Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Integrating Project II.

  A tantárgy angol neve: Integrating Project II.

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Gépészmérnöki Kar

  Integrált Mérnökképzés Modul

  Kötelező tágy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAU0170 9 0/4/0/f 6 2/2
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Járdán R. Kálmán,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Nagy István

  egyetemi tanár

  Automatizálási és Alk. Inf.

  Dr. Járdán R. Kálmán

  egyetemi docens

  Automatizálási és Alk. Inf.

  Dr. Korondi Péter

  egyetemi docens

  Automatizálási és Alk. Inf.

  Kerekes Sándor

  egyetemi adjunktus

  Automatizálási és Alk. Inf.

  Keresztély Sándor

  egyetemi adjunktus

  Automatizálási és Alk. Inf.

  Sütő Zoltán

  egyetemi adjunktus

  Automatizálási és Alk. Inf.

  Zabán Károly

  tanszéki mérnök

  Automatizálási és Alk. Inf.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elektronika-Mechatronika

  Power Electronics & Motion Control I-II.

  Analog Informatics I-II.

  Digital Informatics I-II.

  Software Informatics

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( ahol a TárgyKód = "BMEVIAU0169", ahol a Típus = "JEGY", ahol a Ciklus = tetszőleges, ahol a KépzésKód = tetszőleges) >=2

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  Power Electronics & Motion Control I. BMEVIAU0167

  Analog Informatics I. BMEVIAU0163

  Digital Informatics I. BMEVIAU0165

  7. A tantárgy célkitűzése

  Az, hogy a hallgatók gyakorlatot szerezzenek több területet magába foglaló , interdiszciplináris mérnöki feladatok team munkában történő megoldásában, az eredmények előadásában és dokumentálásában.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A tantárgy keretében a hallgatók 2-3 fős csoportjai részére kiadott projektek gépészmérnöki, villamosmérnöki és management feladatokat tartalmaznak közelítőleg 40-40-20 %-os arányban. Ennek megfelelően 3 konzulens kerül kijelölésre, esetenként ipari konzulenst is bevonunk.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Heti 4 óra konzultáció, 2 óra a gépész, 2 óra a villamos konzulenssel. A management témából szükség szerint összevont konzultációt tartanak.

  A hallgatóknak az 5. héten egy munkatervet (Activity on node plan) kell benyújtani.

  A 12. héten előadást kell tartani az elért eredményekből, ezt megelőzően a konzulensek részére be kell mutatni a projekt vázlatát (Draft) jóváhagyásra. Az előadás keretében minden hallgató az általa kidolgozott részt ismerteti.

  A végleges projektet a 14. héten kell benyújtani, amelyet a konzulensek írásban, angol nyelven, személyre szólóan az “Evaluation Form” nyomtatványon értékelnek. A konzulensek által javasolt érdemjegyek alapján történik az elért érdemjegy megállapítása.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: a konzultációkon való részvétel, a munkaterv (5. hét), a vázlat (12. hét) és a feladatok legalább elégséges szintű elkészítése és beadása, a témából a 12. héten előadás tartása.

  b. A vizsgaidőszakban: nincs

  1. Elővizsga: nincs

  Érdemjegy: a konzulensek által az “Evaluation Form” nyomtatványon személyre szólóan adott pontszámokból kiszámítva történik.

  Érdemjegy a pontszámok alapján:

  0-39 elégtelen (1)

  40-55 elégséges (2)

  56-70 közepes (3)

  71-85 jó (4)

  86-100 jeles (5

  11. Pótlási lehetőségek

  A vizsgaidőszak vége előtt 10 nappal be nem adott projektek nem értékelhetők, pótlási lehetőség nincs.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A szorgalmi időszakban a tárgy oktatójával történt előzetes egyeztetés szerint, összesen heti négy órában történik. A konzultáció helye és ideje a konzulensekkel történő egyeztetés szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A témától függően, a konzulensek által javasolt publikációk, valamint saját irodalom kutatás eredményei.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  56

  Félévközi készülés órákra

  Felkészülés az előadásra

  24

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  A projekt elkészítése

  100

  Vizsgafelkészülés

  Összesen

  180

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Nagy István

  egyetemi tanár

  Automatizálási és Alk. Inf.

  Dr. Járdán R. Kálmán

  egyetemi docens

  Automatizálási és Alk. Inf.