Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Világítástechnika

  A tantárgy angol neve: Lighting Techniques

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Gépészmérnöki Kar

  Választható tárgy

  Nem villamosmérnök hallgatók részére

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAU0034 5- 1/0/1/v 3 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Nagy István,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Vetési Emil,

  meghívott előadó

  Automatizálási és Alk. Inf.

  Kerekes Sándor

  egyetemi adjunktus

  Automatizálási és Alk. Inf.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  váltakozóáramú körök, félvezető elemek, teljesítményelektronika alapjai.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMEVIAU0114" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIAU0128" , "jegy" , _ ) >= 2

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  Ajánlott: VIAU0128 Villamos gépek, mérések

  7. A tantárgy célkitűzése

  A nem villamosmérnök hallgatók részére a világítástechnika elméleti alapjaira építve a gyakorlati világítástechnika alkalmazása, szoros összefüggésben az energiagazdálkodási szempontokkal. A cél, olyan ismeretanyag birtokába juttatni a hallgatókat, amellyel a vizuális környezet – gazdaságosság, energetika, energiafelhasználás, esztétikai szempontjait és az üzemeltetés biztonságat is figyelembe véve az ember számára komfortossá tehető.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  ELŐADÁSOK

  A világítástechnika alapjai

  Világítási eszközök: fényforrások, lámpatestek, tartó - és felerősítő szerkezetek, elosztók, vezetékek és kapcsolóberendezések.

  A fényforrások jellemzőinek összefüggései, ezek alapján a fényforrás kiválasztás rendszerelvű új módszere.

  Világítástechnikai jellemzők, fontossági sorrendjük az adott világítási feladattól függően

  Világítási rendszerek (általános, helyi) üzemi és tartalék világítások (szükség és biztonsági világítás, kijáratjelző, irányfény), speciális világítások (reklám, dísz, kiemelö, képernyős munkahelyek).

  A világítástechnika számítások új összefüggései, diagrammjai, mint a számítógépes méretezést megelőzö módszer.

  Az új világítási berendezések tervezési lépései, össszefüggésük a meglevő világítás korszerűsítésének lépéseivel.

  Világításkorszerűsítés, mint az energiagazdálkodás eszköze.

  A korszerűsítés megtérülési számitásai. Hagyományos (táblázatos és diagramos) és korszerű számítási módszerek. Új, egyszerű eljárások.

  Mesterséges világítás kialakításának szempontjai a természetes világítás figyelembevételével.

  Laboratóriumi gyakorlatok

  A hallgatók a Tanszék laboratóriumaiban a fényforrásokkal, lámpatestekkel kapcsolatos méréseket végeznek és számítógépes tervező programokat alkalmaznak.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, labormérés

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban:
  2. Az órarend szerinti foglalkozásokon való részvétel

   A félév során kötelezően előírt mérések elégséges szintű elvégzése.

   A félév közben kiadott feladatok elfogadása.

   A vizsgára bocsájtás feltétele: az aláírás megszerzése

  3. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga.

  Érdemjegy megajánlás az elért pontszámok alapján:

  0- 39 pont elégtelen (1)

  40- 55 pont elégséges (2)

  56- 70 pont közepes (3)

  71- 85 pont jó (4)

  86- 93 pont jeles (5), ha szóbelivel megerősíti

  1. pont jeles (5)
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A tanszék által kiadott mérési útmutatók,

  Gergely Pál(szerk.) Gyakorlati világítástechnika, MK, Bp. 1977,

  Debreczeni, dr. Kardos, dr. Sinka: Fényforrások, MK, Bp. 1985,

  Dr. Borsányi János (szerk.): Világítástechnika, Energia Kp. Kht. Bp. 1998,

  Dr. Majoros András: Belsőtéri világítás, MK, Bp, 1998,

  Nagy János (szerk.): Világítástechnikai Kislexikon. Világítástechnikai Társaság, Bp. 2001

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Vetési Emil,

  meghívott előadó

  Automatizálási és Alk. Inf.

  Kerekes Sándor

  egyetemi adjunktus

  Automatizálási és Alk. Inf.