Programozás II.

A tantárgy angol neve: Programming II.

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAU0178 2. 0/0/2/f 2 2/2
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Tevesz Gábor,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Tevesz Gábor

egyetemi docens

Aut. és Alk. Inf. Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Programozás 1. szemeszter

7. A tantárgy célkitűzése

Jártasság megszerzése a számítógépes problémamegoldás módszereinek és alapvető eszközeinek használatában olyan szinten, hogy ezt a hallgatók további tanulmányaik során képesek legyenek hatékonyan alkalmazni.

8. A tantárgy részletes tematikája

ˇ A PASCAL nyelv legfontosabb elemeinek összefoglaló áttekintése. A számítógépes problémamegoldás általános kérdései.

ˇ A C nyelv eszközkészlete, jellemzői, lehetőségei. A C program szerkezete. Elemi és összetett adattípusok. Tipikus adatszerkezetek. Értékadás, vezérlő szerkezetek, ciklusutasítások. Szabványos adatbevitel és adatmegjelenítés. A Turbo C sajátosságai és lehetőségei.

ˇ Fontosabb különbségek a PASCAL és a C nyelv között.

ˇ Programok szegmentálása. Alprogramok (függvények) használata. Paraméterek átadása. Standard függvények.

ˇ Keresési és rendezési algoritmusok.

ˇ Rekurzió, visszalépéses algoritmusok.

ˇ Karakteres és grafikus képernyőkezelés. A számítógépes grafika alapjai.

ˇ Egyszerűbb numerikus algoritmusok.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Számítógépes laborgyakorlat (HSZK)

10. Követelmények

a) Szorgalmi időszakban:

ˇ a gyakorlati és labor foglalkozások 70%-n kötelező a részvétel. A felkészültséget a gyakoraltokon max. 20 perces kiszárthelyikkel ellenőrizzük.

ˇ 1 db nagyzárthelyi sikeres megírása (min. 2-es érdemjegy elérése). Oktatási időn kívül egy pótzárthelyi lehetőséget biztosítunk, további pótlási lehetőség nincs.

ˇ 1 db nagyfeladat elkészítése. A feladathoz kapcsolódó program működőképessége és dokumentáltsága a beadás szükséges feltétele.

b) Vizsgaidőszakban:

ˇ A nagyfeladat különeljárási díjjal történő pótlásának határideje a vizsgaidőszak második hetének utolsó munkanapja.

ˇ Amennyiben egy hallgató a nagyzárthelyi kivételével valamennyi félévközi követelményét teljesítette a szorgalmi időszakban, a TVSZ 14§ (6) pontja ill. a KTVSZ 14§ (6) és (7) pontjai értelmében a vizsgaidőszak második hetének végéig ismételt vizsga jelleggel kísérletet tehet a félévközi jegy megszerzésére.

c) A kreditpont megszerzésének feltétele:

ˇ legalább elégséges (2) félévközi jegy megszerzése

ˇ a félév végén a hallgatók félévközi jegyet kapnak. Ez a jegy három részből súlyozottan tevődik össze: zárthelyi eredménye (50%) + nagyfeladat eredménye (25%) + gyakorlatokon mutatott teljesítmény (25%)

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

ˇ Gordon E. - Körtvélyesi G. - Sós I. - Székely Z.: PASCAL programozási nyelv

SZÁMALK, Budapest, 1988. (ISBN 963 553 147 2)

ˇ Pethő Á.: abC programozási nyelvkönyv

SZÁMALK, Budapest, 1992. (ISBN 963 553 327 6)

ˇ B.W. Kernighan - D.M. Ritchie: A C programozási nyelv

Műszaki Könyvkiadó, Budapest,1985, 1988, 1993. (ISBN 963 10 9931 8)

ˇ B.W. Kernighan - D.M. Ritchie: A C programozási nyelv (az ANSI szerint szabv. vált.)

Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1996. (ISBN 963 16 0552 3)

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Tevesz Gábor

egyetemi docens

Aut. és Alk. Inf. Tanszék