Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Grundlagen der Elektrotechnik

  A tantárgy angol neve: Basics of Electrical Engineering (in German)

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2006. december 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Gépész- és Közlekedésmérnöki Kar Németnyelvű Képzés

  Kötelező tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAU0039 3 2/0/1/f 4 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Hadik Róbert

  egyetemi adjunktus

  Automatizálási és Alk. Inf.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Matematika: Analízis, Vektoranalízis, Közönséges differenciál egyenletek

  Fizika: Elektromosságtan, Mágnességtan

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Matematika: B3

  Fizika: A2

  7. A tantárgy célkitűzése

  A gépész és közlekedésmérnök hallgatók számára villamos alapismeretek nyújtása, amelyre az Elektrische Maschinen und Messungen tárgy és az Elektronika-Mechatronika tárgy építhet. Megfelel a magyar nyelvű Elektrotechnika alapjai című tárgynak.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. Zusammenfassung der physikalischen Grundlagen: Das elektrische Feld, Feldstärke, elektrischer Fluß, Gaußsches Gesetzt. Potenzial, elektromotorische Kraft, Spannung, Equipotenzialfläche. Influenz. Kapazität, Kondensator. Elektrische Energie. Kraft im elektrostatischen Feld. Anwendungen. Blitzschutz.
  2. Stationäre Strömung. Ohmsches Gesetz. Ohmsches Gesetz in Differenzialform. Elektrische Energiequellen und Verbraucher. Mechanische Analogie des elektrischen Stromkreises. Leistung. Kirchhoffsche Gesetze. Strom und Spannungsteilung. Anwendungen.
  3. Das magnetostatische Feld. Kraftwirkung im magnetischen Feld. Magnetische Induktion, Fluß, magnetische Feldstärke. Gesetz von Ampere, lorenzsches Gesetz. Hall-Effekt. Bewegungsinduktion. Anwendungen.
  4. Zeitlich veränderliche elektromagnetische Felder, Wirbelfeld. Ruheinduktion, Induzierte Spannung, Faraday's Gesetz, Lenzsche Regel. Flußkopplung, Indultivität. Verschiebungsstrom. Anwendungen.
  5. Elektromagnetisches Feld in Materie. Elektrisches Feld in Leiter, Halbleiter und Isolierstoffen. Wirbelstrom, Skin(Haut)-Effekt, Verluste wegen des Wirbelstromes. Dielektrizitätskonstante. Dielektrischer Verlust. Gaußsches Gesetz. Magnetisches Feld in Materie. Ferromagnetische Werkstoffe. Durchflutungsgesetz. Magnetische Kreise, elektrische Analogie. Berechnung der Induktivität. Verlusten, magnetische Energie. Kraftwirkung. Anwendungen.
  6. Schnell veränderliche elektromagnetische Felder. Verbreitung der Wellen. Systeme mit verteilten Parametern. Poynting Vektor. Maxwellsche Gleichungen.
  7. Stromkreis mit konzentrierten Parameter. Transiente Vorgänge in wechsel- und gleichstrom Stromkreisen. Berechnung des Stationären Zustands in gleich- und wechselstrom Stromkreisen. Komplexe Berechnung der Wechselstrom Kreisen. Komplexe Amplitude, Effektivwert und Impedanz. Vektordiagramm. Kirchhoffsche Gleichungen auf komplexe Ebene. Norton und Thevenin Ersatzbild.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Heti 2 óra előadás és 1 óra mérési gyakorlat

  10. Követelmények

  a., A szorgalmi időszakban:

  A félév érvényességének feltételei:

  1. Az órarend szerinti foglalkozásokon való részvétel.

  2. A félév során kiadott házi feladatok legalább elégséges szintű elkészítése és beadása határidőre.

  3. A mérési gyakorlatok eredményes elvégzése

  Félévközi vizsga:

  Érdemjegy megajánlás két vizsga dolgozat alapján történik. A két zárthelyi eredménye legyen külön-külön legalább elégséges.

  Eredménytelen a dolgozat, ha a megszerezhető pontszám legalább 40 %-át (13, ill. 27 pontot) nem érte el, ill. az összpontszámtól függetlenül eredménytelen két vagy több feladatra adott 0 pontos válasz esetén.

  Érdemjegy megajánlás az elért pontszámok alapján:

  0- 39 pont elégtelen (1)*

  *(32- 39 pont között szóbelire rendeljük be, de csak a második ismételt vizsga jelleggel megkísérelt félévközi jegy megszerzésekor)

  40- 55 pont elégséges (2)

  56- 70 pont közepes (3)

  71- 85 pont jó (4)

  86- 93 pont jeles (5), ha szóbelivel megerősíti

  94-100 pont jeles (5)

  Legalább elégséges eredményt elért hallgatók a TVSZ szerinti javítási lehetőséggel élhetnek.

  b., A vizsgaidőszakban:

  A vizsgaidőszak harmadik hetének végéig előre meghirdetett alkalmakkor és jelleggel (rendes vagy iv jellegű)- pótzárthelyi írására van lehetőség.

  11. Pótlási lehetőségek
  • A házi feladatok határidő utáni pótlására és pótmérésre a szorgalmi időszak utolsó hetének a végéig különeljárási díj befizetése mellett van lehetőség.
  • Az eredménytelen zárthelyi(k) (első, második, vagy mindkettő) pótlására az utolsó oktatási héten vagy a vizsgaidőszak első hetében adunk lehetőséget.
  • Ha a hallgató az utolsóoktatási héten, vagy a vizsgaidőszak első hetében tartott pótlási lehetőségekkel sem tudja a félévközi jegyet megszerezni, ismételt vizsga jelleggel további kísérletet tehet a félévközi jegy megszerzésére a vizsgaidőszak harmadik hetének végéig egy, ill. két alkalommal (második ismétlő vizsga esetén).
  12. Konzultációs lehetőségek

  Zárthelyik előtti munkanapon, házi feladatok esetében egyéni megbeszélés szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Kötelező irodalom:

  2. H.Linse: Elektrotechnik für Maschinenbauer. B.G.Teubner Verlag, Stuttgart 1993.

  Ajánlott irodalom:

  1. M.Elschner, A.Möschwitzer: Einführung in die Elektrotechnik-Elektronik.

  VEB Verlag Technik Berlin 1985.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  56

  Félévközi készülés órákra

  14

  Felkészülés zárthelyire

  12

  Házi feladat elkészítése

  12

  Felkészülés mérésekre

  14

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  12

  Összesen

  120

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Hadik Róbert

  (Dr. Nagy István: Elektrotechnika alapjai” c. tárgy tematikája alapján.)

  Egyetemi adjunktus

  Automatizálási és Alk. Inf.