Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Elektrotechnika

  A tantárgy angol neve: Electrical Engineering

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Gépészmérnöki kar

  Kiegészítő képzés

  Kötelező tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAU0134 2 2/0/1/v 4 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Járdán R. Kálmán,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Járdán R. Kálmán dr.

  Egyetemi docens

  Automatizálási és Alk. Informatikai

  Kerekes Sándor

  Egyetemi adjunktus

  Automatizálási és Alk. Informatikai

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  7. A tantárgy célkitűzése

  A főiskolai oktatás keretében az analóg és digitális áramkörök, vezérléstechnika, teljesítményelektronika, villamos gépek, és hajtások valamint a villamos energiarendszerek témakörében megszerzett ismeretek kiegészítése, elmélyítése.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Koncentrált paraméterű áramkörök : Definíció. Passzív és aktív elemek. Vizsgáló jelek. Komplex függvények. Vektorábra, fázor ábra, impedancia diagramm. Teljesítmények váltakozó áramú áramkörökben. Tranziensek. Hatásvázlat. Frekvencia függvény ábrázolása. Nyquist és Bode diagram. Thevenin és Norton tétel.

  Analóg elektronika : Lineáris és nemlineáris elemek. Aktív elemek. Elektro-optikai elemek. Diszkrét áramkörök: Ismétlődő eljárások. Erősítés. Előre-, visszacsatolás és hatásai. Illesztés. Műveleti erősítők.

  Digitális elektronika: Kombinációs hálózatok. Szekvenciális hálózatok, tárolók. frekvenciaosztás, regiszterek, számlálók. Kvantálás időben, amplitúdóban, A/D és D/A átalakítás. Példák a vezérlés-, mérés- és szabályozástechnika köréből.

  Teljesítményelektronika: Egyenirányítás. Váltakozóáramú szaggatók. Egyen-egyen konverterek. Inverterek: Feszültség- és áraminverterek. Négynegyedes kapcsolás. Alkalmazások. Teljesítményelektronikai áramkörök mérése, szimulációja.

  Villamos hajtások: Aszinkron motoros hajtások: Fordulatszám változtatás. Indítási módok. Frekvenciaváltók és lágyindítók alkalmazása. Forgásirány változtatás, fékezés. Egyenáramú hajtás: osztályozás, indítás, irányváltás, fékezés, fordulatszám változtatás, szabályozás.. Különleges villamos gépek. Szervomotoros hajtások. Váltakozó áramú kommutátoros gépek.

  Energetika: Villamos energiarendszer. Szinkron generátor üzemállapotai. Hatásos, meddő teljesítmény termelés. Hálózatok. Alállomások. Fogyasztók. Meddőteljesítmény kompenzálás. Hálózatszennyezés. Kapcsolókészülékek. Érintésvédelem.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Heti két óra előadás valamint minden második héten két óta tantermi gyakorlat ill. laboratóriumi mérés. A tantermi gyakorlatok keretében az előadásokon leadott témakörökből számpéldák megoldását gyakoroljuk.

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban: az órarend szerinti foglalkozásokon és a labor méréseken való részvétel.

  b. Zárthelyi dolgozat megírása legalább 40%-os eredménnyel. Határidő: 8. hét,

  pótzárthelyi: 10. hét. A vizsgaidőszakban: írásbeli és szóbeli vizsga.

  Vizsga. Érdemjegy megajánlás a szorgalmi időszakban írt zárthelyi és a vizsgaidőszakban írt vizsgadolgozat alapján történik. A dolgozatírás időtartama mindkét esetben 90 perc, és az elérhető pontszám összesen 100 (34+66). Eredménytelen a dolgozat, ha a megszerezhető pontszámnak legalább a 40 %át nem érte el, illetve a pontszámtól függetlenül is eredménytelen, ha két vagy több feladatra 0 pontszámot kap.

  Érdemjegy megajánlás az elért pontszámok alapján:

  0-39 elégtelen (1)

  40-55 elégséges (2)

  56-70 közepes (3)

  71-85 jó (4)

  86-93 jeles (5), szóbelin megerősítve

  94-100 jeles (5)

  c. Elővizsga: nincs

  11. Pótlási lehetőségek

  Sikertelen vizsgák pótlása a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban előírtak szerint.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A szorgalmi időszakban a tárgy oktatójával történt előzetes egyeztetés szerint, a vizsgaidőszakban a vizsga előtti munkanapon lehet konzultálni. A konzultáció helye és ideje a tanszéki hirdetőtáblán található.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Kötelező irodalom: Tanszéki jegyzetek: Nagy I. (mk):

  Elektrotechnika Előadási segédlet,

  Műegy. K., Bp., 1997

  6. fej. I-II. rész

  9. fej., 10024 sz.

  10. fej., 10020 sz.

  11. fej., 10021 sz.

  18. fej., 10022 sz.

  19. fej., 10023 sz.

  Szűcs T., Zimányi P.: Digitális technika (mérési segédlet). Digitális integrált áramkörök, Műegy. K., Bp., 1995, 541045 sz.

  Ajánlott irodalom: Nagy I. (mk)

  Elektrotechnika Példatár, Műegy. K., Bp.

  13-15.fej., Analóg Elektr., 1995, 541079 sz.

  12. fej., Egyenáramú hajtások,

  15. fej, Aszinkron hajtás

  16. fej., Teljesítményelektronika, 541087 sz.

  17. fej., Digitális elektronika, 1996, 545022 sz.

  20. fej., Energetika, 1997, 55027 sz.

  Nagy I. - Megyeri J.: Analóg elektronika, Műegy. K., Bp., 1996, 541081 sz.

  Halász Sándor: Villamos hajtások, Rotel Kft, Bp., 1993

  Halász Sándor: Automatizált villamos hajtások I., Tankönyvkiadó, Bp., 1990

  U. Tietze-Ch. Schenk: Analóg és digitális áramkörök, Műszaki K., Bp., 1993

  D. Barnaal: Analog and Digital Electronics for Scientific Application. Breton Publishers, 1982, OMK.

  N. Mohan, T. M. Undeland, W. P. Robbins: Power Electronics. John Wiley&Sons, 1995.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  42

  Félévközi készülés órákra

  14

  Felkészülés zárthelyire

  12

  Házi feladat elkészítése

  12

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  12

  Felkészülés mérésekre

  12

  Vizsgafelkészülés

  16

  Összesen

  120

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Járdán R. Kálmán dr.

  Egyetemi docens

  Automatizálási és Alk. Informatikai

  Kerekes Sándor

  Egyetemi adjunktus

  Automatizálási és Alk. Informatikai