Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Power & Motion Control II.

  A tantárgy angol neve: Power & Motion Control II. (in English)

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Gépészmérnöki Kar

  Integrált Mérnökképzés Modul

  Kötelező tágy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAU0168 8 3/1/1/v 6 2/2
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Nagy István,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Nagy István

  Egyetemi tanár

  Automatizálási

  Dr. Járdán R. Kálmán

  Egyetemi docens

  Automatizálási

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elektronika-Mechatronika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Power Electronics & Motion Control I. BMEVIAU0167

  7. A tantárgy célkitűzése

  A hallgatók megismertetése a teljesítményelektronika korszerű félvezető eszközeivel, a legfontosabb teljesítményelektronikai kapcsolásokkal és azok alkalmazásával olyan mélységig, hogy felhasználókként képesek legyenek a berendezések, kapcsolások működésének megértésére, mérésére, hiba megállapítására és kiválasztási, üzemeltetési feladatok elvégzésére.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. Introduction

  Transients: Analytical Methods

  Basics of Computer Simulation Techniques

  PSpice, Matlab/Simulink

  2. Rectifiers

  Classification

  Fields of application

  3. Line Frequency Diode rectifiers

  Topologies, current commutation, load types, harmonic analysis

  4. Controlled rectifiers

  Topologies

  Current commutation, calculation of output voltage, output ripples

  Control circuits

  5. Converters

  Classification

  AC/AC DC/AC, DC/DC

  Cycloconverters, Matrix converters

  6. DC motor drives

  Fields of Application

  DC motor types

  Power Supplies of the DC Motor Drives

  Characteristics of the DC motors, Transfer functions, Dynamic analysis

  7. Inverters for AC Motor Drives

  Voltage Source Inverters

  Current Source Inverters

  Modulation techniques

  8. AC Motor Drives

  Fields of Application

  AC Motor Types

  Characteristics, Differential Equations

  9. Control of AC Motor Drives

  Transfer Functions

  Control methods: Field-Oriented Control, DTC, V/f Control

  Dynamic Analysis

  Torque Pulsations, Optimisation Techniques

  10. Special motor drives

  Requirements of Servo Drives

  Stepping Motor Drives

  Brushless DC and AC Motor Drives

  Switched Reluctance Motor Drives

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  3 óra előadás, 2 óra laboratórium

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: az órarend szerinti foglalkozásokon való részvétel, a kiadott feladatok legalább elégséges szintű elkészítése és beadása.

  b. Zárthelyi dolgozat megírása legalább 40%-os eredménnyel. Határidő: 8. hét,

  pótzárthelyi: 10. hét. A vizsgaidőszakban: írásbeli és szóbeli vizsga.

  Vizsga. Érdemjegy megajánlás a szorgalmi időszakban írt zárthelyi és a vizsgaidőszakban írt vizsgadolgozat alapján történik. A dolgozatírás időtartama mindkét esetben 90 perc, és az elérhető pontszám összesen 100 (34+66). Eredménytelen a dolgozat, ha a megszerezhető pontszámnak legalább a 40 %át nem érte el, illetve a pontszámtól függetlenül is eredménytelen, ha két vagy több feladatra 0 pontszámot kap.

  Érdemjegy megajánlás az elért pontszámok alapján:

  0-39 elégtelen (1)

  40-55 elégséges (2)

  56-70 közepes (3)

  71-85 jó (4)

  86-93 jeles (5), szóbelin megerősítve

  94-100 jeles (5)

  c. Laboratóriumi és tantermi gyakorlatokon a részvétel minden alkalommal ellenőrzésre kerül. A hiányzás nem haladhatja meg az összes óraszám 30%-át, e fölött orvosi igazolás szükséges. Elővizsga: nincs

  11. Pótlási lehetőségek

  Sikertelen vizsgák pótlása a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban előírtak szerint.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A szorgalmi időszakban a tárgy oktatójával történt előzetes egyeztetés szerint, a vizsgaidőszakban a vizsga előtti munkanapon lehet konzultálni. A konzultáció helye és ideje a tanszéki hirdetőtáblán található.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Kötelező irodalom:

  • Járdán, R. K.: Power Electronics & Mtion Control II. (Lecture Notes. Interneten elérhető).
  • Mohan/Undeland/Robbins: Power Electronics. John Wiley, 1995

  Ajánlott irodalom:

  • R. Resnick, D. Halliday: Physics. Part. II. John-Wiley&Sons, 4. ed., 1992
  • Nagy I. (mk): Elektrotechnika Alapkérdések, Műegyetemi Kiadó, Bp., 1992, 10029 sz.
  • Nagy I. (mk): Elektrotechnika Előadási segédlet 1-5. fejezet, Műegyetemi Kiadó, Bp., 1979, 10032 sz.
  • Nagy I. (mk): Elektrotechnika Példatár 1-5. fejezet, Fizikai alapismeretek, Műegyetemi Kiadó, Bp., 541076 sz.
  • Varsányi P.: Villamos műszerek és mérések, Műegyetemi kiadó, Bp., 541060 sz.
  • Szűcs T., Zimányi P. : Elektronikus műszerek, Műegyetemi Kiadó, Bp., 541038 sz.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  70

  Félévközi készülés órákra

  30

  Felkészülés zárthelyire

  25

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  25

  ..

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  180

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Nagy István

  egyetemi tanár

  Automatizálási és Alk. Inf.

  Dr. Járdán R. Kálmán

  egyetemi docens

  Automatizálási és Alk. Inf.