Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Power & Motion Control I.

  A tantárgy angol neve: Power & Motion Control I. (in English)

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Gépészmérnöki kar

  Integrált Mérnök Modul

  Kötelező tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAU0167 7 2/0/0/v 3 1/2
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Nagy István,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Nagy István

  egyetemi tanár

  Automatizálási és Alk. Inf.

  Dr. Járdán R. Kálmán

  egyetemi docens

  Automatizálási és Alk. Inf.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Villamos gépek és mérések

  Elektronika-Mechatronika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  7. A tantárgy célkitűzése

  A hallgatók megismertetése a teljesítmény félvezető elemekkel, alapvető teljesítményelektronikai kapcsolásokkal és azok alkalmazásával olyan mélységig, hogy felhasználókként képesek legyenek a berendezések, kapcsolások működésének megértésére, mérésére, hiba megállapítására és kiválasztási, üzemeltetési feladatok elvégzésére.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. Introduction

  Definition of Power Electronics

  Interdisciplinary character of PE

  Historical background: Thyratrons, Mercury-Arc Rectifiers , Saturable

  Reactors

  Economical Significance

  2. Components

  Circuits with Switches and Diodes

  The Ideal and Real Switch (static and mechanical)

  Ideal and Real Diode, Role of the Switch in a Network

  3. Characteristics of Semiconductor Switches Power Semiconductor Switches

  Ideal Models

  Thyristors: Structure, Operation, V-A Characteristics, Classification

  Ratings and Characteristics

  Gate Trigger Characteristics: The Triggering Process, Gate triggering

  Specifications

  4. Thyristors

  Thyristor Turn-Off Characteristics and Methods

  Thyristor Turn-Off time and Circuit Turn-Off Time, Reverse Recovery

  Current, Turn-Off Methods

  5. Application of Thyristors-I.

  AC Phase Control

  Principle of Phase Control, Full-Wave Phase Control

  6. Application of Thyristors-II. Chopper Circuits

  Application

  Inverters: Classification, Configurations, Properties,

  Application Examples

  7. Control of Thyristor Converters

  Output Voltage Regulation Methods

  Overview of PWM, Synthesis of the Output Voltage in Simple Inverters

  Definition of The Total Harmonic Distortion (THD)

  Requirements about THD in Various Applications,

  Harmonic Attenuation by Output Filters

  8. Power Semiconductor Switches

  BJT, MOSFET, IGBT, GTO, Emerging Devices,
  Power Blocks, Smart Power Devices

  9. AC Voltage Controllers

  On-Off Control, Phase Control

  Applications (Heating, Light Control, Ind. Heating

  10. Cooling of Power Semiconductors

  Thermal Resistance: Junction to Base, Heatsink,

  Natural Convection Cooling, Forced Cooling

  Semiconductor Assembly Constructions

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  2 óra előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: az órarend szerinti foglalkozásokon való részvétel.

  b. Zárthelyi dolgozat megírása legalább 40%-os eredménnyel. Határidő: 8. hét,

  pótzárthelyi: 10. hét. A vizsgaidőszakban: írásbeli és szóbeli vizsga.

  Vizsga. Érdemjegy megajánlás a szorgalmi időszakban írt zárthelyi és a vizsgaidőszakban írt vizsgadolgozat alapján történik. A dolgozatírás időtartama mindkét esetben 90 perc és az elérhető pontszám összesen 100 (34+66). Eredménytelen a dolgozat, ha a megszerezhető pontszámnak legalább a 40 %át nem érte el, illetve a pontszámtól függetlenül is eredménytelen, ha két vagy több feladatra 0 pontszámot kap.

  Érdemjegy megajánlás az elért pontszámok alapján:

  0-39 elégtelen (1)

  40-55 elégséges (2)

  56-70 közepes (3)

  71-85 jó (4)

  86-93 jeles (5), szóbelin megerősítve

  94-100 jeles (5)

  c. Elővizsga: nincs

  11. Pótlási lehetőségek

  Sikertelen vizsgák pótlása a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban előírtak szerint.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A szorgalmi időszakban a tárgy oktatójával történt előzetes egyeztetés szerint, a vizsgaidőszakban a vizsga előtti munkanapon lehet konzultálni. A konzultáció helye és ideje a tanszéki hirdetőtáblán található.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Kötelező irodalom:

  • Járdán, R. K.: Power Electronics & Mtion Control I. (Lecture Notes. Interneten elérhető).
  • Mohan/Undeland/Robbins: Power Electronics. John Wiley, 1995

  Ajánlott irodalom:

  • R. Resnick, D. Halliday: Physics. Part. II. John-Wiley&Sons, 4. ed., 1992
  • Nagy, I. (mk): Elektrotechnika Előadás segédlet. 10.fej. Teljesítményelektronika.

  Műegyetemi Kiadó, 3. kiad. 1987.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  28

  Félévközi készülés órákra

  12

  Felkészülés zárthelyire

  10

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  10

  ..

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Nagy István

  Kutató professzor

  Automatizálási és Alk. Inf.

  Dr. Járdán R. Kálmán

  Egyetemi docens

  Automatizálási és Alk. Inf.