Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Villamos gépek, mérések

  A tantárgy angol neve: Electrical Machines and Measurements

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Gépészmérnöki Kar

  Nappali Gépészmérnök Képzés

  Kötelező tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAU0129 5 2/0/1/v 4 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Nagy István,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Nagy István

  egyetemi tanár

  Automatizálási és Alk. Inf. Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Matematika: Analízis, Vektoranalízis, Közönséges differenciálegyenletek

  Fizika: Elektromosságtan, Mágnesességtan

  Elektrotechnika alapjai

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMEVIAU0114" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIAU0128" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIAU0039" , "jegy" , _ ) >= 2

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  viau0114 vagy viau0128 Elektrotechnika alapjai

  7. A tantárgy célkitűzése

  Szilárd fizikai alapokon maradandó ismeretek közlése. A nem villamos mérnöki gyakorlatban is felmerülő villamos, elektronikai feladatok megértéséhez és kezeléséhez nélkülözhetetlen alapok kiépítése. Hídverés a nem villamos és a villamos mérnökök között.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Előadás

  Villamos műszerek. Analóg műszerek, Deprez, lágyvasas, dinamikus műszer. Közönséges, tárolós, mintavételes oszcilloszkóp. Digitális műszerek. Regisztráló műszerek. Impedancia mérő. Fogyasztás mérő.

  Villamos mérések. Feszültség, áram, egy- és többfázisú teljesítmény, frekvencia, periódusidő, fázisszög, ellenállás, kapacitás, induktivitás, impedancia mérése.

  Nemvillamos mennyiségek mérése: Fordulatszám, hossz, nyúlás, erő, nyomaték, nyomás, hőmérséklet mérése.

  Transzformátor. Szerkezeti felépítés. Működés. Helyettesítő vázlat. Vektorábra. Üzemmódok: üresjárás, rövidzárlat, párhuzamos üzem. Többfázisú transzformátorok. Alkalmazás.

  Elektromechanikai átalakítók. Rendszerezés, közös működési elv. Teljesítmény - méret kapcsolat.

  Forgó mező. Szinuszos légrés (fő) mező, szórt mezők. Mechanikusan forgatott mező. Villamosan előállított forgó mező.

  Aszinkron gépek. Szerkezeti kialakítások. Működés. Szlip. Nyomaték - fordulatszám jelleggörbe. Motoros, generátoros üzem. Helyettesítő vázlat. Teljesítmény-mérleg. Nyomaték, teljesítmény számítási módok. Kloss-formula. Kördiagram.

  Szinkron gépek. Szerkezeti felépítés. Működés. Helyettesítő vázlat. Vektorábra. Nyomaték-terhelési szög kapcsolat.

  Egyenáramú gépek. Működési elv. Mechanikus egyenirányítás - kommutátor. Szerkezeti felépítés. Indukált feszültség. Nyomaték képzés. Motoros, generátoros üzem. Teljesítmény-mérleg.

  Különleges gépek. Szervomotorok. Léptető motorok. Lineáris motorok. Váltakozó áramú kommutátoros gépek. Kefe nélküli egyenáramú gépek. Tachogenerátorok. Szelszinek.

  Motor kiválasztás. Védettség. Hűtés. Építési alak. Szigetelés. Termikus modell. Szabványos üzemmódok. Egyenértékű mértékadó veszteség.

  Gyakorlat: A fenti témakörökből gyakorlatok.

  Labor: A fenti témakörökből laboratóriumi mérések

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, gyakorlat, labor

  10. Követelmények

  a). A szorgalmi időszakban:

  A félév érvényességének feltételei:

  1. Az órarend szerinti foglalkozásokon való részvétel.

  2. Kötelező mérési gyakorlatok eredményes elvégzése és a jegyzőkönyvek elkészítése.

  3. A félév során kiadott három házi feladat legalább elégséges szintű elkészítése és beadása határidőre. A házi feladatok határidő utáni pótlására a szorgalmi időszak utolsó hetének a végéig különeljárási díj befizetése mellett van lehetőség.

  A laboratóriumi munka

  A mérésekre előzetesen a mérési útmutatókból, ill. az azokban megadott irodalomból fel kell készülni. A felkészültséget a mérések kezdetekor írásbeli feleltetés útján ellenőrizzük, az elégtelen felkészültségű hallgatók a mérésen nem vehetnek részt, azt a mérésvezetőjüknél, előre egyeztetett időpontban, különeljárási díj befizetéséről szóló igazolás bemutatása mellett, pótolniuk kell. A méréseken jegyzőkönyvet kell készíteni, és azt a mérés befejezésekor a mérésvezetőnek be kell mutatni.

  Számítási házi feladat:

  • A kiadott számítási feladatok számszerű eredményének ellenőrzése a Tanszék által kiadott (és/vagy hálózaton lévő) számítógépes program alapján önállóan történik.
  • A feladatok megoldásához előre meghirdetett konzultációs alkalmat biztosítunk.
  • A feladat beadását elfogadásra a hallgató kétszer kísérelheti meg (beadás az előadás időpontjában).

  Határidőn túl, továbbá a második alkalommal a feladat beadása csak különeljárási díj ellenében történhet a szorgalmi időszak végéig.

  A számítási feladatok témaköre megjelenik a vizsgán is.

  b. A vizsgaidőszakban:

  A vizsga két részből áll.

  Az első rész minden esetben 30 perces írásbeli, amelyben az “Alapkérdések II”-re kell választ adni, a feltett hat kérdés közül legalább ötnek kell helyesnek lennie, ellenkező esetben a vizsga sikertelen.

  A második rész a vizsgán megjelentek számától függően:

  1-5 fő esetén szóbeli vizsga,

  6 fő felett írásbeli vizsga.

  Az írásbeli második része 90 perces, 6 feladatból áll. Két vagy több feladatra adott 0 pontos válasz az összpontszámtól függetlenül elégtelen minősítést jelent.

  Érdemjegy megajánlás a 90 perces részben elért pontszám alapján:

  0-31 pont elégtelen (1)

  32-39 pont szóbelire rendeljük be

  40-55 pont elégséges (2)

  56-70 pont közepes (3)

  71-85 pont jó (4)

  86-93 pont jeles (5) osztályzatért szóbelizhet

  94-100 pont jeles (5)

  Az írásbeli vizsgán legalább elégséges osztályzatot elért hallgató jobb jegyért szóbeli vizsgát tehet, a rontás kockázatával. Két vizsga közötti minimális időköz egy hét.

  c., Elővizsga: nincs

  11. Pótlási lehetőségek
  • A feladat beadását elfogadásra a hallgató kétszer kísérelheti meg (beadás az előadás időpontjában).
  • Határidőn túl, továbbá a második alkalommal a feladat beadása csak különeljárási díj ellenében történhet a szorgalmi időszak végéig.
  • A labor gyakorlatok pótlására a szorgalmi időszak utolsó két hetében adunk lehetőséget. A labor gyakorlatok maximum 33%-a pótolható – a hallgató hibájából el nem végzett mérések esetében.
  12. Konzultációs lehetőségek
  • A feladatok megoldásához előre meghirdetett konzultációs alkalmat biztosítunk.
  • A vizsgák előtti munkanapon előre meghirdetett konzultációs alkalmat biztosítunk.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Kötelező irodalom:

  Tanszéki jegyzetek:

  Az Elektrotechnika alapjai c. tantárgyban kötelezően előírt jegyzetek, továbbá:

  Nagy I. (mk): Elektrotechnika Előadási segédlet, Műegy. K., Bp., 1997

  8. fej., 10027 sz.

  12. fej., 10028 sz.

  13, 14, 15, 16/II. fej., 10031 sz.

  16. fej., 10026 sz.

  Nagy I. (mk): Elektrotechnika Példatár, Műegy. K., Bp.

  16-17. fej, 1997, 10030 sz.

  12. fej. Transzformátorok, 1994, 541078 sz.

  18. fej. Egyenáramú gépek, hajtások, 1996, 545004 sz.

  Nagy I. (mk): Elektrotechnika mérési útmutató, Műegy. K., Bp.

  1-9. fej., 1994, 541058 sz.

  11-19. fej., 1995, 541067 sz.

  Ajánlott irodalom:

  Retter Gyula: Villamos energiaátalakítók 1., Műegyetemi K., Bp., 1989, 51440 sz. Műszaki K., Bp., 1986

  Schnell László: Jelek és rendszerek méréstechnikája, Műszaki K., Bp., 1985

  Lehmann-Geisweid: Elektrotechnik und elektrische Antriebe, Springer Verlag, Berlin, 1973

  W. H. Hayt, Jr., J. E. Kemmerly: Engineering Circuit Analysis, McGraw-Hill, 1986

  A. E. Fitzgerald, Ch. Kingsley, Jr., S. D. Umans: Electric Machinery, Fourth Edition, McGraw-Hill, 1985

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  42

  Félévközi készülés órákra

  14

  Házi feladat elkészítése

  14

  Felkészülés mérésekre

  14

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  20

  Vizsgafelkészülés

  16

  Összesen

  120

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Nagy István

  egyetemi tanár

  Automatizálási és Alk. Inf.