Programozás I.

A tantárgy angol neve: Programming I.

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Gépészmérnöki képzés

Energetikai Mérnök Szak

Alaptárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAU0177 1. 2/2/0/v 5 2/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Tevesz Gábor,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Tevesz Gábor

egyetemi docens

Aut. és Alk. Inf. Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

-

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

-

7. A tantárgy célkitűzése

Jártasság megszerzése a számítógépes problémamegoldás módszereinek és alapvető eszközeinek használatában olyan szinten, hogy ezt a hallgatók további tanulmányaik során képesek legyenek hatékonyan alkalmazni.

8. A tantárgy részletes tematikája

ˇ A számítógépek fő részei és működésük. A legfontosabb hardver és szoftver elemek és ezek kapcsolódása.

ˇ A számítógépes problémamegoldás általános kérdései. Tervezés, kódolás, tesztelés üzemi futtatás, dokumentálás.

ˇ A programozási nyelvek áttekintése. Gépi kód, assembly szintű programozás, magas szintű nyelvek. A Pascal programozási nyelv és ennek Turbo Pascal implementációja.

ˇ A Pascal nyelv eszközkészlete, jellemzői, lehetőségei. A Pascal program szerkezete. Elemi és összetett adattípusok. Tipikus adatszerkezetek. Értékadás, vezérlő szerkezetek, ciklusutasítások. Szabványos adatbevitel és adatmegjelenítés. A Turbo Pascal sajátosságai és lehetőségei.

ˇ Programok szegmentálása. Alprogramok (függvények és eljárások) használata. Paraméterek átadása. Standard eljárások és függvények. Unitok, átlapolásos technika.

ˇ Keresési és rendezési algoritmusok.

ˇ Rekurzió, visszalépéses algoritmusok.

ˇ Karakteres és grafikus képernyőkezelés. A számítógépes grafika alapjai.

ˇ Az objektum orientált programozás alapjai.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium):

Előadás és számítógépes gyakorlat (HSZK)

10. Követelmények

a) Szorgalmi időszakban:

- a gyakorlati és labor foglalkozások 70%-n kötelező a részvétel. A felkészültséget a gyakorlatokon max. 20 perces kiszárthelyikkel ellenőrizzük.

  • 1 db nagyzárthelyi sikeres megírása (min. 2-es érdemjegy elérése).
  • 1 db nagyfeladat elkészítése. A feladathoz kapcsolódó program működőképessége és dokumentáltsága a beadás szükséges feltétele.
  1. Vizsgaidőszakban:
  2. - a vizsgán min. 2-es érdemjegy elérése. A vizsga írásbeli, programozási feladatokat kell megoldani. A vizsga előfeltétele a félévközi követelmények teljesítése

  3. Elővizsga: igény esetén az utolsó oktatási héten

A kreditpont megszerzésének feltétele:

- legalább elégséges (2) vizsgajegy megszerzése

11. Pótlási lehetőségek
  • Oktatási időn kívül egy pótzárthelyi lehetőséget biztosítunk
  • A nagyfeladat különeljárási díjjal történő pótlásának határideje a vizsgaidőszak második hetének utolsó munkanapja.
  • Amennyiben egy hallgató a nagyzárthelyi kivételével valamennyi félévközi követelményét teljesítette a szorgalmi időszakban, a TVSZ 14§ (6) pontja ill. a KTVSZ 14§ (6) és (7) pontjai értelmében a vizsgaidőszak második hetének végéig ismételt vizsga jelleggel kísérletet tehet a zárthelyi pótlására.
12. Konzultációs lehetőségek
  • Gyakorlatokon, egy héten külön konzultációs (fakultatív) gyakorlatot tartunk
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

ˇ Pongor Gy: Szabványos PASCAL. Programozások és algoritmusok

Reál, Budapest, 1993. (ISBN 963 564 508 2)

ˇ Gordon E. - Körtvélyesi G. - Sós I. - Székely Z.: PASCAL programozási nyelv

SZÁMALK, Budapest, 1988. (ISBN 963 553 147 2)

ˇ K. Jensen - N. Wirth: A PASCAL programozási nyelv

Műszaki Könyvkiadó, Budapest,1982. (ISBN 963 10 4333 9)

ˇ Benkő T. - Benkő L. - Tóth B. - Varga B.: Programozzunk Turbo Pascal nyelven !

ComputerBooks, Budapest, 1993. (ISBN 963 7642 42 0)

ˇ K. Jamsa - S. Nameroff: Turbo Pascal programozói könyvtár

Novotrade Rt, Budapest, 1990. (ISBN 963 585 079 4)

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontakt óra

60

Félévközi készülés órákra

15

Felkészülés zárthelyire

15

Házi feladat elkészítése

30

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

-

Vizsgafelkészülés

30

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Tevesz Gábor

egyetemi docens

Aut. és Alk. Inf. Tanszék