Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Elektronika I.

  A tantárgy angol neve: Electronics I.

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Energetikai Mérnök Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAU0190 3. 2+0f 3 3/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kárpáti Attila,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Hermann Imre

  Adjunktus

  Aut. és Alk. Inf. Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
  • a logikai áramkörök alapvető építőelemei
  • a lineáris hálózatok leírási módszerei
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Digitális technika 1. szemeszter viau0176

  Villamosságtan 2. szemeszter viev0180

  7. A tantárgy célkitűzése

  Alapvető ismeretek nyújtása az elektronikus áramkörök félvezető eszközeiről, megfelelő súlyt fektetve az energetikában használatos teljesítmény-félvezetőkre; bevezetés az analóg erősítéstechnikába és a digitális technika áramköri realizálásába.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A félvezető eszközök alapjai: a tiszta és a szennyezett félvezető anyagok tulajdonságai, a p-u szennyezésátmenet és villamos jellemzői.

  A két- és háromrétegű félvezető eszközök (diódák, bipoláris és térvezérlésű tranzisztorok) felépítése, működése, jellemzői.

  A tranzisztorok lineáris üzeme és kisjelű helyettesítése, kapcsolóüzeme és kapcsolási jellemzői.

  A teljesítménydiódák, a teljesítmény MOSFET-ek, a Darlington teljesítménytranzisztorok és az IGBT-k felépítése, működésbeli sajátosságai, jellemzői.

  A négy- és ötrétegű teljesítménykapcsoló elemek (dinisztorok, tirisztorok, triakok, GTO-k) felépítése, működése, jellemzői.

  A speciális tirisztorok és jellemzőik.

  A TTL és a CMOS logikai áramkörcsalád alapkapuinak jellegzetes áramköri felépítése, működése, jellemzői.

  Az áramkörcsaládok és azok elemeinek illesztése.

  Tranzisztoros kisjelű erősítők felépítése, munkapont beállítása, helyettesítő képe és erősítőjellemzői.

  Erősítők visszacsatolása, a visszacsatolás hatása az erősítőjellemzőkre. Többfokozatú erősítők.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  :

  Heti 2 óra előadás.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  Az előadások látogatása ajánlott.

  Az évközi két témazáró zárthelyin részt kell venni.

  A félév elismerésének és az osztályzat megszerzésének feltétele, mindkét zárthelyinek – legkésőbb a pótzárthelyin – legalább elégséges szintű teljesítése.

  1. A vizsgaidőszakban:

  A félévközi teljesítmény alapján adott osztályzat ismételt vizsga jelleggel való megszerzésére a vizsgaidőszak első három hetében, a tanszék által kiírt időpontban akkor van lehetőség, ha a pótlási alkalmat is figyelembevéve, csak az egyik témazáró sikertelen.

  11. Pótlási lehetőségek

  A félévközi zárthelyik pótlására egy-egy alkalommal van lehetőség.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A zárthelyiket megelőző héten a meghirdetett időpontokban, egyébként az igénytől függően egyeztetett időpontban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Csáki-Ganszky-Ipsits-Marti: Teljesítményelektronika, Műszaki Könyvkiadó, 1971.

  Csáki-Hermann-Ipsits-Kárpáti-Magyar: Teljesítményelektronika Példatár, Műszaki Könyvkiadó, 1988.

  Hermann-Ipsits-Kárpáti-Magyar: Elektronika, Tankönyvkiadó, 1985., J5-1084

  Hainzmann-Varga-Zoltai: Elektronikus áramkörök, Műszaki Könyvkiadó, 1992.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  30

  Félévközi készülés órákra

  30

  Felkészülés zárthelyire

  15

  Házi feladat elkészítése

  -

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  -

  ..

  -

  Vizsgafelkészülés

  -

  Összesen

  75

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Hermann Imre

  adjunktus

  Aut. és Alk. Inf. Tanszék

  Dr. Kárpáti Attila

  docens

  Aut. és Alk. Inf. Tanszék

  Dr. Varjasi István

  docens

  Aut. és Alk. Inf. Tanszék