Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Elektronika I.

  A tantárgy angol neve: Electronics I.

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Gépészmérnöki Kar

  Nappali Főiskolai Képzés

  Mechatronika Szak

  Kötelező tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAU0112 4 1/1/0/f 2 1/2
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Járdán R. Kálmán,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Keresztély Sándor

  egyetemi adjunktus

  Automatizálási és Alkalma-zott Informatikai

  Sütő Zoltán

  egyetemi adjunktus

  Automatizálási és Alkalma-zott Informatikai

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elektrotechnika alapjai

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMEVIAU0025" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIAU0130" , "jegy" , _ ) >= 2

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  Kötelező előtanulmány:

  viau0130 Elektrotechnika I.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja olyan szintű elektronikai ismeretek nyújtása, hogy a hallgató a tanultak alapján képes legyen:

  • mikroelektronikai eszközöket alkalmazó rendszerek megismerésére műszaki leírás, működő berendezés alapján
  • elektronikus berendezések specifikálására, funkcionális bevizsgálására, elsősorban vegyes szakképzettségű munkacsoportban
  8. A tantárgy részletes tematikája

  Bevezetés: az elektronika helye a gépészeti konstrukciókban: érzékelés, erősítés, jelátalakítás, működtetés. Előnyök: pontosság, biztonság, sebesség, méret, kis energiafelhasználás, funkcionalitás, stb. Az elektronika eszközkészlete: lineáris elemek, nemlineáris elemek, érzékelők. Mikroelektronikai elemek: félvezetők fogalma, a jelenségek vázlatos ismertetése. Rétegdióda felépítése és működése. Bipoláris tranzisztor és működése, tulajdonságai. MOS tranzisztorok.

  Erősítő: fogalma, szerepe az analóg jelfeldolgozásban. Erősítő alapkapcsolások ismertetése. Munkapont beállítás, hőmérsékleti stabilitás. Az erősítő jellemzői: kisjelű erősítés, be- és kimeneti impedanciák, linearitás, jelszintek, frekvenciatartomány.

  Speciális erősítőkapcsolások: emitterfollower, differenciálerősítő, fázishasító, teljesítményerősítő.

  Visszacsatolás: hatása az erősítésre, impedanciákra, a frekvenciakarakterisztikára és a linearitásra. Stabilitás: Bode-diagrammok használata. A paraméterbizonytalanságok figyelembevétele. Kompenzálási módok.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  A tárgy előadásokra épül, melyet az ismeretek elsajátítása és a gyakorlatibb hozzáállást segítendő problémamegoldó tantermi gyakorlatok egészítenek ki.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: A félév érvényességének feltétele az órarend szerinti foglalkozásokon való részvétel és két, egyenként sikeres zárthelyi megírása. A zárthelyik időpontja: 9. ill. 13. hét. A zárthelyiken hat kérdésre 90 perc áll rendelkezésre, összesen 50 pont értékűek. Sikeres a zárthelyi, ha a hallgató legalább 20 pontot elér úgy, hogy legfeljebb két kérdésre kap 0 (nulla) pontot.

  A félév lezárásának módja: félévközi jegy, amely a két zárthelyi eredménye alapján alakul ki az alábbiak szerint:

  0-39 pont, vagy valamelyik zárthelyi sikertelen:

  elégtelen (1)

  40-55 pont:

  elégséges (2)

  56-70 pont:

  közepes (3)

  71-85 pont:

  jó (4)

  86-100 pont:

  jeles (5)

  1. A vizsgaidőszakban: –
  2. Elővizsga: –
  11. Pótlási lehetőségek

  Pótzárthelyi a 14. héten. Ha a hallgató a pótzárthelyin sem tudja a félévközi jegyet megszerezni, a vizsgaidőszak második hetének végéig egy, ill. két alkalommal (második ismétlő vizsga esetén), ismételt vizsga jelleggel kísérletet tehet a félévközi jegy megszerzésére.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A szorgalmi időszakban a tárgy oktatójának heti fogadóóráján, a vizsgaidőszakban a vizsga előtti munkanapon lehet konzultálni. A fogadóóra időpontja illetve a konzultáció helye és ideje a tanszéki hirdetőtáblán található.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Kötelező irodalom:

  Nagy I. (mk): Elektrotechnika Előadási segédlet 9. fejezet I.-II. rész.

  Műegyetemi Kiadó Bp. 1986.

  Nagy I. (mk): Elektrotechnika Példatár 13-15. fejezet: Analóg elektronika.

  Műegyetemi Kiadó Bp. 1995., 45022. sz.

  Ajánlott irodalom:

  Dr. Megyeri János: Analóg elektronika.

  Tankönyvkiadó, 1990.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között):

  Kontakt óra

  28

  Félévközi készülés órákra

  14

  Felkészülés zárthelyire

  18

  Összesen

  60

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Keresztély Sándor

  egyetemi adjunktus

  Automatizálási és Alkalma-zott Informatikai