehet szerezni, amelyek a vizsga pontszámához hozzáadódnak. A félév során egy nagy ZH megírására kerül sor. A nagy ZH-ra kapott érdemjegy kettővel csökkentett értéke hozzáadódik a vizsgán szerzett pontokhoz.

  b. A vizsgaidőszakban:

  A félévvégi követelmény vizsga. A vizsgára bocsájthatóság feltétele a számítógépes gyarorlatokon való részvétel és a nagy ZH minimum elégségesre történő megírása. A vizsga kétfokozatú írásbeli vizsga, melyre számítógépes laboratóriumban kerül sor. A hallgatók a feladatok megoldásához a szorgalmi időszakban megismert számítástechnikai erőforrásokat, továbbá a MATLAB program leírását használhatják. A vizsga első része tesztfeladatokból áll. Az elérhető pontszám 50, ebből a továbbjutáshoz legalább 32 pontot kell megszerezni. A vizsga második része analízis és szintézis feladatok megoldása. Az elérhető maximális pontszám 50. A kis zárthelyik pontszáma hozzáadódik a vizsgán szerzett pontszámokhoz. Elégtelen a vizsgaosztályzata annak a hallgatónak, aki az első részben nem szerzi meg a minimális 32 pontot, illetve összpontszáma kisebb 55-nél. A tantárgyhoz tartozó kreditpontok megszerzésének feltétele a legalább elégséges vizsgajegy.

  c. Elővizsga: Csáki Frigyes emlékverseny.

  11. Pótlási lehetőségek

  Igazolt hiányzás esetén az adott kéthetes oktatási egység tartama alatt másik tanulócsoporthoz csatlakozva lehet gyakorlati órát pótolni. Utólagos pótlásra nincs lehetőség.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az előadókkal és gyakorlatvezetőkkel előzetesen egyeztetett időpontokban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Tuschák Róbert: Szabályozástechnika.

  Műegyetemi Kiadó, 55020

  Szilágyi Béla: Szabályozástechnika, Számítógépes gyakorlatok.

  Műegyetemi Kiadó, 55036-55041,

  Szilágyi Béla: Szabályozástechnika ellenőrző kérdések, példatár

  Műegyetemi Kiadó, 55066

  Lantos Béla: Irányítási rendszerek elmélete és tervezése I.

  Akadémiai Kiadó, 2001.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  :

  Kontakt óra

  56

  Félévközi készülés órákra

  20

  Felkészülés zárthelyire

  6

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  8

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  120

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Hetthéssy Jenő

  docens

  AAIT

  Dr. Helybéli Zoltán

  adjunktus

  IIT

  Dr. Bars Ruth

  docens

  AAIT

  Dr. Csubák Tibor

  docens

  IIT