Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Elektrotechnika I.

  A tantárgy angol neve: Electrical Engineering I.

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Gépészmérnöki Kar

  Nappali Tagozat, Főiskolai Képzés

  Kötelező tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAU0130 3 2/0/1/f 3 1/2
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Korondi Péter,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Kerekes Sándor

  egyetemi adjunktus

  Automatizálási és Alk. Inf.

  Dr. Molnár István

  egyetemi adjunktus

  Automatizálási és Alk. Inf.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Matematika: analízis, vektoranalízis, komplex algebra, közönséges differenciál egyenletek

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMETE131813" , "jegy" , _ ) >1 ÉS (TárgyEredmény( "BMETE901587" , "jegy" , _ ) >1 VAGY TárgyEredmény( "BMETE901826" , "jegy" , _ ) >1) VAGY (TárgyEredmény( "BMEGETOMAT2" , "jegy" , _ ) >1)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  bmete901826/bmete901587 Matematikai modellek A2

  bmete131813 Fizika A12R

  7. A tantárgy célkitűzése

  Szilárd fizikai alapokon maradó ismeretek közlése. A nem villamosmérnöki gyakorlatban is felmerülő villamos, elektronikai feladatok megértéséhez és kezeléséhez nélkülözhetetlen alapok kiépítése. Hídverés a nem villamos és a villamos mérnökök között.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Elektrosztatika Nyugvó töltéshez kapcsolódó jelenségek, fogalmak, törvények: Villamos erőtér, térerősség, villamos fluxus, Gauss-törvény, potenciál, elektromotoros erő, feszültség, kapacítás, erőhatások. Alkalmazások.

  Stacionárius áram: Áramköri törvények

  Stacionárius mágneses tér. Mágneses tér, indukció, fluxus, mágneses térerősség. Ampere-, Lorentz-törvény. Hall effektus. Mozgási indukció. Alkalmazások.

  Időben változó elektromos és mágneses tér. Alapfogalmak, alaptörvények. térjellemzők. Nyugalmi indukció. Indukált feszültség. Tekercsfluxus. Indukciós tényező. Eltolási áram. Alkalmazások.

  Elektromos és mágneses tér anyag jelenlétében: Villamos tér vezető, félvezető, szigetelő anyagokban. Örvényáram, szkin-effektus, örvényáramú veszteség. Áramvezetés félvezetőben. Dielektromos állandó, dielektromos veszteség. Gauss-törvény általánosítása. Mágneses tér anyagban, ferromágneses anyagok. Mágneses kör. Analógia. Induktivitás számítás. Veszteségek. Mágneses energia, erőhatás. Alkalmazások.

  Villamos alapműszerek és alapmérések. Méréstechnikai alapfogalmak. Általános jellemzők. Analóg műszerek. Oszcilloszkóp. Digitális műszerek. Villamos alapmennyiségek mérése. Nemvillamos mennyiségek (erő, nyomaték, fordulatszám) villamos mérése.

  Váltakozó áramok elmélete. Váltakozó áram előállítása, jellemzői. Impedancia fogalma. Váltakozóáram teljesítménye. Tranziens jelenségek. Vizsgáló jelek. Operátoros átviteli függvény. Hatásvázlat, frekvenciafüggvény.

  Háromfázisú energiarendszer. Alapfogalmak. Háromfázisú feszültség előállítása. Kapcsolások. Teljesítmények.

  Elektronikus elemek és áramkörök: Az analóg elektronika elemei. Lineáris és nem lineáris elemek. (dióda, tranzisztor, tirisztor, fototranzisztor,...). Egyenirányítás, erősítés. Műveleti erősítők. Integrált áramkörök.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tárgy hetente két óra előadásból, valamint minden második héten laboratóriumi gyakorlatból áll. A laboratóriumi gyakorlatok egy részén mérések, melyeken ellenőrző dolgozat írására is sor kerül, másik részén többségében szimulációval támogatott feladatmegoldások szerepelnek.

  A félév során a hallgatók egyénre szabott két feladatot oldanak meg, a kiadott ellenőrző program segítsége mellett.

  10. Követelmények

  Félév lezárásának módja: félévközi jegy.

  a. A szorgalmi időszakban:

  A félév érvényességének feltételei:

  1. Az órarend szerinti foglalkozásokon való részvétel.

  2. A félév során kötelezően előírt labor mérések elégséges szintű elvégzése.

  3. A félév közben kiadott feladatok elfogadása.

  A laboratóriumi munka

  A mérésekre előzetesen a mérési útmutatókból, ill. az azokban megadott irodalomból fel kell készülni. A felkészültséget a mérések kezdetekor írásbeli feleltetés útján ellenőrizzük, az elégtelen felkészültségű hallgatók a mérésen nem vehetnek részt, azt pótolniuk kell. A méréseken jegyzőkönyvet kell készíteni, és azt a mérés befejezésekor a mérésvezetőnek be kell mutatni.

  A számítási házi feladat:

  • A kiadott számítási feladatok számszerű eredményének ellenőrzése a Tanszék által kiadott (és/vagy hálózaton lévő) számítógépes program alapján önállóan történik.
  • A feladatok megoldásához előre meghirdetett konzultációs alkalmat biztosítunk.
  • A feladat beadását elfogadásra a hallgató kétszer kísérelheti meg (beadás az előadás időpontjában).

  Határidőn túl, továbbá a második alkalommal a feladat beadása csak különeljárási díj ellenében történhet a szorgalmi időszak végéig.

  A számítási feladatok témaköre megjelenik a félévközi vizsgán is.

  A félévközi vizsga:

  Érdemjegy megajánlás két (órarenden kívüli időben írott) vizsga dolgozat alapján történik. A zárthelyi dolgozatok időtartama és az elérhető pontszám:

  1. dolgozat: 20 + 60 perc 50 pont

  2. dolgozat: 20 + 60 perc 50 pont

  • Mindkét dolgozat írását 20-20 perces, belépő jellegű dolgozat írása előzi meg az alapkérdésekből. A 6 alapkérdésből legalább ötre helyes választ kell adni a zárthelyi elfogadásához. Az alapkérdéseket és válaszokat előre kiadja a Tanszék.
  • Eredménytelen továbbá a dolgozat, ha a megszerezhető pontszám legalább 40 %-át (20 pontot) nem érte el, ill. az összpontszámtól függetlenül eredménytelen két vagy több feladatra adott 0 pontos válasz esetén.
  • Az eredménytelen zárthelyi(k) (első, második, vagy mindkettő) pótlására az utolsó oktatási héten vagy a vizsgaidőszak első hetében adunk lehetőséget.

  Érdemjegy megajánlás az elért pontszámok alapján:

  0- 39 pont elégtelen (1)

  40- 55 pont elégséges (2)

  56- 70 pont közepes (3)

  71- 85 pont jó (4)

  86- 93 pont jeles (5),

  ha szóbelivel megerősíti

  94-100 pont jeles (5)

  Legalább elégséges eredményt elért hallgatók a TVSZ szerinti javítási lehetőséggel élhetnek.

  b. A vizsgaidőszakban:

  Ha a hallgató a pótlási lehetőségekkel sem tudja a félévközi jegyet megszerezni, a vizsgaidőszak harmadik hetének végéig egy, ill. két alkalommal (második ismétlő vizsga esetén), ismételt vizsga jelleggel kísérletet tehet a félévközi jegy megszerzésére.

  11. Pótlási lehetőségek
  • A házi feladatok határidő utáni pótlására a szorgalmi időszak utolsó hetének a végéig különeljárási díj befizetése mellett van lehetőség.
  • A labor gyakorlatok pótlására a szorgalmi időszak utolsó két hetében adunk lehetőséget. A labor gyakorlatok maximum 33%-a pótolható – a hallgató hibájából el nem végzett mérések esetében.
  • Az eredménytelen zárthelyi(k) (első, második, vagy mindkettő) pótlására az utolsó oktatási héten vagy a vizsgaidőszak első hetében adunk lehetőséget.
  • Ha a hallgató az utolsó oktatási héten, vagy a vizsgaidőszak első hetében tartott pótlási lehetőségekkel sem tudja a félévközi jegyet megszerezni, ismételt vizsga jelleggel további kísérletet tehet a félévközi jegy megszerzésére a vizsgaidőszak harmadik hetének végéig egy, ill. két alkalommal (második ismétlő vizsga esetén).
  12. Konzultációs lehetőségek
  • A feladatok megoldásához előre meghirdetett konzultációs alkalmat biztosítunk.
  • A zárthelyik előtti munkanapon előre meghirdetett konzultációs alkalmat biztosítunk.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Kötelező irodalom:

  Tanszéki jegyzetek:

  Dr.Nagy I. (mk): Elektrotechnika Előadási segédlet, Műegyetemi Kiadó, Bp., 1997,

  1-5. fejezet, 10032 sz.

  6-7. fejezet, 10025 sz.

  9. fejezet, 10024 sz.

  Dr.Nagy I. (mk): Elektrotechnika Alapkérdések, 10029 sz.

  Dr.Nagy I. (mk): Elektrotechnika mérési útmutató 1-9, 541058 sz.

  Dr.Varsányi P.: Villamos műszerek és mérések, Műegyetemi kiadó, Bp., 1997, 541060 sz.

  Szűcs T.,Dr. Zimányi P. : Elektronikus műszerek (mérési segédlet), Műegyetemi Kiadó, Bp., 1997, 541038 sz.

  A tanszék által kiadott mérési útmutatók.

  Ajánlott irodalom:

  Nagy I. (mk): Elektrotechnika Példatár, Műegyetemi Kiadó, Bp.

  1- 5. fejezet, Fizikai alapismeretek, 1996, 541076 sz.

  6-11. fej. Koncentrált paraméterű áramkörök, 541077 sz.

  13-15. fej. Analóg elektronika, 541079 sz.

  Dr. Simonyi K.: Villamosságtan, Akadémiai Kiadó, Bp., 1983

  Dr. Fodor György: Elméleti elektrotechnika I.-II., Tankönyvkiadó, 1970

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  42

  Félévközi készülés órákra

  10

  Felkészülés zárthelyire

  10

  Házi feladat elkészítése

  8

  Felkészülés mérésekre

  8

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  12

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Molnár István

  egyetemi adjunktus

  Automatizálási és Alk. Inf. Tsz.