Digitális technika I.

A tantárgy angol neve: Digital Design I.

Adatlap utolsó módosítása: 2006. szeptember 11.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Keresztfélév

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAU1012 2 2/2/0/v 6 2/1
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Iváncsy Szabolcs

Adjunktus

Automatizálási

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Középiskolai tanulmányok!

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy rendeltetése az, hogy megadja az összes hardware, rendszertechnikai és számítógép-technikai ismeretet, beleértve mindazokat a leírási és tervezési módszereket, amelyek a konkrét elemek ismeretével együtt szükségesek a villamosmérnöki alapképzés során. A hallgatók módszereket ismernek meg és gyakorlatot szereznek mikroprocesszoros rendszerek analízisében és szintézisében. Egy mikroprocesszoros eszközbázis és egy assembly nyelv megismerésével olyan alapokat kapnak, amelyek után további mikroprocesszor rendszerek megismerése és alkalmazása könnyen elsajátítható.

8. A tantárgy részletes tematikája

A logikai építőelem-készlet és a logikai rendszerek felépítésének átfogó jellemzése.

Kódolás alapjai, számrendszerek

A logikai tervezés célja. Kombinációs és sorrendi hálózatok fogalma, szerepük a logikai rendszeren belül.

A Boole-algebra axiómái és tételei, logikai függvény fogalma, két és többértékű logikák. Függvényosztályok és tulajdonságaik.

Kombinációs hálózatok tervezése. Logikai függvények és minimalizálásuk. A hazárdjelenségek okai és kiküszöbölési módjaik. Két és többszintű hálózatok.

Memóriaelemek és PLA-k felhasználása kombinációs hálózatok megvalósítására.

A sorrendi hálózatok csoportosítása és működésük leírása (aszinkron, szinkron, Mealy és Moore modell). Elemi sorrendi hálózatok (flip-flopok).

Szinkron sorrendi hálózatok analízisének lépéseinek bemutatása egyszerű példán.

Aszinkron sorrendi hálózatok analízisének és lépéseinek bemutatása egyszerű példán.

Elvezérelt, master-slave, data-lock-out működés lényege.

Állapot-összevonási eljárások. Ekvivalencia és kompatibilitás.

Állapotkódolási eljárások. A kritikus versenyhelyzet és a lényeges hazárd fogalma és kiküszöbölése.

Szinkron sorrendi hálózatok tervezése különböző flip-flopokkal.

Egyszrű szinkron sorrendi hálózatok tervezése.

Memória és PLA elemek felhasználása sorrendi hálózatok megvalósítására. A szinkron és aszinkron működési mód.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

2 óra előadás 2 óra tanulóköri gyakorlat.

10. Követelmények

A foglalkozásokon való részvétel:

Az előadások látogatása nem kötelező (de ajánlott),

a gyakorlatok 70%-án részt kell venni.

Zárthelyi dolgozatok:

Az I. félévben 1 db nagyzárthelyi dolgozatot írnak a hallgatók.

A félévvégi aláírás feltétele:

A gyakorlatokon való részvétel (70%), valamint a zárthelyi dolgozatok legalább elégséges szintű teljesítése, vagy ezek pótlásának elégséges szintű megoldása. (Szorgalmi időszakban dolgozatonként 1-1 pótlási lehetőséget biztosítunk. Vizsgaidőszakban ismételt vizsga jelleggel még egy lehetőség áll rendelkezésre.)

A félévvégi aláírást azoknál a hallgatóknál, akik a tárgyból nem kívánnak vizsgát tenni, a vizsgaidőszakban erre kijelölt időpontban beírjuk, akik vizsgáznak, a vizsga alkalmával írjuk be.

A vizsga módja:

A vizsga írásbeli. Vizsgajegyet az írásbeli vizsga alapján kap a hallgató. Ponthatár közelében a vizsgáztató szóbeli javítási lehetőséget ajánlhat fel. Az legfeljebb +-1 jeggyel módosíthatja az írásbeli eredményeit. Vizsgára az jelentkezhet, aki a félévközi követelményeknek eleget tett, a félévvégi aláírást megszerezte.

Ismétlő vizsgát az a hallgató tehet, aki pótlási vagy javítási céllal újra akar vizsgázni és a dékáni hivatalban az ehhez szükséges ismétlő (javító) vizsgajegyet beszerezte.

Kreditpontok:

A tárgyból az kapja meg az előírt kreditpontokat, aki sikeres vizsgát tett.

Előadó és gyakorlatvezető választás:

Az első két héten személyes megbeszélés alapján lehet más gyakorlati csoportba jelentkezni, elsőként a fogadó gyakorlatvezető beleegyezése szükséges. Előadásra célszerű oda járni, ahová gyakorlatra jár, mert a zárthelyi dolgozatot is ott kell megírnia és az első vizsgát is ott kell letennie.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

- Dr.Arató P.: Logikai rendszerek tervezése.

Egyetemi tankönyv. Tankönyvkiadó, 1985.

Egyetemi jegyzetek:

dr.Gál T.: Digitális rendszerek I-II.

J5-511429/a és J51429/b

dr.Selényi-Benesoczki:Digitális technika példatár

J5-55005

dr.Szittya-dr.Humwald:Logikai elemek adatgyűjteménye

J5-51042

Gartner-Horváth-László: Mikroprocesszor alkalmazási segédlet

J5-51428

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Iváncsy Szabolcs

Adjunktus

Automatizálási