Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Robotirányítás

  A tantárgy angol neve: Control of Robots

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Gépészmérnöki Kar

  Robottechnikai modul

  Kötelezően választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAU0118 5. (1.5+0+0.5) 2 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Korondi Péter,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Nagy István

  Egyetemi tanár

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai

  Dr. Korondi Péter

  Egyetemi docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Matematika: Analízis, Vektoranalízis, Közönséges differenciálegyenletek

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  A tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban hallgatták a következő tárgyakat:

  BMEVIAU0128 Elektrotechnika alapjai, BMEVIAU0129 Villamos gépek, mérések, és BMEVIAU0113 Elektronika-mechatronika

  7. A tantárgy célkitűzése

  A Robotirányítás tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal az ipari robotok — mint a mechatronika legjellemzőbb képviselőinek — tervezéséhez, gyártásához és alkalmazásához szükséges egyik legalapvetőbb problémakört, a korszerű robotirányítás leggyakrabban alkalmazott, feladatorientált irányítási- vezérlési módszereit. A hallgatók megismerkednek a robotirányítás alapfogalmaival. A robotok dinamikus modelljével, alapvető matematikai összefüggéseivel. A robotok szabad mozgásának irányítási módszereivel valamint a környezetével erő kölcsönhatásban levő robotok irányításával (az engedékenység (compliance) fogalmával). A telemanipuláció alapjaival. Változó struktúrájú irányítási módszerekkel. Adaptív és robosztus robotirányítási módszerekkel.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Alapfogalmak a robotirányításban

  Robotirányítási rendszerek általános felépítése, a robotirányítás szintjei, az egyes szinteken megfogalmazódó alapvető feladatok, kapcsolat a szintek között.

  Robotok mozgatására használt szervomotorok csoportosítása

  Robotok szabad mozgásának irányítása

  Fordulatszám és pozíció szabályozás. Decentralizált robotirányítás izületi szervó motorokkal, a visszacsatolt szabályozási szakasz pólusainak megválasztása. Hiba kompenzálása előrecsatolással. A decentralizált PID szabályozás stabilitása. Számított nyomatékok módszere.

  Erőirányítási módszerek

  A környezetével erő kölcsönhatásban levő robotok irányítása: az engedékenység (compliance) fogalma, az engedékenységi koordinátarendszer megválasztása.

  Impadancia és hibrid (erő és pozíció) szabályozás.

  Adaptív és robosztus robotirányítási módszerek

  Modellreferenciás adaptív irányítás, önhangoló adaptív irányítás korlátozott mozgás önhangoló adaptív irányítása, becslés alapján történő adaptív irányítás, zavaró tényezők kompenzálása és határai; szétcsatolás és kompenzálás állapot-visszacsatolással

  Változó struktúrájú rendszerek elméletének alkalmazása a robot-irányításban

  A csúszófelület tervezése és a csúszómód kialakulásának feltétele. Az ún. chattering jelenség elkerülése observer alkalmazásával. Csúszómód szabályozás mintavételes rendszerekben.

  A telemanipuláció alapjai

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, labor

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  A félév érvényességének feltételei:

  1. Az órarend szerinti foglalkozásokon való részvétel.

  2. Kötelező mérési gyakorlatok eredményes elvégzése és a jegyzőkönyvek elkészítése.

  3. A félév során kiadott házi feladat legalább elégséges szintű elkészítése és beadása határidőre. A házi feladat határidő utáni pótlására a szorgalmi időszak utolsó előtti hetének a végéig különeljárási díj befizetése mellett van lehetőség.

  A laboratóriumi munka

  A mérésekre előzetesen a mérési útmutatókból, ill. az azokban megadott irodalomból fel kell készülni. A felkészültséget a mérések kezdetekor írásbeli feleltetés útján ellenőrizzük, az elégtelen felkészültségű hallgatók a mérésen nem vehetnek részt, azt a mérésvezetőjüknél, előre egyeztetett időpontban, különeljárási díj befizetéséről szóló igazolás bemutatása mellett, pótolniok kell. A méréseken jegyzőkönyvet kell készíteni, és azt a mérés befejezésekor a mérésvezetőnek be kell mutatni.

  1. A vizsgaidőszakban:

  A vizsgán megjelentek számától függően:

  1-5 fő esetén szóbeli vizsga, 6 fő felett írásbeli vizsga.

  Az írásbeli 120 perces. Két vagy több feladatra adott 0 pontos válasz az összpontszámtól függetlenül elégtelen minősítést jelent.

  Érdemjegy megajánlás elért pontszám alapján:

  0-31 pont elégtelen (1)

  32-39 pont szóbelire rendeljük be

  40-55 pont elégséges (2)

  56-70 pont közepes (3)

  71-85 pont jó (4)

  86-93 pont jeles (5) osztályzatért szóbelizhet

  94-100 pont jeles (5)

  Az írásbeli vizsgán legalább elégséges osztályzatot elért hallgató jobb jegyért szóbeli vizsgát tehet, a rontás kockázatával. Két vizsga közötti minimális időköz egy hét

  c. Elővizsga: egy alkalom a tvsz. szerint időzítve.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  ľ Tanszéki segédletek elektronikus formában

  Ajánlott irodalom:

  ľ Sigler András Robot irányítási modellek

  LSI Alkalmazástechnikai Tanácsadó Szolgálat 1987

  ľ Lantos Béla: Robotok irányítása

  Akadémiai Kiadó, Budapest, 1991.

  ľ Asada, H.; Slotine, J. J. E.: Robot Analysis and Control

  Wiley-Intersciense, 1986

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Korondi Péter

  docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai