Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Elektrotechnika II.

  A tantárgy angol neve: Electrical Engineering II.

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Gépészmérnöki Kar

  Nappali Tagozat, Főiskolai Képzés

  Kötelező tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAU0131 4 2/0/1/v 4 2/2
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Korondi Péter,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Kerekes Sándor

  egyetemi adjunktus

  Automatizálási és Alk. Inf.

  Dr. Molnár Isván

  egyetemi adjunktus

  Automatizálási és Alk. Inf.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Stacionárius és időben változó elektromos és mágneses tér, mágneses körök, villamos alapműszerek és mérések, egyen és váltakozó áramú körök, háromfázisú energiarendszer, analóg elektronika.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMEVIAU0025" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIAU0130" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TargyEredmeny("BMEVIAU0130", "EVKOZIJEGY", _) >= 2

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  VIAU 0130 vagy VIAU0025 (GM 2057) Elektrotechnika I.

  7. A tantárgy célkitűzése

  Szilárd fizikai alapokon maradó ismeretek közlése. A nem villamosmérnöki gyakorlatban is felmerülő villamos, elektronikai feladatok megértéséhez és kezeléséhez nélkülözhetetlen alapok kiépítése. Hídverés a nem villamos és a villamos mérnökök között.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Digitális elektronika. Alapfogalmak. Logikai függvények. Kapuáramkörök. Logikai hálózatok.

  Teljesítményelektronika. Egyenirányítók. Egyen-és váltókozóáramú szaggatók, konverterek.

  Villamosgépek alapjai: Transzformátor; szerkezeti felépítés, működési elv, üzemtan. aszinkron gép;

  szerkezet, működési elv, nyomaték-fordulatszám jelleggörbe. Szinkron gép: működési elv, szerkezet, jelleggörbe.

  Villamos hajtások alapjai: Indítás, fékezés, fordulatszám változtatás.

  Villamos motorok kiválasztása: A motor megválasztásának szempontjai. A hajtáshoz szükséges motorteljesítmény meghatározása.

  Villamos vezérlések alapjai: Vezérléstechnika elemei. Motorok vezérlése. Áramutas és készülékes kapcsolások

  Villamos energiarendszer: energiarendszer elemei. Erőművek együttműködése. Villamos hálózatok. Energiagazdálkodás fő szempontjai.

  Érintésvédelem : Az áram élettani hatása. Védekezés áramütéssel szemben. Érintésvédelmi mérések.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tárgy hetente két óra előadásból, valamint minden második héten laboratóriumi gyakorlatból áll. A laboratóriumi gyakorlatok egy részén mérések, melyeken ellenőrző dolgozat írására is sor kerül, másik részén szimulációval támogatott feladatmegoldások szerepelnek.

  A félév során a hallgatók egyénre szabott két feladatot oldanak meg, a kiadott ellenőrző program segítsége mellett.

  10. Követelmények

  A tárgy lezárásának módja: vizsga

  a.) A szorgalmi időszakban:

  A félév érvényességének feltételei:

  1. Az órarend szerinti foglalkozásokon való részvétel.

  2. A félév során kötelezően előírt labor mérések elégséges szintű elvégzése.

  3., Kiadott feladatok elfogadása

  A laboratóriumi munka

  A mérésekre előzetesen a mérési útmutatókból, ill. az azokban megadott irodalomból fel kell készülni. A felkészültséget a mérések kezdetekor írásbeli feleltetés útján ellenőrizzük, az elégtelen felkészültségű hallgatók a mérésen nem vehetnek részt, azt pótolniuk kell. A méréseken jegyzőkönyvet kell készíteni, és azt a mérés befejezésekor a mérésvezetőnek be kell mutatni.

  A számítási házi feladat:

  • A kiadott számítási feladatok számszerű eredményének ellenőrzése a Tanszék által kiadott (és/vagy hálózaton lévő) számítógépes program alapján önállóan történik.
  • A feladatok megoldásához előre meghirdetett konzultációs alkalmat biztosítunk.
  • A feladat beadását elfogadásra a hallgató kétszer kísérelheti meg (beadás az előadás időpontjában).

  Határidőn túl, továbbá a második alkalommal a feladat beadása csak különeljárási díj ellenében történhet a szorgalmi időszak végéig.

  A számítási feladatok témaköre megjelenik a vizsgán is.

  b. A vizsgaidőszakban:

  A vizsgáztatás módszere: írásbeli/szóbeli vizsga

  A vizsgán megjelentek számától függően:

  1-5 fő esetén szóbeli vizsga,

  6 fő felett írásbeli vizsga.

  Az írásbeli 90 perces. Két vagy több feladatra adott 0 pontos válasz az összpontszámtól függetlenül elégtelen minősítést jelent.

  Érdemjegy megajánlás a 90 perces részben elért pontszám alapján:

  0-31 pont elégtelen (1)

  32-39 pont szóbelire rendeljük be

  40-55 pont elégséges (2)

  56-70 pont közepes (3)

  71-85 pont jó (4)

  86-93 pont jeles (5) osztályzatért szóbelizhet

  94-100 pont jeles (5)

  Az írásbeli vizsgán legalább elégséges osztályzatot elért hallgató jobb jegyért szóbeli vizsgát tehet, a rontás kockázatával. Két vizsga közötti minimális időköz egy hét.

  c., Elővizsga: nincs

  Ismétlő vizsgára való jelentkezés feltétele: a két vizsga között legalább egy hét kell legyen.

  11. Pótlási lehetőségek
  • A házi feladatok határidő utáni pótlására a szorgalmi időszak utolsó hetének a végéig különeljárási díj befizetése mellett van lehetőség.
  • A labor gyakorlatok pótlására a szorgalmi időszak utolsó két hetében adunk lehetőséget. A labor gyakorlatok maximum 33%-a pótolható – a hallgató hibájából el nem végzett mérések esetében.
  12. Konzultációs lehetőségek
  • A feladatok megoldásához előre meghirdetett konzultációs alkalmat biztosítunk.
  • A vizsgák előtti munkanapon előre meghirdetett konzultációs alkalmat biztosítunk.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Kötelező irodalom:

  Tanszéki jegyzetek:

  Az Elektrotechnika I. c. tantárgyban kötelezően előírt jegyzetek továbbá

  Nagy I. (mk): Elektrotechnika Előadási segédlet, Műegyetemi K., Bp., 1997

  8. fej., 10027 sz.

  10. fej., 10020 sz.

  11. fej., 10021 sz.

  12. fej., 10028 sz.

  13,14,15,16/II. fej., 10031 sz.

  16. fej., 10026 sz.

  18. fej., 10022 sz.

  19. fej., 10023 sz.

  Nagy I. (mk): Elektrotechnika Mérési útmutató 11-19, 541067.sz.

  Ajánlott irodalom:

  Nagy I. (mk): Elektrotechnika Példatár 12., 541078 sz.

  Nagy I. (mk): Elektrotechnika Példatár 16., 541087 sz.

  Nagy I. (mk): Elektrotechnika Példatár 17., 545022 sz.

  Nagy I. (mk): Elektrotechnika Példatár 18., 545004 sz.

  Nagy I. (mk): Elektrotechnika Példatár 20., 55027 sz.

  Nagy I. (mk): Elektrotechnika Példatár 16-17., 10030 sz..

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  42

  Félévközi készülés órákra

  14

  Házi feladat elkészítése

  14

  Felkészülés mérésekre

  14

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  20

  Vizsgafelkészülés

  16

  Összesen

  120

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Molnár István

  Egyetemi adjunktus

  Automatizálási és Alk. Inf.

  Kerekes Sándor

  Egyetemi adjunktus

  Automatizálási és Alk. Inf.