Elektronika I.

A tantárgy angol neve: Electronics I.

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Gépészmérnöki Kar

Nappali Főiskolai Képzés

Mechatronika Szak

Kötelező tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAU0112 4 1/1/0/f 2 1/2
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Járdán R. Kálmán,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Keresztély Sándor

egyetemi adjunktus

Automatizálási és Alkalma-zott Informatikai

Sütő Zoltán

egyetemi adjunktus

Automatizálási és Alkalma-zott Informatikai

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Elektrotechnika alapjai

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
TárgyEredmény( "BMEVIAU0025" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIAU0130" , "jegy" , _ ) >= 2

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

Kötelező előtanulmány:

viau0130 Elektrotechnika I.

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy célja olyan szintű elektronikai ismeretek nyújtása, hogy a hallgató a tanultak alapján képes legyen:

  • mikroelektronikai eszközöket alkalmazó rendszerek megismerésére műszaki leírás, működő berendezés alapján
  • elektronikus berendezések specifikálására, funkcionális bevizsgálására, elsősorban vegyes szakképzettségű munkacsoportban
8. A tantárgy részletes tematikája

Bevezetés: az elektronika helye a gépészeti konstrukciókban: érzékelés, erősítés, jelátalakítás, működtetés. Előnyök: pontosság, biztonság, sebesség, méret, kis energiafelhasználás, funkcionalitás, stb. Az elektronika eszközkészlete: lineáris elemek, nemlineáris elemek, érzékelők. Mikroelektronikai elemek: félvezetők fogalma, a jelenségek vázlatos ismertetése. Rétegdióda felépítése és működése. Bipoláris tranzisztor és működése, tulajdonságai. MOS tranzisztorok.

Erősítő: fogalma, szerepe az analóg jelfeldolgozásban. Erősítő alapkapcsolások ismertetése. Munkapont beállítás, hőmérsékleti stabilitás. Az erősítő jellemzői: kisjelű erősítés, be- és kimeneti impedanciák, linearitás, jelszintek, frekvenciatartomány.

Speciális erősítőkapcsolások: emitterfollower, differenciálerősítő, fázishasító, teljesítményerősítő.

Visszacsatolás: hatása az erősítésre, impedanciákra, a frekvenciakarakterisztikára és a linearitásra. Stabilitás: Bode-diagrammok használata. A paraméterbizonytalanságok figyelembevétele. Kompenzálási módok.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium):

A tárgy előadásokra épül, melyet az ismeretek elsajátítása és a gyakorlatibb hozzáállást segítendő problémamegoldó tantermi gyakorlatok egészítenek ki.

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: A félév érvényességének feltétele az órarend szerinti foglalkozásokon való részvétel és két, egyenként sikeres zárthelyi megírása. A zárthelyik időpontja: 9. ill. 13. hét. A zárthelyiken hat kérdésre 90 perc áll rendelkezésre, összesen 50 pont értékűek. Sikeres a zárthelyi, ha a hallgató legalább 20 pontot elér úgy, hogy legfeljebb két kérdésre kap 0 (nulla) pontot.

A félév lezárásának módja: félévközi jegy, amely a két zárthelyi eredménye alapján alakul ki az alábbiak szerint:

0-39 pont, vagy valamelyik zárthelyi sikertelen:

elégtelen (1)

40-55 pont:

elégséges (2)

56-70 pont:

közepes (3)

71-85 pont:

jó (4)

86-100 pont:

jeles (5)

  1. A vizsgaidőszakban: –
  2. Elővizsga: –
11. Pótlási lehetőségek

Pótzárthelyi a 14. héten. Ha a hallgató a pótzárthelyin sem tudja a félévközi jegyet megszerezni, a vizsgaidőszak második hetének végéig egy, ill. két alkalommal (második ismétlő vizsga esetén), ismételt vizsga jelleggel kísérletet tehet a félévközi jegy megszerzésére.

12. Konzultációs lehetőségek

A szorgalmi időszakban a tárgy oktatójának heti fogadóóráján, a vizsgaidőszakban a vizsga előtti munkanapon lehet konzultálni. A fogadóóra időpontja illetve a konzultáció helye és ideje a tanszéki hirdetőtáblán található.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Kötelező irodalom:

Nagy I. (mk): Elektrotechnika Előadási segédlet 9. fejezet I.-II. rész.

Műegyetemi Kiadó Bp. 1986.

Nagy I. (mk): Elektrotechnika Példatár 13-15. fejezet: Analóg elektronika.

Műegyetemi Kiadó Bp. 1995., 45022. sz.

Ajánlott irodalom:

Dr. Megyeri János: Analóg elektronika.

Tankönyvkiadó, 1990.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

(a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között):

Kontakt óra

28

Félévközi készülés órákra

14

Felkészülés zárthelyire

18

Összesen

60

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Keresztély Sándor

egyetemi adjunktus

Automatizálási és Alkalma-zott Informatikai