Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Elektrotechnika II.

  A tantárgy angol neve: Electrical Engineering II.

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Gépészmérnöki Kar

  Nappali Tagozat, Főiskolai Képzés

  Mechatronikai Szak

  Kötelező tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAU0132 4 2/0/1/f 4 2/2
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Korondi Péter,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Kerekes Sándor

  egyetemi adjunktus

  Automatizálási és Alk. Inf.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Stacionárius és időben változó elektromos és mágneses tér, mágneses körök, villamos alapműszerek és mérések, egyen és váltakozó áramú körök, háromfázisú energiarendszer, analóg elektronika.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMEVIAU0025" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIAU0130" , "jegy" , _ ) >= 2

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  VIAU 0130 vagy VIAU0025 (GM 2057) Elektrotechnika I.

  7. A tantárgy célkitűzése

  Szilárd fizikai alapokon maradó ismeretek közlése. A nem villamosmérnöki gyakorlatban is felmerülő villamos, elektronikai feladatok megértéséhez és kezeléséhez nélkülözhetetlen alapok kiépítése. Hídverés a nem villamos és a villamos mérnökök között.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  ELŐADÁSOK

  Digitális elektronika. Alapfogalmak. Logikai függvények. Kapuáramkörök. Logikai hálózatok

  Teljesítményelektronika. Egyenirányítók. Egyen-és váltókozóáramú szaggatók, konverterek.

  Villamosgépek alapjai: Transzformátor; szerkezeti felépítés, működési elv, üzemtan. aszinkron gép;

  szerkezet, működési elv, nyomaték-fordulatszám jelleggörbe. Szinkron gép: működési elv, szerkezet, jelleggörbe.

  Villamos hajtások alapjai: Indítás, fékezés, fordulatszám változtatás.

  Villamos motorok kiválasztása. A motor megválasztásának szempontjai. A hajtáshoz szükséges motorteljesítmény meghatározása.

  Villamos vezérlések. Alapfogalmak. Vezérléstechnika elemei. Motorok vezérlése. Áramutas és készülékes kapcsolások

  Villamos energiarendszer energiarendszer elemei. Erőművek együttműködése. Villamos hálózatok. Energiagazdálkodás.

  Érintésvédelem Az áram élettani hatása. védekezés áramütéssel szemben. Érintésvédelmi mérések.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tárgy hetente két óra előadásból, valamint minden második héten laboratóriumi gyakorlatból áll. A laboratóriumi gyakorlatok egy részén mérések, melyeken ellenőrző dolgozat írására is sor kerül, másik részén többségében szimulációval támogatott feladatmegoldások szerepelnek.

  A félév során a hallgatók egyénre szabott két feladatot oldanak meg, a kiadott ellenőrző program segítsége mellett.

  10. Követelmények

  Félév lezárásának módja: félévközi jegy (előfeltétele a VIAU 0133 Elektrotechnika - szigorlatnak)

  a. A szorgalmi időszakban:

  A félév érvényességének feltételei:

  1. Az órarend szerinti foglalkozásokon való részvétel.

  2. A félév során kötelezően előírt labor mérések elégséges szintű elvégzése.

  3. A félév közben kiadott feladat elfogadása.

  A laboratóriumi munka

  A mérésekre előzetesen a mérési útmutatókból, ill. az azokban megadott irodalomból fel kell készülni. A felkészültséget a mérések kezdetekor írásbeli feleltetés útján ellenőrizzük, az elégtelen felkészültségű hallgatók a mérésen nem vehetnek részt, azt pótolniuk kell. A méréseken jegyzőkönyvet kell készíteni, és azt a mérés befejezésekor a mérésvezetőnek be kell mutatni.

  A számítási házi feladat:

  • A kiadott számítási feladatok számszerű eredményének ellenőrzése a Tanszék által kiadott (és/vagy hálózaton lévő) számítógépes program alapján önállóan történik.
  • A feladatok megoldásához előre meghirdetett konzultációs alkalmat biztosítunk.
  • A feladat beadását elfogadásra a hallgató kétszer kísérelheti meg (beadás az előadás időpontjában).

  Határidőn túl, továbbá a második alkalommal a feladat beadása csak különeljárási díj ellenében történhet a szorgalmi időszak végéig.

  A számítási feladatok témaköre megjelenik a félévközi vizsgán is.

  Félévközi vizsga:

  Érdemjegy megajánlás egy (órarenden kívüli időben írott) félévközi vizsgadolgozat alapján történik. A félévközi vizsgadolgozat időtartama és az elérhető pontszám:

  Félévközi vizsga dolgozat: 90 perc (100 pont)

  • Eredménytelen a dolgozat, ha a megszerezhető pontszám legalább 40 %-át (40 pontot) nem érte el, ill. az összpontszámtól függetlenül eredménytelen két vagy több feladatra adott 0 pontos válasz esetén.
  • Az eredménytelen zárthelyi pótlására az utolsó oktatási héten vagy a vizsgaidőszak első hetében adunk lehetőséget.

  Érdemjegy megajánlás az elért pontszámok alapján:

  0- 39 pont elégtelen (1)

  40- 55 pont elégséges (2)

  56- 70 pont közepes (3)

  71- 85 pont jó (4)

  86- 93 pont jeles (5), ha szóbelivel megerősíti

  94-100 pont jeles (5)

  b. A vizsgaidőszakban:

  Ha a hallgató a pótlási lehetőségekkel sem tudja a félévközi jegyet megszerezni, a vizsgaidőszak harmadik hetének végéig egy, ill. két alkalommal (második ismétlő vizsga esetén), ismételt vizsga jelleggel kísérletet tehet a félévközi jegy megszerzésére.

  11. Pótlási lehetőségek
  • A házi feladatok határidő utáni pótlására a szorgalmi időszak utolsó hetének a végéig különeljárási díj befizetése mellett van lehetőség.
  • A labor gyakorlatok pótlására a szorgalmi időszak utolsó két hetében adunk lehetőséget. A labor gyakorlatok maximum 33%-a pótolható – a hallgató hibájából el nem végzett mérések esetében.
  • Az eredménytelen zárthelyi(k) (első, második, vagy mindkettő) pótlására az utolsó oktatási héten vagy a vizsgaidőszak első hetében adunk lehetőséget.
  • Ha a hallgató az utolsóoktatási héten, vagy a vizsgaidőszak első hetében tartott pótlási lehetőségekkel sem tudja a félévközi jegyet megszerezni, ismételt vizsga jelleggel további kísérletet tehet a félévközi jegy megszerzésére a vizsgaidőszak harmadik hetének végéig egy, ill. két alkalommal (második ismétlő vizsga esetén).
  12. Konzultációs lehetőségek
  • A feladatok megoldásához előre meghirdetett konzultációs alkalmat biztosítunk.
  • A félévközi vizsgák előtti munkanapon előre meghirdetett konzultációs alkalmat biztosítunk.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Kötelező irodalom:

  Tanszéki jegyzetek:

  Az Elektrotechnika I. c. tantárgyban kötelezően előírt jegyzetek továbbá

  Nagy I. (mk): Elektrotechnika Előadási segédlet, Műegyetemi K., Bp., 1997

  8. fej., 10027 sz.

  10. fej., 10020 sz.

  11. fej., 10021 sz.

  12. fej., 10028 sz.

  13,14,15,16/II. fej., 10031 sz.

  16. fej., 10026 sz.

  18. fej., 10022 sz.

  19. fej., 10023 sz.

  Nagy I. (mk): Elektrotechnika Mérési útmutató 11-19, 541067.sz.

  Ajánlott irodalom:

  Nagy I. (mk): Elektrotechnika Példatár 12., 541078 sz.

  Nagy I. (mk): Elektrotechnika Példatár 16., 541087 sz.

  Nagy I. (mk): Elektrotechnika Példatár 17., 545022 sz.

  Nagy I. (mk): Elektrotechnika Példatár 18., 545004 sz.

  Nagy I. (mk): Elektrotechnika Példatár 20., 55027 sz.

  Nagy I. (mk): Elektrotechnika Példatár 16-17., 10030 sz.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  42

  Félévközi készülés órákra

  14

  Házi feladat elkészítése

  14

  Felkészülés mérésekre

  14

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  20

  Félévközi vizsgára felkészülés

  16

  Összesen

  120

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Molnár István

  egyetemi adjunktus

  Automatizálási és Alk. Inf.

  Kerekes Sándor

  egyetemi adjunktus

  Automatizálási és Alk. Inf.