Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Villamos berendezések

  A tantárgy angol neve: Electrical Equipment

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Gépészmérnöki Kar

  Főiskolai képzés

  Energetikai Mérnöki Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAU0120 5 2/0/1/v 3 1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Korondi Péter,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Molnár István

  egyetemi adj.

  Automatizálási és Alk. Informatikai Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Stacionárius és időben változó elektromos és mágneses tér, mágneses körök, villamos alapműszerek és mérések, egyen és váltakozó áramú körök, háromfázisú energiarendszer, analóg elektronika, digitális elektronika, teljesítményelektronika, villamos gépek alapjai, villamos hajtások alapjai.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMEVIAU0025" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIAU0130" , "jegy" , _ ) >= 2

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  viau0131 Elektrotechnika II.

  7. A tantárgy célkitűzése

  Az energetika területén dolgozó nem villamos szakképzettségű gépész hallgatók számára átfogó ismeretek megadása a villamos gépek és berendezések működési elvéről és azok üzemi sajátosságairól. Az üzemeltetéshez szükséges gyakorlati tudnivalók összefoglalása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Villamos gépek és berendezések üzeme:

  Villamos gépek. Transzformátorok üzemi sajátosságai. Erőművi transzformátorok. Különleges transzformátorok. Mérőváltók. Jelátviteli transzformátorok.

  Háromfázisú aszinkron gép. Csúszógyűrűs és kalickás forgórészű motoros hajtások (indítás, fékezés, fordulatszám változtatás). Egyfázisú aszinkron motor.

  Háromfázisú szinkron gép. Szinkron generátor üzemtana. Hálózatra kapcsolás, párhuzamos üzem, hatásos és meddőteljesítmény változtatás. Stabilitási kérdések (statikus, dinamikus stabilitás).

  Egyenáramú gépek, egyenáramú motoros hajtások (indítás, fékezés, szögsebesség változtatás). Kommutátor nélküli egyenáramú motorok.

  Szabályozott villamos hajtások alapjai.

  Elektromágneses kompatibilitás.

  Villamos energiarendszer. Nagyfeszültségű egyenáramú energiaátvitel elve. Villamos hálózatok alaptípusai. Szabadvezetékek, kábelek. Kisfeszültségű vezetékek. Villamos energiagazdálkodás alapelvei. Meddőenergia gazdálkodás alapelve, fázisjavítás. Villamos kapcsolókészülékek. Olvadóbiztosítók.

  Villamos berendezések. Erőművi villamos berendezések elvi kapcsolása. Megszakítók, szakaszolók. Belsőtéri és szabadtéri kapcsoló berendezések. Vezénylő és védelmi berendezések. Földelések.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, labor mérési gyakorlat

  .

  10. Követelmények

  a.) Félév lezárásának módja: vizsga.

  b) Szorgalmi időszakban:

  A félév érvényességének feltételei:

  1. Az órarend szerinti foglalkozásokon való részvétel.

  2. A félév során kötelezően előírt labor mérések elégséges szintű elvégzése.

  3. A gyakorlati anyagból előírt zárthelyi elégséges szintű megírása

  c) Vizsgaidőszakban:

  A vizsgáztatás módszere: szóbeli vizsga

  Ismétlő vizsgára való jelentkezés feltétele: a két vizsga között legalább egy hét kell legyen

  11. Pótlási lehetőségek
  • A labor gyakorlatok pótlására a szorgalmi időszak utolsó két hetében adunk lehetőséget. A labor gyakorlatok maximum 33%-a pótolható – a hallgató hibájából el nem végzett mérések esetében.
  • Az eredménytelen zárthelyi pótlására az utolsó oktatási héten vagy a vizsgaidőszak első hetében adunk lehetőséget.
  • Ha a hallgató az utolsó oktatási héten, vagy a vizsgaidőszak első hetében tartott pótlási lehetőségekkel sem tudja a zárthelyit sikeresen teljesíteni, ismételt vizsga jelleggel további kísérletet tehet a teljesítésére a vizsgaidőszak harmadik hetének végéig egy, ill. két alkalommal (második ismétlő vizsga esetén).
  12. Konzultációs lehetőségek
  • A zárthelyik előtti munkanapon előre meghirdetett konzultációs alkalmat biztosítunk.
  • A vizsgák előtti munkanapon előre meghirdetett konzultációs alkalmat biztosítunk.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Kötelező irodalom:

  Tanszéki jegyzetek:

  Az Elektrotechnika II. c. tantárgyban kötelezően előírt jegyzetek, továbbá

  Nagy I. (mk): Elektrotechnika Előadási segédlet, Műegyetemi K., Bp., 1997

  8. fej., 10027 sz.

  12. fej., 10028 sz.

  13, 14, 15, 16/II. fej., 10031 sz.

  16. fej., 10026 sz.

  A tanszék által kiadott mérési útmutatók

  Ajánlott irodalom:

  Nagy I. (mk): Elektrotechnika Példatár, Műegyetemi K., Bp.

  16-17. fej, 1997, 10030 sz.

  12. fej, Transzformátorok, 1994, 541078 sz.

  18. fej, Egyenáramú gépek, hajtások, 1996, 545004 sz.

  Liska J.: Transzformátorok, Tankönyvkiadó, Bp., 1967

  Liska J. Egyenáramú gépek, Tankönyvkiadó, Bp., 1960

  Liska J.: Aszinkron gépek, Tankönyvkiadó, Bp., 1967

  Liska J.: Szinkron gépek, Tankönyvkiadó, Bp., 1955

  Ronkay F.: Erőművek villamos berendezése, Műszaki Könyvkiadó, Bp.,

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  42

  Félévközi készülés órákra

  10

  Felkészülés zárthelyire

  10

  Házi feladat elkészítése

  0

  Felkészülés mérésekre

  8

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  10

  Vizsgafelkészülés

  10

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Molnár István

  egyetemi adjunktus

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  viau0120.rtf